Tepelnou izolaci zvenčí, nebo zevnitř?

Tepelnou izolaci domu, chaty či chalupy je možné řešit jako venkovní nebo vnitřní zateplování. Pokud je to technicky proveditelné, měli bychom vždy upřednostnit zateplování z venkovní ochlazované strany. Zateplení z venkovní strany lze dělat i za provozu. Nevýhodou může být nutnost stavět u vícepodlažních staveb lešení, provádět nové oplechování parapetů, okapů, přeložení hromosvodů a podobně.

Dodatečné zateplování z vnější strany lze provádět kontaktním způsobem (pouze u suchého zdiva), kde lze použít fasádní pěnový polystyren, nebo minerální vlnu. U zdiva navlhlého, kde nelze udělat vodorovné izolace proti vzlínající vodě, se nejčastěji používá jako tepelná izolace minerální vlna, případně perforovaný polystyren (tzv. open systém difúzně otevřený,který je vhodný pro zdivo s vlhkostí až 10 %).

Pěnový polystyren, který je méně prostupný pro vodní páry, by se měl používat pro objekty, které nemají problémy se vzlínající vlhkostí a minerální vlna, která umožní lepší únik vodní páry, se více hodí k zateplení starších a vlhkých objektů. Nedoporučuje se však jako vrchní omítky používat omítky disperzní, jež jsou nepropustné pro vodní páru. Vhodné jsou omítky vápenné, popřípadě silikátové nebo silikonové a směsi, kombinující dobré vlastnosti uvedených omítek.

ZATEPLOVÁNÍ Z VNITŘNÍ STRANY

Často se k zateplení zevnitř přistupuje u objektů, jejichž stěny z vnější strany z nějakého důvodu zateplit nelze. Taková situace často nastává například u památkově chráněných domů či chalup, u nichž je třeba zachovat původní vnější vzhled fasády.

Za výhodu při zateplování z vnitřní interiérové strany můžeme pokládat možnost zateplovat bez lešení a také za nepříznivého počasí. Práci můžeme zvládnout pod odborným dohledem i svépomocně a s nižšími náklady. Nevýhodou je naopak zmenšení vnitřní užitné plochy místností, nutnost přemístění elektrických zásuvek, vypínačů, vodovodních armatur, závěsných skříní, poliček a podobně.

V době zateplovacích prací nemůžeme místnosti nerušeně užívat. Navíc při neodborné montáži (bez parozábrany, patřičného provětrání, či nevhodně zvolené tloušťce a typu tepelně izolačního materiálu) se ve zdech, v izolaci i pod izolací mohou srážet vodní páry. Tím mohou vznikat plísně i poruchy stavebních konstrukcí. Izolovat dům či byt zevnitř je nejvhodnější s použitím různých typů izolačních desek či rohoží. I při vnitřním zateplování je velmi důležité předcházet vzniku tepelných mostů v místech napojení stropních konstrukcí na obvodové stěny. Vrstvu vnitřní tepelné izolace je v takových případech nutné v určité délce protáhnout také na stropy a podlahy. U izolantů, které vyžadují použití parozábrany, je nutné tento požadavek nepodcenit, aby mezi vrstvou izolace a nosnou konstrukcí nedocházelo ke kondenzaci vlhkosti, která by mohla konstrukci po nějaké době vážně poškodit.

 

VYHNĚTE SE CHYBÁM

– Po dodatečném za teplení objektu dojde ke snížení jeho tepelných ztrát, je nutné při způsobit tomu vytápění, regulovat výkony topných soustav a nastavení termostatů. Podcenění těchto kroků vede ke zbytečnému navýšení nákladů.

– Vyměňujeteli i okna, budou nová výrazně lépe těsnit a proto je nutné častěji větrat. Pro lokální i centrální zdroje tepla na tuhá, kapalná či plynná paliva je třeba zajistit dostatečný přívod čerstvého spalovacího vzduchu.

– Pokud jsou polystyrenové fasádní desky delší dobu vystavené povětrnostním podmínkám bez finální fasádní vrstvy, bude nutné je před do končením obrousit, aby se odstranily nečistoty a mastnoty usazené na povrchu a také vrstva degradovaná vlivem UV záření.

– U standardních minerálních desek je potřeba nejprve vtlačit lepidlo do desky, a spojit tak tenkou vrstvu vláknité struktury desek s lepidlem a až poté nanést hrubší vrstvu lepidla pro samotné lepení na stěnu. Pokud to neuděláte, hrozí praskliny a odlepování armovací vrstvy. Vyhnout se tomu lze rovněž použitím fasádních minerálních desek s nástřikem. Silikátový nástřik slouží jako adhezní můstek mezi lepidlem a minerální vatou.

– Vždy používejte k ukotvení izolačních desek předepsaný typ kotev či terčových hmoždinek. Pouhé lepení „na buchty“ nestačí.

Tepelnou izolaci zvenčí, nebo zevnitř?