U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

POJÍZDNÉ PRODEJNY MAJÍ ZELENOU

Kategorie: Peníze | Autor: rb

Žijete v malé vesnici nebo osadě, kde není ani potravinářská prodejna? Máte chalupu nebo chatu na samotě? I vás by mohla zajímat informace o tom, že část financí, které vyčlenilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR pro podporu rozvoje podnikání, zejména malých a středních podniků (jde o částku o 20 % vyšší než loni), je určena na znovuobnovení provozu pojízdných prodejen. Cílem tohoto programu, jehož realizaci má na starosti Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., je na jedné straně zlepšení obslužnosti venkovských oblastí, na druhé straně dát novou možnost podnikatelům, kteří ve větších městech nemají šanci držet krok se silnou konkurencí. O podporu, která má podobu dotace ve výši 50 % nákladů na pořízení pojízdné prodejny (max. 1,5 mil. Kč), mohou požádat podnikatelé, kteří nezaměstnávají více než 250 osob a jejichž tržby za poslední účetně uzavřený kalendářní rok nepřesáhly 1 450 mil. korun (popř. majetek podniku nepřesáhl 980 mil. Kč). Příjemce podpory musí do šesti měsíců od podepsání smlouvy zahájit činnost a musí ji vykonávat nejméně pět roků. Musí splňovat kritérium nezávislosti, to znamenám že 25 % nebo více kapitálu podniku nesmí vlastnit jeden podnik nebo společně několik podniků, nesplňujících definici malých a středních podniků. Dotaci k pořízení pojízdné prodejny získá podnikatel za předpokladu, že zbývající část finančních prostředků na její pořízení deponuje na svém účtě u Českomoravské záruční a rozvojové banky. V této částce mohou spolu s podnikatelem sdružit prostředky také obce, které mají o tuto službu zájem, popř. okresní úřad. Zásobované obce by se měly podílet na podnikatelském záměru minimálně příspěvkem na provozní náklady prodejny. O dalších náležitostech a podmínkách, které souvisejí s udělením této podpory, se můžete informovat na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, popřípadě Svazu průmyslu a obchodu ČR. O poskytnutí podpory však rozhoduje Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s.

POJÍZDNÉ PRODEJNY MAJÍ ZELENOU