U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

POVINNÉ RUČENÍ

Kategorie: Hospodaření | Autor: PETR PETŘÍČEK

Musíme-li cokoliv povinně zaplatit, nečiníme to obvykle s velkým nadšením. Povinné ručení nás však může ochránit před ještě mnohem vyššími finančními výdaji.

Povinné ručení je typem pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. Povinnost vlastníka motorového vozidla sjednat toto pojištění vyplývá ze zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Koho se pojištění týká?

Povinnost uzavřít pojistnou smlouvu má vlastník nebo spoluvlastník tuzemského vozidla nebo řidič cizozemského vozidla, tedy každý, kdo chce vozidla užívat na pozemní komunikaci. Pokud majitel povinné ručení neuzavře, může dostat pokutu až 20 000 Kč či zákaz řízení až na dobu jednoho roku. Navíc, ten kdo neuzavře pojistku a způsobí vozidlem druhému škodu na zdraví nebo majetku, bude muset uhradit veškerou škodu z vlastních prostředků. Doklad o platném povinném ručení vozte vždy s sebou. Nepředložíte-li jej na požádání policie, dostanete pokutu až 500 Kč.

O která vozidla se jedná?

Pro účely zákona č. 47/2004 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se rozumí: silniční vozidla, zvláštní vozidla a trolejbus; silničním vozidlem je vozidlo druhu moped, motocykl, tříkolka nebo čtyřkolka, osobní automobil, autobus, nákladní automobil, speciální automobil, tahač, přípojné vozidlo; zvláštním vozidlem je traktor a jeho přípojná vozidla (včetně jednonápravového traktoru s přívěsem), pracovní stroj samojízdný, a také pracovní stroj přípojný.

Kdy a kde

Povinné ručení si sjednáváte s nákupem vozu, a to přímo prostřednictvím prodejce vozidla, na pobočce pojišťovny a některých bank nebo na různých webových stránkách pojišťoven, pojistných zprostředkovatelů či různých finančních portálů. V současné době povinné ručení nabízí devět komerčních pojišťoven: Allianz, Generali, Uniqa, ČSOB, Česká pojišťovna, Kooperativa, Triglav, Česká podnikatelská a Wüstenrot.

Povinnost pojišťovny

Pojišťovna zabezpečuje úhradu oprávněných a prokázaných nároků na náhradu škody:

   * Na zdraví nebo usmrcením: bolestné, ztížení společenského uplatnění, ztráta na výdělku po dobu a po skončení pracovní neschopnosti, ztráta na důchodu, účelně vynaložené náklady na léčení, náklady na výživu pozůstalých a přiměřené náklady pohřbu.

   * Věcné škody: skutečná škoda na věci včetně nákladů, spojených s jejím odstraňováním (např. odtah poškozeného vozidla, náhradní doprava z místa nehody do místa bydliště, půjčovné apod.), která má povahu ušlého zisku.

   * Účelně vynaložených nákladů na právní zastoupení poškozeného při uplatňování jeho nároků na náhradu škody, nákladů léčení zraněného vynaložené zdravotní pojišťovnou.

Zánik povinného ručení

Je dáno několik důvodů, díky kterým povinné ručení zaniká: Oznámení změny vlastníka pojišťovně, fyzický zánik vozidla, vyřazení vozidla z registru vozidel, odcizení vozidla, nezaplacení dlužného pojistného ani při upomínce, výpovědí, dohodou, uplynutím doby, na kterou byla pojistná smlouva sjednána.

Důsledky zániku

Jestliže povinné ručení, které jste měli sjednané na vaše vozidlo, zanikne a vy neuzavřete do 14 dnů smlouvu novou, máte ve stejné době povinnost odevzdat registrační značku a osvědčení o registraci vozidla, a to v rámci žádosti o dočasné (resp. trvalé) vyřazení vozidla z registru vozidel.

   K žádosti je nutné doložit osvědčení o registraci vozidla, tabulku s přidělenou registrační značkou a předložit technický průkaz vozidla k vyznačení záznamu o jeho dočasném, resp. trvalém vyřazení. V případě trvalého vyřazení vozidla je ještě nutné předložit doklad o jeho fyzické likvidaci od osoby oprávněné tuto likvidaci provést.

   Neodevzdáte-li orgánu evidence vozidel státní poznávací značku a technický průkaz v případě zániku pojištění, můžete dostat pokutu až 10 000 Kč.

