U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

PŘIPOMÍNÁME

Kategorie: Právo | Autor: rum

S účinností od 1. 9. 2000 vstupuje v platnost zákon č. 145/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění zákona č. 110/1997 Sb. V prvním případě jde o rozšíření působnosti ČOI o kontrolu toho, zda nedochází ke klamání spotřebitele, zejména nabízením a prodejem padělků a nedovolených napodobenin a opravňuje inspektora ČOI zajistit zboží nebo výrobky, které porušují právo duševního vlastnictví (práva autora k dílu, práva související s právem autorským atd.); má oprávnění rozhodnout i o jejich propadnutí nebo zabrání. Podle nové úpravy zákona o ochraně spotřebitele se za klamání spotřebitele považuje rovněž prodej výrobků (zboží), které porušují práva duševního vlastnictví. Nálezem ústavního soudu č 95/2000 Sb. se dnem 31. prosince 2000 ruší ustanovení § 78 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení vylučuje z kolaudačního řízení vlastníka pozemku, je-li stavebníkem jiná osoba. Tím vlastník ztrácí možnost uplatnit námitky proti nerespektování požadavků a připomínek uplatněných v řízení o povolení stavby, jehož účastníkem je i vlastník pozemku.

PŘIPOMÍNÁME