U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Omezení práv

Kategorie: Právo | Autor: Barbora Trsková

ODPOVÍDÁME

Ačkoliv zde zpravidla odpovídám na dotazy čtenářů tohoto časopisu, nechci vaši reakci na můj článek týkající se omezování práv ve veřejném zájmu nechat bez povšimnutí, neboť jste skutečně první čtenář, který mne obvinil z neznalosti zákona a úmyslného obelhávání čtenářů. V prvé řadě, když zřejmě vy jste znalec zákonů, vás musím upozornit, že Listina základních práv a svobod byla vydána ve sbírce zákonů pod číslem 2/1993, a tedy ne v roce 1995, jak uvádíte. Navíc bych vás chtěla upozornit, že pokud chcete reagovat na články, které vycházejí přímo ze zákonů (jsou totiž psány právě proto, aby čtenáři získali přehled o obsahu zákonů), bylo by vhodné tyto zákony si přečíst a uvést přímo ty skutečnosti, ze kterých soudíte, že zákony neznám a obelhávám vás. Z vašeho dopisu vyplývá, že máte také své zkušenosti s omezením vlastnického práva, podle vás nuceným, ale podle mého názoru a podle platných zákonů ČR ve veřejném zájmu. Je sice pravdou, že každý má právo vlastnit majetek a má právo na jeho ochranu, ale právě proto, aby svůj majetek (především nemovitosti) mohl řádně užívat a žít jako civilizovaný člověk, je žádoucí, aby “někdo” poskytl služby, které spočívají v dodávce energií a vody. Pevně věřím, že ani vy nežijete bez elektrické energie a docela by mne zajímala vaše reakce v případě, že by bylo nutné vést elektrickou přípojku přes pozemek vašeho souseda, který by toto odmítl a vy byste tuto službu nemohl využívat. Pokud jste však můj článek skutečně četl, jistě jste zjistil, že vlastník nebo nájemce nemovitosti má nárok na jednorázovou náhradu v případech podle zákona č. 222/1994 Sb. Slova “bez náhrady” jsou použita pouze v části týkající se vodního hospodářství a v praxi si nedovedu představit, že by pracovníci správce veřejných vodovodů a kanalizací platili za vstup do cizí nemovitosti nebo na cizí pozemek, když přijdou provést odečet z vodoměru, nebo by bylo nutné zapisovat do katastru nemovitostí věcná břemena za úplatu spočívající v tom, že je vlastník nemovitosti povinen trpět umístění vodoměru a vstup na svůj pozemek. V závěru vám snad mohu jenom říci, že pro mne není důležité, jakým způsobem k tomuto problému přistupují v nejvíce (dle vašeho názoru) demokratickém státě USA, neboť žiji v České republice a jsem tomu ráda. Pokud někdy vstoupíme do Evropské unie, samozřejmě budeme muset své zákony tomuto společenství přizpůsobit. V současné době máme však své platné zákony, kterými se musíme řídit a v případě, že se vám zdá, že nejsou v souladu s ústavními zákony, máte možnost obrátit se na Ústavní soud.

Omezení práv