Cena pojištění

Základní sazby se u jednotlivých pojišťoven liší. U osobních vozidel s motorem 1001 – 1350 ccm se pohybují v rozmezí cca 3200 až 4600 Kč. Převážné většiny řidičů se ale navíc vyhlášená základní sazba netýká, ta je určena jen novým majitelům aut. Významný vliv na číslo na složence má totiž u většiny řidičů (u některých pojišťoven v případě až 90 % klientů) systém bonusů a malusů.

   Bonus je pro řidiče, kteří během určité doby (12 měsíců) nezpůsobí žádnou nehodu, za což jako odměnu dostanou slevu na pojistném (standardem bývá 5 % z pojistného za každých 12 měsíců bez nehody).

   Malus je smluvní přirážka k pojistnému podle ujednání v pojistné smlouvě. Za každou pojistnou událost se doba bezeškodního průběhu snižuje o 24 až 36 měsíců.

   Některé pojišťovny nabízejí možnost placení pojistného i ve splátkách pololetně nebo čtvrtletně, ČSOB i měsíčně (minimální výše splátky 500 Kč), některé bez přirážky, jiné při navýšení pojistného o 3 %, resp. 5 – 6 %.

***

KDYŽ SE ŘEKNE…

* POJISTNÉ LIMITY

Udávají, jak velkou škodu pojišťovna pokryje. Každá pojišťovna musí dodržet základní minimální limity, které jsou nastaveny zákonem: pro škodu na zdraví 35 miliónů Kč, pro škodu na majetku 18 miliónů Kč. Můžete samozřejmě získat i limity vyšší – u Allianz a České pojišťovny až 100 miliónů Kč.

* ZMĚNA POJIŠŤOVNY

Chcete-li přejít k jiné pojišťovně, jde o vcelku jednoduchý postup. Nejpozději šest týdnů před datem, kdybyste uzavírali smlouvu novou, předejte stávající pojišťovně písemnou výpověď, požádejte o vystavení potvrzení o bezeškodním průběhu pojištění a uzavřete si smlouvu u nové pojišťovny. Bonusy se přenesou k nové pojišťovně.

* ZELENÁ KARTA

Mezinárodní karta automobilového pojištění.

Tabulka

POROVNÁNÍ ZÁKLADNÍCH SAZEB KOMERČNÍCH POJIŠŤOVEN

Osobní automobil – nad 1000 cm3 do 1250 cm3

POJIŠŤOVNA PRODUKT LIMITY (MILIONY KČ)

Česká podnikatelská Speciál 70/70

www.cpp.cz

Triglav Nadstard. limit 50/50

www.triglav.cz

Generali Standard 18/35

www.generali.cz

Kooperativa Standard 24/54

www.koop.cz

Česká pojišťovna Standard 20/40

www.cpoj.cz

ČSOB Standard 24/44

www.csbpoj.cz

Uniga Základní limit 18/35

www.uniga.cz

Allianz Základní pojištění 18/35

www.allianz.cz

Wüstenrot Kategorizuje podle výkonu motoru vozidla a ne jako ostatní pojišťovny podle objemu motoru. Při pojištění on-line    www.wustenrot.cz sleva 500 Kč. Splátky jsou možné čtvrtletně bez navýšení.

ON – LINE VE SPLÁTKÁCH ZA ROK KČ

ano polo/čtvrt., min. 500 Kč 4024

7 % sleva navýšení 4 – 6 %

ne polo/čtvrt., min. 500 Kč 3216

navýšení 3 – 5 %

ne polo/čtvrt., min. 500 Kč 3644

bez navýšení

ano polo/čtvrt., min. 500 Kč 3948

bez navýšení

ano polo/čtvrt., min. 500 Kč 3983

bez navýšení

ne polo/čtvrt/měs., min. 500 Kč 3806

bez navýšení

ne splátky nelze 4610

ano polo/čtvrt., min. 500 Kč 3503

sleva 15 % navýšení 3 – 5 %

Limity se rozumí max. výše pojistného plnění pojišťoven v milionech Kč pro škody na majetku / pro škody na zdraví; On-line se rozumí možnost uzavření pojist. smlouvy on-line (některé pojišťovny přitom poskytují slevu); polo/ čtvrt/měs se

rozumí možnost splátek pololetně, čtvrtletně, měsíčně

Popisy k obrázkům

Autor fotografií: FOTO: HZS JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

POVINNÉ RUČENÍ