U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

OBECNÍ ČI MÍSTNÍ poplatky

Kategorie: Právo | Autor: Karel Štech

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, doplněný zákony č. 184/1991, 333/1992, 48/1994, 305/1997 a 149/1998 Sb. uvádí rozsah místních poplatků, které mohou obce vybírat.

Jsou to:

a) poplatek ze psů

b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

c) poplatek za užívání veřejného prostranství

d) poplatek ze vstupného na kulturní, sportovní nebo prodejní akce

e) poplatek z ubytovací kapacity

f) poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst

g) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj.

Protože chataři a chalupáři poplatek za psy platí v místě svého trvalého pobytu a většina dalších plateb se jich rovněž netýká, může pro ně být pravděpodobně zajímavý jen poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek ze vstupného a za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst.

Užívání veřejného prostranství

Tento poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění zařízení sloužících k poskytování služeb, umístění stavebních, prodejních nebo reklamních zařízení, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa apod. Chalupářů a chatařů se týká zejména zmínka o umístění stavebních zařízení. Jestliže musí například při náročnější rekonstrukci chalupy použít těžkou mechanizaci umístěnou na veřejném prostranství (včetně silnic a místních komunikací), zaplatí za každý čtvereční metr zabraného prostoru 10 Kč denně. Podobně se platí za stavební materiál, který musí být dočasně uložen na veřejném prostranství (z bezpečnostních důvodů však zásadně mimo komunikaci). Na veřejném prostranství je rovněž možno si nechat vyhradit stálé parkovací místo. Od poplatku, který může dosahovat až 10 Kč/m 2 /den, jsou osvobozeny invalidní osoby.

Poplatek ze vstupného

Ze vstupného na kulturní, sportovní nebo prodejní akce může obec požadovat až 20 % z částky, kterou organizátoři akce vybírají; cena vstupenek se tak o pětinu zvýší. To se však netýká akcí, jejichž výtěžek je určen pro charitativní a veřejně prospěšné účely – zde je vstupné od uvedeného poplatku osvobozeno.

Vjezd s motorovým vozidlem

Jestliže je vjezd do některé lokality zakázán dopravní značkou, pak může obec vydat povolení, umožňující do ní v odůvodněných případech zajíždět. Kromě osob s trvalým bydlištěm v této lokalitě a jejich rodinných příslušníků, které poplatek neplatí, jsou od poplatku osvobozeny invalidní osoby. Ostatní platí částku až 20 Kč za den, kterou může obec po dohodě s poplatníkem stanovit jako paušál.

Pro stavebníky

Ze sazebníku správních poplatků, který vyšel jako příloha k zákonu č. 368/1992 Sb. (a je uveden v úplném znění v letošním měsíčníku ÚZ č. 164) vybíráme následující položky: Za vydání stavebního povolení ke stavbě pro individuální rekreaci (rekreační chata, rekreační domek, zahrádkářská chata) zaplatíme 200 Kč, pokud zastavěná plocha nepřesahuje 25 m 2 , popřípadě 500 Kč při ploše větší. Za vydání stavebního povolení ke stavbě garáže nebo k její změně (nástavba, přístavba, stavební úpravy) je nutno zaplatit 300 Kč. Změna stavby obytného domu nebo stavby pro individuální rekreaci (nástavby, přístavby, stavební úpravy), stavba plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, povolení ke stavbě studny, přípojek na elektrickou síť nebo na kanalizaci přijde stavebníka na 300 Kč. Za vydání stavebního povolení ke stavbě nebytových objektů je nutno zaplatit 3000 Kč, vydání stavebního povolení k jejich změnám přijde na 2500 Kč, povolení k jejich stavebním úpravám či ke stavbě přípojek na veřejnou rozvodnou síť či kanalizaci stojí 1000 Kč. Jestliže stavebník nestihne dokončit stavbu nebo její úpravu v dohodnutém termínu, pak za vydání rozhodnutí o změně lhůty dokončení stavby zaplatí 300 Kč. Stejnou částku zaplatí při změně osoby odpovědného dozoru, úpravu podmínek zabezpečujících realizaci stavby či při změně stavebníka. Za vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nebo rozhodnutí o využití území zaplatí žadatel poplatek 1000 Kč. Tento poplatek se v případě, že územní řízení je sloučeno se stavebním řízením, neplatí. Vydání povolení ke změně užívání stavby přijde na 500 Kč, vydání povolení k odstranění stavby na 100 Kč.

OBECNÍ ČI MÍSTNÍ poplatky