U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

OHEŇ NENÍ RADNO PODCEŇOVAT

Kategorie: Aktuálně | Autor: rb

Vedle upozornění a povinností, které ukládá zákon ČNR č. 1985 Sb., resp. jeho novela z 1. 1. 1995, právnickým a podnikajícím osobám, stanoví některé i osobám fyzickým.

Podle § 17 odst. 1 uvedeného zákona jsou povinni:

a) Počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek a při manipulaci s otevřeným ohněm.

* Zejména je třeba dodržovat návod výrobce, bezpečné vzdálenosti tepelných zdrojů od hořlavých materiálů, což nemusí být zrovna láhev benzinu, ale také stavební konstrukce, podlahové krytiny a zařízení. Pokud není vzdálenost uvedena, považuje se za bezpečnou vzdálenost u spotřebičů na pevná paliva 800 mm ve směru hlavního sálání a 200 mm v ostatních směrech, u dalších spotřebičů 500 mm ve směru hlavního sálání a 100 mm v ostatních.

* Při skladování hořlavých kapalin je nutné používat jen obaly k tomu určené, tlakové láhve s propan-butanem ukládat na větraných místech a chránit je před povětrnostními vlivy; tuhá paliva je nutné skladovat odděleně od ostatních druhů paliv.

* Při manipulaci s otevřeným ohněm musíme být opatrní zejména v době sucha. Když už se musí spalovat odpad, tedy pod dohledem dospělé osoby a na místě bezpečně vzdáleném od budov a od hořlavých látek. Mějte na paměti, že proschlý živý plot hoří nychlostí i 10 m/min. Po skončení je třeba oheň uhasit a popel uložit na bezpečné místo, což rozhodně není kompost.

b) Dbát na pravidelné čištění komínů.

c) Plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany.

d) Obstarat a udržovat v použitelném stavu hasicí zařízení.

e) Vytvářet v obývaných objektech podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce.

f) Umožnit kontrolním skupinám přístup a preventivní kontrolu.

Podle oddstavce 2: Ten, kdo vykonává dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, je povinen dbát i na to, aby svým jednáním nezpůsobili požár (to platí nejen pro dohled nad nemocnými a starými lidmi, ale hlavně nad dětmi).

Podle odstavce 3:

a) Nesmí fyzická osoba vykonávat práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá způsobilost pro takové práce, stanovenou zvláštními předpisy (je to např. zákaz pro dobrovolné svářeče; ten, kdo nemá svářečský průkaz, nesmí cokoliv opravovat v autě ani v bytě).

b) Poškozovat nebo zneužívat hasicí přístroje nebo jiné věcné prostředky PO (např. nechladit nápoje sněhovým hasicím přístrojem, nezalévat zahradu nebo nevytvářet kluziště pomocí hadice z hydrantové skříně).

OHEŇ NENÍ RADNO PODCEŇOVAT