Pozor na tapety

Při kontrolách sortimentu dekoračních tapet, na něž se zaměřila Česká obchodní inspekce v průběhu roku 2012 u 74 distributorů, zjistili inspektoři porušení povinností stanovených platnými předpisy celkem ve 39 případech, tj. ve více než polovině.  U 21 distributorů bylo zjištěno porušení zákona o technických požadavcích na výrobky, neboť tapety, které byly uvedeny na trh po 1. 1. 2011, nebyly opatřeny označením CE nebo distributoři neměli v obchodních dokladech úplnou informaci o značení CE. V dalších 18 případech porušili zákon o ochraně spotřebitele a zákon o ČOI.

 

 

Cílem kontroly bylo ověřit, zda jsou při uvádění dekoračních tapet na trh plněny všechny povinnosti stanovené zákonem o technických požadavcích na výrobky.
Tapety jsou stanovenými stavebními výrobky, které musí být povinně označeny CE (značkou shody). Toto označení má být uvedeno na obalu nebo v obchodních dokladech tapetového výrobku (např. v dodacím listu). Dle harmonizované normy (ČSN EN 15102) může být tapetový výrobek označen minimální informací o značení CE (zkrácený štítek) + další informací v obchodních dokladech nebo úplnou informací o značení CE (celý štítek). Tapety vyrobené po 1. 1. 2011 musí doprovázet označení CE a distributor musí mít k dispozici úplnou informaci o značení CE.

Inspektoři kontrolovali zejména označení CE (štítek) a v případě minimální informace o značení CE také obchodní doklady, ve kterých měla být uvedena úplná informace o značení CE. V případě, že úplná informace o značení CE nebyla v době kontroly k dispozici, uložil inspektor kontrolované osobě, aby do deseti dnů zjištěné nedostatky odstranila.

Dále byla kontrola zaměřena na návod k použití. Ten je vyžadován v případě, že přímo na výrobku nejsou použity piktogramy.

Norma uvádí grafické symboly pro označení vlastností tapet: odolnost proti vodě, omyvatelnost, stálobarevnost na světle, sesazení vzorů, zpracování, postup při odstraňování, což znamená, že tyto informace již nemusí být písemně uvedeny slovy.

V návodu by měla být kromě jiných uvedena informace pro spotřebitele o druhu lepidla doporučeného výrobcem k upevňování a fixaci tapet. Tato informace musí být uvedena také na štítku výrobku, a to i v případě deklarace reakce na oheň třídy F.

V případě výrobku bez označení CE uvedeného na trh po 1. 1. 2011 nebo v případě, že označení CE u deklarované třídy na oheň neobsahuje podmínky upevňování a fixace, je distributor povinen zabránit distribuci stanovených výrobků, které zjevně nesplňují požadavky zákona (výrobek nesplňuje požadavky uvádění stavebních výrobků na trh ve smyslu § 3 odst. 2 písm. b) nařízení vlády č. 190/2002 Sb.).

Při důvodném podezření, že tapetový výrobek nesplňuje stanovené technické požadavky, mohli inspektoři zakázat uvádění výrobku na trh nebo jeho distribuci po dobu potřebnou k provedení kontroly. Distributor nebude orgánem dozoru postihován za nesprávný obsah označení CE (štítku) za předpokladu, že tyto informace nemohl ovlivnit, případně posoudit jejich správnost.

 

Zjištěné nedostatky
V rámci kontrolní akce bylo zkontrolováno 74 distributorů v maloobchodní prodejní síti. Porušení zákona č. 22/1997 Sb. bylo zjištěno u 21 distributorů. V 15 případech se jednalo o porušení § 13 odst. 9, kdy tapetové výrobky, které byly uvedeny na trh po 1. 1. 2011, nebyly opatřeny označením CE. V 6 případech chyběla úplná informace o značení CE (v případě minimální informace o značení CE).

Celkem byl zkontrolován sortiment tapetových výrobků u 74 distributorů. Ve 39 případech bylo zjištěno porušení povinností stanovených platnými právními předpisy. Porušení zákona o technických požadavcích na výrobky bylo zjištěno u 21 z nich. Tapety, které byly uvedeny na trh po 1. 1. 2011, nebyly opatřeny označením CE nebo distributor neměl v obchodních dokladech k dispozici úplnou informaci o značení CE. Další zjištění se týkala porušení informačních povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele a také zákona o ČOI.

Spotřebitelům Česká obchodní inspekce doporučuje, aby dekorační tapety, které jsou od 1. 1. 2011 stanovenými stavebními výrobky, nevybírali jen podle jejich dekoru nebo ceny, ale aby si ověřili označení shody CE a také vyžadovali od prodávajícího informace o jejich vlastnostech a způsobu použití. V opačném případě se vystavují riziku, že zakoupí tapetové výrobky které nesplňují stanovené technické požadavky a nemusí být bezpečné.

TEXT: ČOI
FOTO: ARCHIV

Pozor na tapety