U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Mohu darovat zděděný pozemek?

Kategorie: Právo | Autor: Mgr. Barbora Trsková

Zdědila jsem po svém bratrovi, který zemřel, stavební pozemek. Chtěla bych jej rozdělit dětem. Syn, který má rodinu a bydlí ve městě jako my, by si chtěl na pozemku postavit chatu, dcera je svobodná a studuje. Jde mi o to, jestli musím mít – když je pozemek napsán na mě – souhlas od manžela, nebo mu musím poskytnout nějaké finanční vyrovnání?

(J. R., Blansko)

Na tento dotaz nalezneme odpověď v občanském zákoníku, konkrétně v hlavě druhé, která upravuje spoluvlastnictví a společné jmění. Společné jmění je právě ten institut právního řádu, kterého se dotaz týká (dříve bylo označováno jako bezpodílové spoluvlastnictví). Společné jmění může vzniknout pouze mezi manžely a podle ust. § 143 občanského zákoníku jej tvoří:

* majetek nabytý některým z manželů nebo jimi společně za trvání manželství;

* závazky, které některému z manželů nebo oběma společně vznikly za trvání manželství.

Toto ustanovení však některé věci a závazky ze společného jmění manželů vyjímá. Předmět společného jmění manželů tedy netvoří:

* majetek získaný děděním a darem;

* majetek získaný jedním z manželů jako majetek náležející do výlučného vlastnictví jednoho z manželů (např. jeden z manželů prodá osobní automobil získaný před uzavřením manželství a za prodejní cenu koupí automobil nový);

* věci sloužící osobní potřebě jednoho z manželů;

* věci vydané v restituci jednomu z manželů, pokud byly jeho vlastnictvím před uzavřením manželství, nebo je právním nástupcem původního vlastníka;

* závazky týkající se majetku, který náleží výlučně jen jednomu z manželů;

* závazky, jejichž rozsah převyšuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že majetek, který jste nabyla děděním, nepatří a nebude patřit do společného jmění manželů a vy jste jeho výlučným vlastníkem. Máte tedy v souladu s ustanovením § 123 občanského zákoníku právo s předmětem svého vlastnictví nakládat, můžete jej zcizit (darovat či prodat), zastavit, zatížit věcným břemenem atd., a to bez souhlasu manžela a bez jakéhokoliv vyrovnání s ním.

Mohu darovat zděděný pozemek?