U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Novostavba stíní náš dům

Kategorie: Právo | Autor: Barbora Trsková

PORADNA

Okna našeho domu jsou situována na východ, kde býval prázdný pozemek. Koupila ho firma, která tam staví patrové domy z tmavého režného zdiva s černou střechou (zabírá třetinu jejich výšky). Zhruba 10 m od našich oken mají stát dva. Jsou vysoké 7,5 m, náš jenom 6 m. Naše okna jsou od sousedního pozemku vzdálená jen 4 m, v jarních a podzimních měsících, kdy je slunce nízko, budeme tedy úplně bez slunce. Podle znaleckého posudku, který má stavební firma, je vše v nejlepším pořádku. Poukazovali jsme na vjemové zastínění, ale přímo se nám vysmáli. Můžeme se nějak bránit?

(D. D., Praha 10)

Pokud byly skutečně dodrženy předpisy, týkající se vzdálenosti mezi budovami, nemůže jít o neoprávněné vrhání stínu předmětem na jednom pozemku na pozemek druhý. Určování vzdáleností mezi nově povolovanými stavbami je však předmětem územního řízení o umístění stavby. Jeho účastníky jsou vedle navrhovatele také osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám mohou být tímto řízením dotčena (tedy především vlastníci sousedních pozemků). Jsou oprávněni podat případné námitky (§ 21 stavebního zákona). Pokud vám toto oprávnění bylo odejmuto, můžete se samozřejmě bránit. Základním obecně závazným předpisem, který konkrétně stanoví vzdálenosti mezi některými druhy staveb a musí být respektován nejen ve stadiu přípravy územně plánovací dokumentace, ale i v kterémkoliv následném řízení, je vyhl. č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Umístění staveb musí odpovídat urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí a požadavkům na zachování pohody bydlení. Umístěním stavby a jejím následným provozem nesmí být nad přípustnou míru obtěžováno okolí, zejména v obytném prostředí. Tyto a další požadavky na umístění, a tedy i odstupy staveb, lze nalézt (v řízeních prosazovat a v případě stavebního úřadu povinně použít při rozhodování o umístění a povolení staveb) především v ustanovení § 4 výše uvedené vyhlášky. Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor stavebního řádu, vydalo jako pracovní pomůcku pro stavební úřady. Seznam Českých technických norem, v nichž jsou odkazy na normové hodnoty. Výslovně se o vzájemných odstupech staveb hovoří v § 8 cit. vyhlášky. Jsou zde uvedeny veškeré požadavky, které musí stavba splňovat.

Odstupy staveb jsou definovány takto:

– vytvářejí-li rodinné domy mezi sebou volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 m. Vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2 m – tyto vzdálenosti však za určitých podmínek mohou být sníženy;

– vzájemné odstupy staveb pro individuální rekreaci nesmějí být menší než 10 m.

Posouzení celé věci je na stavebním úřadu, který rozhoduje o umístění stavby i stavebním povolení. Protože však, podle mého názoru, ve vašem případě nebyly ze strany stavebníka ani stavebního úřadu porušeny žádné právní předpisy, obávám se, že uplatňování vašich námitek bude bezpředmětné. Pokud se budete cítit rozhodnutím stavebního úřadu zkráceni na svých právech, doporučuji vám osobní konzultaci s právníkem s tím, že máte možnost nechat přezkoumat rozhodnutí správního orgánu (stavebního úřadu) soudem.

Novostavba stíní náš dům