Využíváte dešťovku?

S příchodem letních měsíců si opět začínáme klást otázku, jak zefektivnit naše hospodaření s vodou. Právě nastřádaná dešťovka může významně pomoci překonat déletrvající období sucha, kdy často není dostatek vody ve studních, natož pro zalití zahrádky.

Všichni víme, že ne všechna voda, kterou v domácnosti využíváme, musí být pitná. Až polovina spotřebované vody totiž „padne“ na splachování toalet, praní, úklid či zalévání zahrady. A právě pro tyto účely je dešťová voda (po odstranění nerozpustných nečistot jednoduchou filtrací) díky svým vlastnostem ideální. Narozdíl od vody z kohoutku je velmi měkká, neobsahuje chlór, minerály ani soli, takže neškodí rostlinám, nevytváří vodní kámen a nezvyšuje spotřebu pracích prostředků.

Dostatečná kapacita akumulačních nádrží pomůže překlenout i déletrvající období bez deště. Foto: Shutterstock

Dešťovka je vhodná k dalšímu využití v domácnosti i na zahradě. Foto: Shutterstock

Jak vodu správně uchovávat

S výběrem vhodné nádrže podle konkrétních požadavků může pomoci projektant (Foto: Dešťovka)

Sud pod okapem, který zachytává aspoň trochu vody, je pro většinu zahrádkářů samozřejmost. Objem takové nádoby bývá mezi 200–300 litry. Zavládne-li ale delší období beze srážek, taková zásoba zcela jistě stačit nebude. Větší objem vody lze nasbírat do IBC kontejnerů s objemem až 1 000 litrů. Jejich pořízení je levné a snadná instalace se obejde bez větších zásahů. Využití však naráží na určité nedostatky. Voda se v nich za teplého počasí může začít kazit a v zimě bude zamrzat.

Propracovanější systém zachytávání srážkové vody funguje tak, že je voda ze všech střech či jiných odvodňovaných ploch svedena do jedné velké akumulační nádrže, která je zpravidla umístěna pod zemí nebo ve sklepních prostorech, aby byla zaručena stabilní kvalita vody bez zápachu a v zimních měsících nezamrzala. Obvykle se používají nádrže z betonu či z plastu, které se pak ještě liší svou konstrukcí.

______________________________________________________________________

Další články Speciálu Voda v zahradě:

Dekorativní vodní nádržky

Živá voda na zahradě

Kvalita vody

Plánujeme jezírko: kde a jaké

Zavlažování zahrady má svá pravidla

________________________________________________________________________

Voda ze studny či z řadu není pro zalévání rostlin nejvhodnější. Foto: Shutterstock

Výrobci nabízejí mnoho variant tvarů, objemu a provedení. Volit můžeme mezi samonosnou, dvouplášťovou nebo nádrží k obetonování. Výběr té nejvhodnější nádrže pak závisí na mnoha faktorech; určující je většinou požadovaný objem, předpokládané statické zatížení, výskyt spodní vody či typ podloží. Vodu lze rovněž akumulovat také například v nevyužité jímce, která však musí být vyčištěná a nepropustná.

V horkých letních dnech zahrada bez zálivky trpí. Foto: Shutterstock

Podpora státu

Ministerstvo životního prostředí od roku 2017 poskytuje na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě dotaci, která je známá pod pojmem „Dešťovka“. Zažádat o ni může každý vlastník nebo stavebník objektu určeného k trvalému bydlení. Nově se týká i celoročně využívaných objektů rekreačních, v nichž žadatel trvale žije, avšak tuto skutečnost je povinen doložit. Pro účely dotace se rozlišují tři způsoby využití srážkové a odpadní vody. Prvním a nejsnazším je akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady, dále akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady a jako poslední využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody. Výše dotace pak závisí na tom, jaký ze tří způsobů zvolíme, prostředky však mohou být proplaceny vždy pouze do 50 % způsobilých výdajů.

Velikosti odvodňované plochy musí kapacitou odpovídat také akumulační nádrž. Foto: Alviko

Víte, že …

 • Při podání žádosti o dotaci je nutné doložit odborný posudek, který obsahuje zjednodušenou projektovou dokumentaci (popis stávajícího a navrhovaného řešení, základní výkresy a schéma zapojení) a vyčíslení přínosů. Ten zpracovává nejčastěji dodavatel systému případně autorizovaný projektant. Cena se pohybuje od čtyř do deseti tisíc a lze si jej nechat proplatit dotací jako způsobilý výdaj.
 • Do odvodňovaných ploch můžeme zahrnout i ty, které žadateli nepatří, například sousedovu stodolu či garáž. Tím zvýšíme množství vody pro vlastní využití a dosáhneme tak na vyšší dotaci. Je ovšem nutné doložit souhlas majitele cizí plochy minimálně na pět let.
 • Pokud chceme využívat dešťovou vodu i pro splachování a vypouštět ji do kanalizace, je nutné získat souhlas provozovatele kanalizace o tomto záměru. Vypouštění dešťové vody může být zpoplatněno v rámci stočného.
 • V případě provádění prací svépomocí bude jako způsobilý výdaj uznán pouze nákup použitého materiálu a zapůjčení nezbytných nástrojů.
 • Pořízení a realizace systému pro využití dešťové či šedé vody je proplaceno až po realizaci.
 • Pro instalaci systému nejsou schválení dodavatelé, takže si žadatel může vybrat prvky systému nebo dodavatele sám bez vlivu na čerpání dotace.

Rozumné hospodaření s vodou má ekologické i ekonomické přínosy. Foto: Shutterstock

Nejjednodušším způsobem zachytávání srážkové vody je postavení nádoby pod svod okapu. Foto: Shutterstock

Kolik peněz lze získat z dotace?

 • Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady
  Výše dotace činí až 20 000 Kč + 3 500 Kč/m³ nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady
  Příspěvek z dotace může dosáhnout až 30 000 Kč + 3 500 Kč/m³ nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody
  Z dotace lze získat až 60 000 Kč (v kombinaci s využitím srážkové vody) nebo 45 000 Kč (bez srážkové vody) + 3 500 Kč/m³ nádrže + 10 000 Kč na projektovou přípravu, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Vypouštění srážkové vody do splaškové kanalizace je zakázáno. Foto: Shutterstock

Podzemní nádrže ochrání vodu před mrazem i slunečními paprsky. Foto: Shutterstock

Text: Veronika Cerhová
Foto: Shutterstock a se svolením firem Dešťovka, Alviko

Využíváte dešťovku?