U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Stavba včelích úlů

Kategorie: Právo | Autor: MGR. BARBORA PEKOVÁ

Chci na své zahradě u chalupy mít včely. Chystám se tedy pro ně postavit úly. Je i takovou drobnou stavbu nutné ohlašovat na úřadě a mít pro ni stavební povolení?

M. L., Jindřichův Hradec

Na všechny druhy staveb se vztahuje zák. č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (úplné znění vyhlášené pod č. 109/2001 Sb. I ve vašem případě je nutné nahlédnout do tohoto právního předpisu a objasnit si některé pojmy, které budou pro váš další postup zcela jistě důležité.

Drobné stavby

Ustanovení § 139b citovaného zákona definuje některé pojmy stavebního řádu. V odstavci 7 jsou drobné stavby definovány jako stavby, které plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, a to stavby s jedním nadzemním podlažím, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a výška 4,5 m a podzemní stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a hloubka 3 m.

   Za drobnou stavbu se dále například považuje oplocení, připojení drobných staveb na rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní atp.

Jednoduché stavby

V tomto ustanovení v odstavci 5 je také definován pojem jednoduché stavby. Jednoduchými stavbami jsou: * stavby pro bydlení, jejichž zastavěná plocha nepřesahuje 300 m2, pokud mají nejvýše čtyři byty, jedno podzemní a tři nadzemní podlaží včetně podkroví, * stavby pro individuální rekreaci, * nepodsklepené stavby s jedním nadzemním podlažím a stavby zařízení staveniště, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 300 m2, rozpětí u nosných konstrukcí nepřesahuje 9 m a výška 15 m, * přípojky na veřejné rozvodné sítě

   a kanalizaci, * opěrné zdi, * podzemní stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 300 m2 a hloubka 3 m.

Konzultace se sousedy

Myslím si, že vaše stavba pod žádné z výše uvedených ustanovení nepatří, a proto pro tuto stavbu (představuji si dřevěný „domeček“) není nutné stavební povolení, ani nemusíte tuto stavbu ohlašovat (např. stavba králíkárny se také neohlašuje). Pojem „úl“ či „včelín“ stavební zákon nezná a dle mého názoru záleží na tom, jakým způsobem a kde chcete stavbu provádět. Je důležité předem zvážit umístění této stavby, aby nevadila sousedům, a to i s ohledem na větší výskyt včel v okolí. Možná by bylo vhodné předem stavbu konzultovat se sousedy a optat se nezávazně i na stavebním úřadu.

Stavební povolení

Stavba včelína tedy stavební povolení nepotřebuje, ale protože v jiných případech je vyžadováno často, připomeneme si, co obnáší. Ve stavebním povolení stanoví stavební úřad závazné podmínky pro provedení a užívání stavby a rozhodne o námitkách účastníků řízení. Dále zabezpečí ochranu veřejných zájmů při výstavbě a při užívání stavby, dodržení obecných technických požadavků na výstavbu, popřípadě jiných předpisů a technických norem. Stavební úřad dohlédne na dodržení požadavků stanovených orgány státní správy, především vyloučení nebo omezení negativních účinků stavby a jejího užívání na životní prostředí. * Stavební zákon – zák. č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů najdete pod č. 109/2001 Sb. např. na internetové stránce www.zakonycr.cz

Popisy k obrázkům

Autor fotografií: FOTO: JOSEF SOVA KRESBA: JIŘÍ NOVÁK

Stavba včelích úlů