U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

PROBLEMATIKA elektrické instalace V KOUPELNĚ

Kategorie: Dílna | Autor: hrad

TECHNIKA

Občas se nás ptáte, jak vyřešit elektroinstalaci nebo zapojení některých elektrospotřebičů v koupelně. Přišel nám například dotaz:

Byl jsem upozorněn, že pračka umístěná v koupelně má být nějak pospojena. Prosím o vysvětlení.

(K. U., Praha)

Protože tato problematika je složitější, pokusíme se odpovědět komplexněji.

Na koupelnu nebo na místnosti s vanou či sprchou se vztahují zvláštní požadavky na elektrické rozvody, vyplývající buď ještě ze starých norem ČSN 37 5215 z roku 1970, respektive ČSN 33 2135 z roku 1990 nebo z již nové normy ČSN 33 2000-7-701. Pokud jde o objekt, kde byla kolaudace instalace elektrického vedení provedena před rokem 1990, jsou požadavky na elektrickou instalaci definovány starou normou ČSN 33 2135 z roku 1990, eventuálně normou 37 5215 z roku 1970. Pokud jste provedli rekonstrukci elektrického vedení po roce 1997 nebo uvažujete nyní o jeho rekonstrukci, musí být elektrická instalace v koupelně provedena podle nové normy ČSN 33 2000-7-701. V obou případech ovšem musí být kromě základního stupně ochrany před nebezpečným dotykem provedeno ještě tzv. ochranné pospojení všech vodivých předmětů, jichž se lze dotknout (kovové trubky odpadů, ústřední vytápění, přívodní potrubí vody, plynové vytápění atd.). Ochranné pospojení se musí definovaně připojit k ochrannému vedení elektrického obvodu. Elektrická instalace musí být provedena v soustavě TN-S. Nová norma navíc vyžaduje použití proudového chrániče pro jednotlivé elektrické obvody. Jak vidíte na obrázku, koupelna je z pohledu ochrany před nebezpečným dotykem rozdělena do čtyř zón – zóny 0, zóny 1, zóny 2 a zóny 3. Norma definuje striktní podmínky z hlediska umístění elektrických spotřebičů a předmětů v těchto zónách. Například pračka musí být umístěna pouze v zóně 3 a musí mít samostatný jištěný přívod. Přísné podmínky se týkají i umístění osvětlení (především nad umyvadlem), na které jsou kladeny zvláštní požadavky (z hlediska krytí IP). Bohužel, často ani osvětlení, v obchodech doporučované jako osvětlení k zrcadlu nad umyvadlem, těmto požadavkům nevyhovuje. Jeho výběr je proto lepší konzultovat se skutečným odborníkem. Zjednodušeně řečeno: laik může v koupelně pouze zapnout vypínač, zasunout zástrčku elektrického spotřebiče (který je v zóně 3) do zásuvky nebo vyměnit žárovku (poté, co vypnul vypínač nebo pojistky). Při jakékoliv jiné manipulaci s elektrickými spotřebiči a při kutilských zásazích do elektrické instalace hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. A kombinace mokré pokožky a 230 voltů opravdu není ideální. I manipulace s drobnými elektrickými spotřebiči v koupelně se řídí určitými pravidly. Klasickým příkladem nerespektování pravidel bezpečnosti je případ, kdy se jedna osoba koupe, zatímco druhá stojí vedle vany se zapnutým fénem a suší si vlasy. Co by se mohlo stát při troše nepozornosti, když by fén pod proudem spadl do vody…? Složitou problematiku elektrické instalace v koupelnách jsme se pokusili vysvětlit ve zkratce. Závěrem je nutné dodat, že instalaci nesmí v žádném případě řešit a realizovat nikdo jiný než osoba s elektrotechnickým vzděláním, s platnou vyhláškou 50, minimálně paragraf 5.

Klasifikace zón v koupelnách a sprchách

Požadavky klasifikace jsou založeny na rozměrech čtyř zón: zóny 0, zóny 1, zóny 2 a zóny 3. Rozměry se měří s ohledem na stěny, dveře, pevné příčky, stropy a výklenky, které účinně vymezují rozsah zóny.

