U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Optimální řešení pro chaty a chalupy

Kategorie: Stavba | Autor: FOTO AUTOR, KRESBA JOSEF ŠŤASTNÝ

PŘÍRODNÍ ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD I.

Přírodní čistírny jsou výhodným řešením pro odstraňování odpadních vod z chat a chalup, které nemají možnost napojení na obecní čistírnu a vyvážení jímek je pro ně problematické. Jsou i vhodnou alternativou malých domovních čistíren odpadních vod nebo jejich doplňkem pro úplné odstranění odpadních vod i kalů.

Jde o systémy, které se navrhují a stavějí tak, aby se při čištění odpadních vod využívalo procesů probíhajících v přirozených mokřadech, zahrnujících mokřadní vegetaci, půdní procesy a přítomná mikrobiální společenstva. Základním principem přírodních čističek odpadních vod je průtok odpadní vody propustným substrátem osázeným mokřadními rostlinami. Celý systém může obsahovat septik, umělý mokřad (vegetační kořenové políčko s bažinnými nebo vodními rostlinami), případně půdní nebo pískový filtr, dočišťovací okrasný rybníček, zavlažovaný porost dřevin nebo okrasných rostlin a prostor na kompostování. Jednotlivé části jsou uspořádány do optimální funkční sestavy a dimenzovány podle množství a složení odpadních vod tak, aby odtékající voda byla dostatečně vyčištěná a mohla být vypouštěna do blízké vodoteče, aniž by zhoršovala její kvalitu. Přírodní čistírna může za určitých vhodných podmínek fungovat i jako bezodto- ková, kdy se všechna voda v systému odpaří nebo využije na závlahu (obr. 1).

Realizace svépomocí

Rozhodnutí, zda je tento typ čištění pro vaše rekreační obydlí vhodný, musí posoudit odborník. Se stavebním úřadem zkonzultujete další potřebné kroky a podle výsledku by měl projekt zpracovat osvědčený projektant. Materiálových variant je nespočet – od nákupu hotových výrobků přes dodavatelské řešení až po amatérské varianty. Septik koupíte hotový (drahý), nebo zaimprovizujete a využijete skruží či jiných dostupných nádob. Rozdělovací objekty jsou šachtičky, umožňující pouštět vodu tam, kam potřebujeme (např. pomocí hradítek). Umělý mokřad (vegetační kořenové políčko) je rybniční fólií izolovaná nádrž, vyplněná kamenivem nebo štěrkopískem; je osázená bažinnými rostlinami (plocha zhruba 5 m2 na obyvatele, při nízké spotřebě vody i méně). Dočišťovací okrasný rybníček je vodní plocha shodného provedení bez substrátu. Odpařovací plocha je zavlažovaná skupina rostlin, stromů, keřů ap. podle volby (bez možnosti průniku závlahy do spodních vod).

Co to bude stát?

Záleží hlavně na tom, kolik odpadní vody vyprodukujete. U chalupy, kterou trvale obývá čtyřčlenná rodina, by měla být zhruba 20 m2 velká plocha umělého mokřadu. Při víkendovém nebo méně častém pobytu může být případně menší. Největší část nákladů tvoří zemní práce a nákup filtračního materiálu včetně jeho dovozu. Další výdaje budou dány sestavou jednotlivých částí a velikostí. Při dodavatelském provedení to bude včetně septiku kolem 100 tis. Kč. Koupíte-li jen fólie a u ostatního zaimprovizujete, dostanete se na cenu výrazně nižší. I při amatérské stavbě byste však měli mít zpracovaný projekt, který může pro uvedený případ stát zhruba 8 tis. Kč.

Přednosti

Jsou-li přírodní čistírny odpadních vod navrženy pro vhodné lokality, správně vyprojektovány, vybudovány a provozovány, mohou mít celou řadu předností:

* jednoduché stavební provedení a při budování svépomocí nízké pořizovací náklady,

* spolehlivý provoz při malých nárocích na speciální vybavení a technologie,

* minimální, ve svažitém terénu žádná spotřeba elektřiny,

* nenáročná obsluha,

* u bezodtokového systému odpadají pravidelné kontrolní analýzy vzorků a zkušební provoz,

* snášejí přerušování provozu,

* dobrý čisticí účinek i při nízkých koncentracích znečištění,

* menší produkce kalu a jeho zhodnocování na místě (např. kompostováním),

* estetický vzhled (čistírny dobře zapadají do krajiny),

* ekologický charakter,

* jsou nehlučné,

* pomáhají zadržovat vodu v oblasti a zvlhčovat vzduch,

* mají vysokou životnost (50 roků nebo více).

Zdeňka Žáková a Pavel Žák

Obr. – PŘÍKLAD BEZOODTOKOVÉHO SYSTÉMU PŘÍRODNÍHO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Z MENŠÍHO SEZÓNNÍHO OBJEKTU

1 tříkomorový septik, 2 rozdělovací objekt, 3 umělý mokřad osázený bažinnými rostlinami s estetickou hodnotou, 4 kontrolní odtoková šachta, 5 dočišťovací okrasný rybníček, 6 odpařovací zavlažovaná plocha s porostem stromů nebo keřů, 7 kompost nebo plocha na odvodňování kalů rostlinami

Optimální řešení pro chaty a chalupy