U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Podkrovní slovníček

Kategorie: Stavba | Autor: haj

Hambalek – vodorovný hraněný profil mezi krokvemi; má výztužnou funkci v hambalkové soustavě

Kleština – hraněný profil zajišťující příčné sepnutí krovu u vaznicové soustavy (vzájemně váže krokev, vzpěru a sloupek)

Krokev – trám uložený ve směru sklonu střechy; je pobit laťováním či bedněním, jež nese krytinu, a zdola podepřený vaznicemi a pozednicí

Krátče – krátký trámek hambalkové soustavy, podepřený na jednom konci pozednicí a na druhém začepovaný do výměny (ta je osazena mezi dva vazní trámy u obvodových zdí

Pásky – krátké hranoly ztužující spojení sloupku s vaznicí

Pozednice – vodorovný trám uložený na půdní nadezdívce; je do ní uložena spodní část krokve

Sloupek – svislý dřevěný hranol čtvercového průřezu podpírající vaznici; přenáší zatížení z příslušné části krovu do vazního trámu

Stolice – plná vazba u vaznicové soustavy; je buď ležatá, se šikmými sloupky nebo vzpěrami, anebo stojatá, v níž jsou sloupky svislé

Vazba – průřez krovem vaznicové soustavy; je buď prázdná (páry krokví jsou podpírány pouze vaznicemi) nebo plná (vaznice jsou svisle podpírány sloupky s pásky a vzpěrami a vodorovně stažené kleštinami)

Vaznice – vodorovný hraněný profil, podpírající střední, popř. horní část krokve; je podepřen sloupky s pásky

Vazní trám – je uložen v plné vazbě kolmo k pozednici, obvykle však jen zhruba 8 cm nad podlahou podkroví; přenáší pomocí sloupků a vzpěr zatížení krovu do nosných zdí

Vzpěra – hranol vyztužující krov v plné stolici (v podobném úhlu jako krokev); je začepován do sloupku a vazního trámu

Záklop – bednění z prken či sádrokartonu, tvořící strop podkroví

Zhlaví – přečnívající konce vazních či stropních trámů, uložené v kapsách ve svislém zdivu

Foto – VAZNICOVÝ KROV SE STOJATOU STOLICÍ

1 vazní trám, 2 podezdívka, 3 pozednice, 4 vaznice, 5 krokev, 6 sloupek, 7 vzpěra, 8 pásek, 9 kleštiny, 10 jalová vazba, 11 římsa

Podkrovní slovníček