Zóna 0 je vnitřní prostor koupací nebo sprchové vany

V prostoru se sprchou bez vany je zóna 0 vymezena podlahou a rovinou ve výšce 0,05 m nad podlahou. V tomto případě:

* kde je sprchová hlavice snímatelná a může se s ní při použití pohybovat v horizontální rovině, jsou vodorovné hranice zóny 0 shodné s vodorovnými hranicemi prostoru určeného pro sprchování,

* kde sprchová hlavice není snímatelná, je zóna 0 ohraničena svislou plochou (plochami) s poloměrem 0,6 m od sprchové hlavice.

Zóna 1 je ohraničena:

* horní rovinou zóny 0 a vodorovnou rovinou ve výšce 2,25 m nad podlahou a

* svislou plochou (plochami) obalující koupací nebo sprchovou vanu a zahrnuje prostor pod koupací nebo sprchovou vanou tam, kde je tento prostor přístupný bez použití nástroje, nebo

* pro sprchu bez vany a se snímatelnou sprchovou hlavicí, která se může při použití pohybovat v horizontální rovině, svislou plochou (plochami) obalující prostor navržený pro sprchování, nebo

* pro sprchu bez vany a s nesnímatelnou sprchovou hlavicí svislou plochou (plochami) s poloměrem 0,6 m od sprchové hlavice.

Zóna 2 je ohraničena:

* svislou plochou (plochami) na vnější straně zóny 1 a rovnoběžnou svislou plochou (plochami) vzdálenou 0,6 m vně od zóny 1 a

* podlahou a vodorovnou rovinou ve výšce 2,25 m nad podlahou. Dále tam, kde je strop výše než 2,25 m nad podlahou, je zónou 2 prostor nad zónou 1 až ke stropu nebo do výšky 3,0 m, je-li výška stropu větší.

Zóna 3 je ohraničena:

* svislou plochou (plochami) na vnější straně zóny 2 a rovnoběžnou svislou plochou (plochami) vzdálenou 2,4 m vně od zóny 2 a

* podlahou a vodorovnou rovinou ve výšce 2,25 m nad podlahou. Dále tam, kde je strop výše než 2,25 m nad podlahou, je zónou 3 prostor nad zónou 2 až ke stropu nebo do výšky 3,0 m, je-li výška stropu větší.

Zóna 3 také zahrnuje prostor pod koupací vanou nebo sprchovou vanou, který je přístupný pouze s použitím nástroje (za něj se v tomto případě považuje šroubovák, montážní či k tomuto účelu speciálně určený klíč atd.)

Umývací prostor je ohraničen:

* svislou plochou (plochami) procházející obrysy umyvadla, umývacího dřezu a zahrnuje prostor pod i nad umyvadlem nebo umývacím dřezem,

* podlahou a stropem, nebo do výšky 3 m, je-li výška stropu větší.

Osvětlení v umývacím prostoru

Svítidlo má být v umývacím prostoru umístěno tak, aby jeho spodní okraj byl alespoň 1,8 m nad podlahou. Světelný zdroj svítidla musí být kryt ochranným sklem a všechny části svítidla, které jsou níže než 2,5 m nad podlahou, musí být z trvanlivého izolantu. Je-li svítidlo umístěno níže než 1,8 m nad podlahou, musí být chráněno před mechanickým poškozením (např. ochranným košem, nárazuvzdorným krytem apod.) a musí být v provedení alespoň IP x1. Spodní okraj svítidla však nesmí být v žádném případě níže než 0,4 m nad horním okrajem umyvadla nebo dřezu. Je-li svítidlo součástí zařízení výrobcem určeného pro umývací prostor, například koupelnové skříňky se zabudovaným umyvadlem, a má-li zařízení příslušnou dokumentaci od dodavatele, posuzuje se jako elektrické zařízení určené pro umývací prostor a připojuje se podle pokynů výrobce, avšak s ohledem na prostor, ve kterém se nalézá (je-li v zóně 2, je nutno elektrické vybavení této skříňky připojit na obvod vybavený odpovídajícím proudovým chráničem).

PROBLEMATIKA elektrické instalace V KOUPELNĚ