Překlady nad okna a dveře

Nosné konstrukce nad stavebními otvory se nazývají překlady. Lze pro ně využít prefabrikované výrobky i tradiční materiály. Důležité je sladit jejich materiál s typem zdiva v místě stavebního otvoru.

Rekonstrukce a dostavby chalup často přinášejí nutnost vybourání otvoru pro nová plastová či dřevěná okna nebo dveře v některé z původních zdí. Takový otvor je nutné takzvaně „přeložit“, aby se nezhroutila zeď, například pod tíhou horního patra nebo konstrukce krovů. Překlady totiž přenášejí zatížení zdiva a stropů do stěn stavby, případně na pilíře.

Tradiční stavební postupy k překládání otvorů využívaly trámy či kamenné bloky a není vyloučené použít tyto materiály i dnes. Stejně tak je možné využít pro přeložení stavebního otvoru ocelové traverzy nebo vyzdít obloukový překlad z cihel na šablonu.

Prefabrikované překlady však mají několik zásadních předností. Při správném postupu usazení a dozdění je výrobcem garantovaná jejich pevnost a stabilita, zpravidla se s nimi snadno pracuje, variabilní rozměry umožňují použití překladů v různých tloušťkách zdi a obvykle jdou snadno omítat. Velmi důležitá je také možnost vybrat překlady z materiálu, jehož vlastnosti se shodují s materiálem samotné zdi. To zaručí minimalizování tepelných ztrát kvůli tepelným mostům, které často vznikají při použití dřeva, oceli či betonu. Můžete tedy koupit překlady vhodné pro zdi a příčky z cihel či pálených cihelných bloků, ale i překlady vhodné pro pórobeton či betonové tvárnice pro ztracené bednění.

Překladů se vyrábí mnoho, ve stavebninách se proto zajímejte i o to, zda jde o překlad samonosný, či pouze nosný, který vyžaduje při nadezdívání či dobetonování použití dočasných podpěr. Rozdíl je i v překladech do nosných a nenosných příček a svoji roli může při výběru sehrát i povrchová úprava pohledové strany překladu, která usnadní nanášení omítky.

Keramické překlady

Jsou lehké, dobře tepelně izolují a snadno se s nimi pracuje. Bývají dobrou volbou zvláště v kombinaci s tradiční cihlovou zdí a najdete je velmi často v nabídce výrobců tradičních zdicích materiálů, tedy především pálených cihel a cihelných bloků.

Například Heluz vyrábí ploché keramické překlady nad otvory v příčkách i nosných stěnách, které se usazují do lože z desetimilimetrové vrstvy zdicí malty. Výrobce předepisuje uložení překladu 125 mm na každé straně. Tyto ploché překlady nejsou samy o sobě nosné, nosnost je třeba podpořit nadezděním či nabetonováním tlakové zóny. Vznikne tak tzv. spřažený překlad. Během nadezdívání nebo betonování je třeba překlad podepřít.

V nabídce Heluzu najdete i nosný překlad, který je možné zatížit bez podepření už v průběhu zdění. Nosné překlady mají pohledovou stranu z cihel, při omítání cihlového zdiva tak není nutná žádná další úprava povrchu. Tepelně izolační vlastnosti obou typů překladů zkvalitňuje vložený izolant o tloušťce minimálně 90 milimetrů.

Lehké ploché keramické překlady Porotherm (KP 11,5 a KP 14,5) z produkce Wienerberger se stávají nosnými rovněž teprve s nadezdívkou. Skládají se z cihelného obalu a železobetonové výztuže. Pro snadnější práci jsou z boku do tvarovek vyraženy šipky určující polohu překladu ve zdivu. Po zabudování překladu do zdiva musí šipky směřovat vzhůru. Keramické překlady Porotherm se kladou do maltového lože stejně jako překlady Heluz, výrobcem doporučená délka uložení na zdivu je alespoň 120 mm na každé straně. Nadměrnému prohnutí či zlomení překladu při nadezdívání konstrukce je nutné zamezit provizorním podepřením. Maximální vzdálenost mezi oporami nesmí přesáhnout jeden metr.

Porotherm nabízí i cihelné překlady Porotherm KP 7, které se používají jako plně nosné prvky nad okenními a dveřními otvory ve zděných stěnových konstrukcích. Překlady Porotherm KP 7 se osazují na výšku svojí rovnou stranou do lože z cementové malty. Návod na přesné usazení najdete na webu výrobce nebo si ho vyžádejte u prodejce. Pro přesnější usazení se doporučuje používat dřevěné klínky. K přeložení rozměrnějších stavebních otvorů (vrata, zimní zahrady, prosklené stěny) nabízí Porotherm překlady s označením KP XL.

Pórobetonové překlady

Další možností jsou pórobetonové překlady, například nosný překlad Porfix, který je vyroben z pórobetonu, ocelové výztuže a betonové zálivky. Nosné překlady se na potřebnou šířku vyskládávají z překladů šířky 100 a 125 mm. Například na zeď širokou 375 mm se uloží z vnitřní strany dva nosné překlady šířky 100 mm a pak tepelná izolace šířky 75 mm a z vnější strany opět nosný překlad šířky 100 mm.

Nosnou funkci plní pouze dva nosné překlady z vnitřní strany. Nosný překlad z vnější strany je v tomto případě možné při kompatibilních délkách nahradit samonosným překladem šířky 100 mm. Samonosné překlady Porfix (jde o jiný výrobek než nosné překlady) je možné využít i k přeložení stavebních otvorů v nenosných příčkách.

Železobetonové překlady

Patří mezi osvědčené prefabrikované materiály pro přeložení stavebních otvorů. Jejich výhodou je vysoká nosnost bez potřeby dalších úprav, k nevýhodám patří vysoká hmotnost a méně snadná manipulace a tepelně izolační vlastnosti odlišné od okolního zdiva. Někteří výrobci (např. Prefa Brno) dodávají kromě standardních plných a dutinových překladů také výrobky s tepelnou izolací, která omezuje tvorbu tepelných mostů.

Železobetonové překlady se usazují do cementové malty a na zdivo v délce alespoň 140 až 200 mm.

text: Richard Guryča
foto: Archiv firem

Překlady nad okna a dveře

Uložit

Uložit

Uložit

Překlady nad okna a dveře