U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Od bílé lepicí pasty k modernímu lepení

Kategorie: | Autor:

Lepidlo. Produkt, který každý z nás alespoň jedenkrát použil. Někdo úspěšně, jiný neměl nejlepší zkušenost. Možná nebylo zvoleno to nejvhodnější lepidlo nebo postup. My vám poradíme, jak na to.

Je to již řádka let, kdy byly původně používané přírodní materiály postupně nahrazeny moderními produkty průmyslové výroby. Ve druhé polovině minulého století jsme se ještě s přírodními materiály mohli velmi často setkat. Dnes jsou tyto materiály v běžné praxi vzácností. Nahradily je fiady moderních produktů, které jsou vyráběny po celém světě.

VÝBĚR LEPIDLA

Lepidla můžeme rozdělit dle způsobu vytvrzování do dvou základních kategorií. První jsou lepidla vytvrzující fyzikální reakcí, tedy vsáknutím a odpařením rozpouštědla obsaženého v lepidle. Druhá jsou lepidla, která vytvrzují chemickou reakcí – napfi. smícháním dvou složek, vzdušnou vlhkostí, UV záření mapod. Tyto vlastnosti jsou velmi důležité pfii výběru správného typu lepidla. V praxi se můžeme setkat s lepením celé fiady materiálů – plastů, kůže, gumy, korku, polystyrenu, textilu, kamene,mramoru, kartonu a mnoha jiných. Tyto materiály mají jednu velmi důležitou vlastnost, a to je jejich savost, která je určující pfii výběru lepidla a stanovení vlastního lepícího postupu. Savé materiály (dfievo, papír, textil, kámen, apod.) umožňují vsáknutí a odpaření rozpouštědel obsažených v lepidle. Naopak nesavé materiály (kovy, polystyren, plasty, sklo, molitan apod.) neumožní odpaření těchto rozpouštědel. Pokud použijeme rozpouštědlový typ lepidla pro lepení těchto materiálů, výsledek bude velmi žalostný.

PŘÍPRAVA POVRCHŮ

Výsledná kvalita lepeného spoje však nezáleží pouze na výběru správného typu lepidla, ale také na úpravě povrchů pfied jejich vlastním lepením. Odmaštění je nedílnou součástí přípravy povrchů pfied lepením. Zcela nevhodná jsou všechna laková rozpouštědla (ředidla) a benzín. Obsahují totiž organickémastné kyseliny, které nám mohou výslednou pevnost lepeného spoje snížit až o 70 %. Obecně lze fiíci, že univerzální odmašťovadlo je technický líh. Na kovy je však lepší aceton nebo perchloretylen. Existují i další typy odmašťovadel, která se však více používají v průmyslové praxi než v běžné domácnosti.

KONTAKTNÍ LEPENÍ

O lepení jednotlivých typů materiálů byly napsány celé fiady publikací. Zde můžeme uvést alespoň základní rozdělení a popis. Velmi oblíbená jsou tzv. kontaktní lepidla, která jsou pro svou možnost lepit savé i nesavé materiály velmi univerzální. Musíme je však umět dobře použít. Pokud je jeden z lepených povrchů savý, stačí nanést lepidlo na jeden z materiálů, spojit a nechat vytvrdit – výsledný spoj je pružný. Problém nastává, když lepíme neporézní, tedy nesavé povrchy (gumu, molitan, kůži apod.). Zde je nutné použít tzv. kontaktní způsob lepení. Nanést lepidlo na obě strany, nechat odpařit všechno rozpouštědlo (což může trvat i 15 minut) a po té materiály spojit a silně stlačit. Na první pohled jednoduchý postup, ale praxe ukazuje, že i zde dochází k pochybení a následně žalostným výsledkům. Spěch je jedním z nepřátel pfii lepení. Pokud se totiž nenechá rozpouštědlo odpařit, zůstane po slepení ve spoji (i když sevřeme spoj do svěráku). Nemá se kam odpařovat. Vznikne spoj, který má velice krátké trvání a téměř žádnou pevnost. Např. boty, jejichž lepení se takto uspěchá, budou držet maximálně jednu cestu do práce.

