U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Příprava na sezónu

Kategorie: Rodinné bazény v nové sezóně | Autor:

Na letní plaveckou sezónu v zahradním bazénu je třeba se dobře připravit.

Odstranění plachty

Nesnažte se plachtu odstranit, pokud na ní ještě je dešťová voda a nečistoty. Nejdříve odstraňte listí, úlomky větví a trávu a teprve potom vodu. Použijte ponorné čerpadlo, případně zahradní hadici jako násosku: hadici nejprve naplníte vodou, aby se z ní odstranil vzduch, pak jeden konec ponoříte do vody v nejhlubší části plachty a druhý umístíte mimo bazén níže, než je hladina v místě prvního konce. Plachtu pak musíte důkladně očistit, desinfikovat, vysušit a uskladnit. Pokud máte v bazénu vodu tak ji nevypouštějte, aby bylo možné provést zkoušku těsnosti nádrže. Hladina bude v úrovni přepadových žlábků nebo skimmerů a úbytek sledujeme za dobu 24 hod. Pokud nedojde k poklesu hladiny více než 20 mm, je bazén neporušen a vodu lze vyčerpat. Také pro toto čerpání použijte ponorné čerpadlo.

Oprava a čištění

Přes zimu se často projeví skryté poruchy bazénové vany (malé trhlinky, poškozená fólie, vymleté spáry, uvolněné dlaždičky atd.). Před napuštěním vody proto důsledně prohlédněte dno a stěny a zvolte způsob opravy. U drobných závad si pomůžete svépomocí, u větších povolejte odbornou firmu. K vyčištění použijte například kyselinu šťavelovou nebo jiný doporučený čisticí prostředek. Na čištění keramických obkladů jsou vhodné práškovité hmoty, obsahující jemně mletý mramor, aby nedošlo k poškození glazury. Nepoužívejte saponátové prostředky ani mýdla, neboť by mohlo dojít k zakalení vody a poškození některých částí úpravny vody. Vyčistit se musí i kovové části zařízení bazénu (trysky, gule, protiproud atd.), pokud ovšem nebyly před zimou demontovány. Před čištěním stěn bazén napusťte asi 5-10 cm nade dno. Na závěr omyjte stěny a dno desinfekčním prostředkem z běžného sortimentu bazénové chemie a špinavou vodu vypusťte do kanalizace.

Kontrola čerpadel

Součástí zazimování mělo být odvodnění filtru a čerpadel, včetně trubních rozvodů. Pokud se tak nestalo, je dalším krokem jejich kontrola. Kontrolujte především těsnění a ucpávky. Současně se podívejte, jestli není poškozen či zanesen lapač hrubých nečistot (perforovaný košík). U filtrů otevřete víko a zkontrolujte filtrační náplň. Odstávkou se většinou ve filtru a na filtrační náplni objeví vodní řasy. V tomto případě je nutné filtr vyčistit a desinfikovat, včetně filtračních trysek. Na trhu existuje celá řada speciální přípravků, pokud však nechceme sahat hlouběji do kapsy, postačí technická kyselina chlorovodíková. Po zimní odstávce zkontrolujte i trubní rozvody a uzávěry. K popraskání dochází, pokud v potrubí zůstala přes zimu voda. Nejvíce ohrožena jsou místa se změnou směru toku (kolena, T-kusy) a uzavírací ventily.

Plnění bazénu

Po vypuštění první dávky vody po vyčištění můžete začít bazén napouštět až do provozního stavu a zapnout recirkulaci přes filtr. Je důležité, aby se asi 70 % vody vracelo z bazénu na úpravnu přes tzv. “horní přepad” (žlábky nebo skimmer) a zbylých 30 % natékalo na filtr ze dna bazénu. Při spuštěné recirkulaci ještě jednou překontrolujte těsnost spojů potrubí, ventilů, čerpadla a filtru, funkčnost průtokoměru, tlakoměru a dopuštění ředící vody. Bezprostředně po naplnění bazénu vodou je nutné důkladně “vyprat” filtrační zařízení a zbavit filtr případných nečistot. Ventil musí být v poloze praní, aby nedošlo k poškození filtrační tlakové nádoby. Ještě před spuštěním dávkování chemických činidel je třeba zkontrolovat a vyčistit dávkovací a měřící zařízení.

Harmonogram údržby

Denně je třeba čistit stěny a dno bazénu a nejbližší okolí. Doporučuje se, aby bazénová vana byla přitom minimálně z jedné poloviny zatopena. U opačném případě a při pulsaci úrovně vodní hladiny může dojít k poškození obkladů. Chatař & chalupářní údržba je zaměřena na jednotlivé části technologického systému úpravny bazénových vod. Praní filtru se provádí v závislosti na dosaženém tlaku na manometru filtru (odchylka 0,04 MPa od normálu). Doporučuje se vyprat filtr minimálně jednou týdně. U recirkulačního čerpadla je nutné kontrolovat především zanášení lapače vlasů. U ostatních čerpadel, pokud jsou použita, je nutné kontrolovat dávkovací zařízení jednotlivých chemikálií. Zvláště je důležité odvzdušnění a pročištění sacího koše umístěného v nádobě s chemikálií. Při měsíční údržbě jde zpravidla o kontrolu mobilních či pevných částí osazených v bazénové vaně nebo nad ní. Patří sem především nerezové schůdky, podvodní osvětlení, vypouštěcí otvor, zakrytí vodní hladiny a trysky. Roční údržba se týká zazimování bazénů provozovaných během léta a jarní přípravy na sezónu. U celoročně provozovaných bazénů je doporučováno, aby byl jednou za rak vypuštěn a po kontrole opět napuštěn. Vzhledem k ceně pitné vody a nákladů na ohřev jde však o nákladnou záležitost.

Příprava na sezónu