U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Spoluvlastnická práva

Kategorie: Právo | Autor: Mgr. Milan Valenta

V dnešním okénku do judikatury českých soudů se budeme věnovat problematice spoluvlastnických vztahů, a to konkrétně ve světle rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. 4. 2001, sp. zn. 22Cdo 1143/2000. Nejvyšší soud se v tomto rozsudku vyjádřil k otázce vkladu spoluvlastnického podílu k nemovitosti do obchodní společnosti s ohledem na existující předkupní právo ostatních spoluvlastníků předmětné nemovitosti dané § 140 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Případ začal tím, že první žalovaná převedla část svého spoluvlastnického podílu k nemovitosti na druhého žalovaného – obchodní společnost, a to na základě prohlášení vlastníka o vložení nemovitosti do základního jmění obchodní společnosti. Následně byl povolen vklad vlastnického práva podílu k nemovitosti na tuto obchodní společnost do katastru nemovitostí. K převodu však došlo, aniž by žalovaná požádala žalobkyni, která byla spoluvlastnicí předmětného pozemku, o souhlas s tímto převodem a aniž by jí v souladu s § 140 občanského zákoníku převáděný podíl k nemovitosti přednostně nabídla k odkoupení. Žalobkyně namítla relativní neplatnost výše popsaného převodu dle § 40a občanského zákoníku. Jak soud první instance, tak i odvolací soud ji svými rozsudky daly za pravdu a určily, že tento převod je neplatným právním úkonem a převedený spoluvlastnický podíl je vlastnictvím první žalované a nikoliv obchodní společnosti, do jejíhož základního jmění byl před tím vložen. Proti rozsudku odvolacího soudu podali žalovaní dovolání z důvodu nesprávného právního posouzení věci. Nejvyšší soud se ve svém rozsudku zabýval mimo jiné právní povahou vkladu společníka do obchodní společnosti. Podle § 59 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, je vkladem společníka souhrn peněžních prostředků nebo jiných penězi ocenitelných hodnot, které se společník zavazuje vložit do společnosti a podílet se jím na výsledku podnikání. Vlastní vklad se uskutečňuje na základě smlouvy uzavřené mezi společníkem a obchodní společností, která se stává spoluvlastníkem části nemovitosti, až na základě zápisu jejího spoluvlastnického práva vkladem do katastru nemovitostí. Tento vklad má povahu převodu spoluvlastnického podílu ve smyslu § 140 občanského zákoníku. Nejvyšší soud tedy závěrem uvádí, že pokud první žalovaná vložila část svého spoluvlastnického podílu k nemovitosti do společnosti druhé žalované, aniž je nabídla k odkoupení žalobkyni, porušila svou povinnost vyplývající z předkupního práva dle § 140 občanského zákoníku a jde o tzv. relativně neplatný právní úkon.

Spoluvlastnická práva