DVOUSLOŽKOVÁ LEPIDLA

Nejznámější kategorií těchto lepidel jsou epoxidová lepidla. Jedná se o reaktivní lepidla, určená pro lepení celé fiady tvrdých materiálů. Jejich důležitými vlastnostmi a odlišnostmi jsou konečná pevnost lepeného spoje, otevřená doba zpracování (doba, po kterou můžeme s lepidlem – po smíchání složek – pracovat) a použitý typ plniče. Lepidla s otevřenou dobou zpracování již 2 minuty mají konečnou pevnost okolo 100 kg/cm2. Lepidla s otevřenou dobou zpracování 5 minut mají pevnost do 170 kg/cm2. Můžeme si však pořídit i vysokopevnostní epoxidová lepidla – 300 kg/cm2, používaná pfiedevším v průmyslové praxi. Výše zmiňovaná epoxidová lepidla obsahují minerální plniče a jsou buď zcela čirá, nebo nažloutlá. Pokud budeme požadovat epoxidové lepidlo s vyplňovací schopností, sáhneme nejspíše po takovém, které obsahuje ocelové nebo jiné plnidlo. Tyto epoxidy jsou schopny zaplnit i trhliny a spáry. Velmi oblíbené jsou v poslední době epoxidové plastelíny, se kterými se velmi dobfie pracuje a slouží k celé řadě oprav – i ve vlhkém prostředí (sáknoucí odpady, radiátory, boilery, chladiče, vydrolené hmoždinky, uvolněné panty ve dfievěných zárubních, uražené schody aj.).

JAK LEPIT DŘEVO

Kategorie lepidel na dfievo, lamino, MFD apod. člení jednotlivé produkty do skupin dle odolnosti lepeného spoje proti vlhkosti. Lepidla s označenímD2 jsou určena pro lepení materiálů v interiérech. Označení D3 nesou lepidla určená pro lepení materiálu v interiéru i exteriéru, lepený spoj však neodolává trvalému působení vlhkosti. Toto jsou tzv. disperzní lepidla na bázi PVAc. Pokud požadujeme vysokou pevnost spoje, odolnost proti vlhkosti (pergoly, zahradní nábytek, veškeré opravy namáhaných součástí nábytku – stoly, židle apod.), je nejvhodnější použít kategorii lepidel D4, která nám tyto vlastnosti zaručí. Nejedná se o disperzní, ale o polyuretanová (PU) lepidla, která mírně napěňují (10-15 %) a po vytvrzení jsou velmi pevná. Pokud se rozhodnete opravovat rozvrzaný stůl, židli nebo postel, je tato varianta ta nejlepší. Takovýto spoj již nikdy nebudete muset znovu opravovat tak, jako tomu bývá, když použijeme disperzní lepidlo.

PROBLÉMY S LEPENÍM PLASTŮ

Pfii výběru lepidla pro lepení plastů si musíme pfiedevším uvědomit, zda se jedná o plast tzv. slepitelný, nebo neslepitelný (za běžných podmínek) – PE, PP, teflon, silikon. Tyto tzv. neslepitelné plasty (zahradní plastový nábytek, plastové konve, kanystry, nádrže na vodu, nárazníky některých typů aut, apod.) musíme svařovat. Pokud se jedná o menší poškození, lze je lepit speciálními soupravami na lepení těchto plastů. Běžně slepitelné plasty se dělí na tvrdé plasty – boxy, krabičky, držáky apod. a měkké plasty – nafukovací matrace, čluny, plachty, apod.

V dnešní době patfií lepení k preferovaným technologiím a to nejen v oblasti drobných oprav. Někdy zjistíme, že tato technologie byla použita i tam, kde bychom ji vůbec neočekávali (lepení karosérií automobilů, mostů apod.).

Popisy k obrázkům

1 Kontaktní lepidla jsou velmi univerzální, je ale třeba správně zvolit postup

2 Epoxid ve dvousfiíkačce zaručí pfiesné dodržení míchacího poměru

3 Nesavé materiály se jednoduše lepí MS polymerem

4 Epoxidová plastelína je vynikající pro opravy sáknoucích míst

5 Fixace a dodržení doby vytvrzení jsou nutností pro vznik kvalitního spoje

6 Volba správného typu lepidla na dfievo je zásadní

Od bílé lepicí pasty k modernímu lepení