U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Závaznost údajů v katastru nemovitostí

Kategorie: Právo | Autor: ing. Bohumil Kuba

Chataři a chalupáři často řeší úlohy, při kterých musí znát bližší údaje o svých nemovitostech, např. při přístavbě, oplocení pozemků, vrtání studní, kácení stromů atd. Získají je na katastrálních úřadech a jejich katastrálních pracovištích. Přitom se však ptají, jsou-li tyto údaje závazné a zda jim lze věřit.

Katastrální zákon (platné znění zákona č. 344/1992 Sb.) uvádí, že závazné pro právní úkony, které se týkají nemovitostí vedených v katastru nemovitostí, jsou pouze některé údaje. Je to: parcelní číslo, geometrické určení nemovitosti, název katastrálního území a geometrické určení katastrálního území. Pokud tedy jiný právní předpis nestanoví něco jiného, nejsou ostatní údaje katastru nemovitostí závazné, a to ani údaje o právních vztazích k nemovitostem.

   Ostatní údaje katastru nemovitostí, které katastrální zákon nestanoví jako závazné, jsou ovšem rovněž běžně používány pro nakládání s nemovitostmi. Jiné nejsou k dispozici. Je však nutné uvědomit si, že zápis provedený v evidenci nemovitostí před 1. lednem 1993 (před účinností katastrálního zákona) prokazuje pravdivost skutečností, není-li prokázán jejich opak. Zápis učiněný po tomto datu zakládá tomu, kdo z něj vychází, pouze dobrou víru (ledaže by věděl, že stav zápisů v katastru nemovitostí neodpovídá skutečnosti).

   Údaje o nemovitostech vydávají katastrální úřady a jejich katastrální pracoviště ve formě veřejných listin, popř. je lze získat dálkovým přístupem (pokud má daný subjekt zřízen zákaznický účet u provozovatele systému, tj. u Českého úřadu zeměměřického a katastrálního), některé údaje lze získat i zdarma na internetu, na webových stránkách www.cuzk.cz.

   Velmi často se u údajů katastru nemovitostí diskutuje o problematice výměry parcely. Katastrální zákon přinesl zásadní změnu oproti bývalé evidenci nemovitostí v tom, že výměra parcely není závazným údajem pro právní úkony, týkající se nemovitostí vedených v katastru nemovitostí. Určování velikosti výměry parcely závisí na řadě faktorů (např. na přesnosti zaměření hranic pozemku v terénu, zobrazení parcely v katastrální mapě a na výpočtu její výměry), které jsou vždy závislé na stupni technického rozvoje v daném časovém období. Výměra parcely je tedy evidována s přesností danou metodami, kterými byla zjištěna (vždy ale platí, že jejím zpřesněním nemohou být dotčeny právní vztahy k nemovitostem).

   Výměra parcely jako vyjádření plošného obsahu průmětu pozemku do zobrazovací roviny je odvozeným údajem; pro skutečný rozsah vlastnictví zůstane vždy rozhodující ta část zemského povrchu, která je vymezena skutečnými hranicemi pozemku v terénu.

Závaznost údajů v katastru nemovitostí