U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

NA CHALUPU automatický UHELNÝ KO TEL

Kategorie: Dílna | Autor: Jiří Blovský

NÁŠ TIP

Na českém trhu jsou od začátku 90. let k dispozici automatické uhelné kotle s rotačním roštem, které je možno s úspěchem použít pro vytápění nejrůznějších objektů včetně rodinných domků a rekreačních objektů.

Kotle jsou k dispozici v řadě výkonů 25, 40, 100, 200, 300 a 500 kW, pro vytápění běžných rodinných domků přicházejí v úvahu kotle 25 a 40 kW. Na základě ovladatelného plamene a procesu hoření lze uhelné kotle provozovat v automatickém režimu podobně jako kotle plynové nebo elektrické tak, že jsou schopné zajistit vytápění i v průběhu několika dnů, kdy objekt není obýván. Použitím vhodného programovatelného termostatu lze dosáhnout konstantních zvolených teplot. Obsah násypky na uhlí kotlů 25 a 40 kW pokryje zpravidla potřebu dodávky tepla do objektu v průběhu týdne včetně potřebného natopení objektu v pátek nebo v sobotu před příjezdem chalupářů. Obsluha kotle se omezuje pouze na doplňování paliva do násypky a vybrání popelníku. Další výrazná přednost kotlů spočívá ve vysoké účinnosti spalování uhelné hmoty. Je-li používáno hnědé uhlí ořech 2, tj. hnědé uhlí o zrnitosti 10-20 mm (případně ořech 3 o zrnitosti 10-16 mm) z produkce Mostecké uhelné společnosti, pohybuje se účinnost spalování u kotlů s rotačním roštem v rozsahu mezi 80 a 85 %. V porovnání se standardními roštovými kotli s účinností mezi 45 až 60 % se jedná o výrazné snížení spotřeby paliva. Uhlí ořech 2 nebo 3 současně představují nejlacinější palivo v ČR, takže cena 1 GJ tepla může být u nových kotlů o 17 až 20 % nižší i oproti stávajícím roštovým kotlům. Jinou předností je ekologická nezávadnost těchto kotlů. I když pro kotle o výkonech pod 200 kW nejsou stanoveny podle platné vyhlášky žádné emisní limity, podkračují kotle VARIMATIK o výkonech od 40 kW emisní limity, které platí až pro kotelny o výkonech 0,2-5 MW. Kotle neprodukují žádný viditelný (tedy ani černý ani šedý) kouř. Při hoření kotle je možno nanejvýš pozorovat na výstupu z komína páru podobně jako u plynových kotlů. Spalování probíhá tak, že uhlí dopadající vlastní hmotností na rotační rošt z násypky je spalováno za intenzivního přívodu vzduchu pomocí ventilátoru. Ventilátor umístěný na tělese komínu táhne veškerý vzduch nasávaný po straně kotle do horních tangenciálních sekcí roštu přes hořící uhlí a vzduchospalinovým traktem kotle přes teplosměnné plochy do komína. Pootáčením roštu dochází jednak k přísunu dalšího paliva z objemné násypky a současně k odpadávání popela do prostoru popelníku. Spalováním poměrně malého množství paliva na rotačním roštu za intenzivního přívodu spalovacího vzduchu je vytvářen intenzivní plamen, který předává své teplo teplosměnným plochám kotle. Výhodou je, že plamen lze na rozdíl od dosavadních způsobů odhořívání uhlí u klasických roštových kotlů ovládat v jednoduchém režimu zapnuto/vypnuto vypínáním a zapínáním chodu ventilátoru podle kotlového termostatu nebo jiného regulačního prvku, například termostatu v obytné místnosti. Při vypnutí ventilátoru a při současném vypnutí pohonu roštu dochází během několika desítek vteřin k zhasnutí plamene hořícího paliva a kotel je tak odstaven do pohotovostního stavu na nulový výkon. Při poklesu teploty topné vody vkotli dochází k opětovnému sepnutí pohonu ventilátoru a pohonu roštu termostatem kotle, dojde k opětovnému rozdmýchání plamene ze směsi žhavého popele a uhlí na roštu a kotel začne znovu ohřívat intenzivním plamenem topnou vodu. Poprvé je tak k dispozici uhelný kotel malého výkonu, u něhož je možno spolehlivě ovládat proces spalování ve dvou základních stavech. Použitím umělého tahu je odstraněna nectnost kotlů závislých na přirozeném tahu, a to vliv změn atmosférického tlaku na kvalitu hoření kotle. Spalovací proces probíhá za stálých a neměnných podmínek, což zajišťuje jednak stabilní hoření včetně výrazně nižší tvorby úsad na teplosměnných plochách, je vyloučeno dehtování, a čištění kotle je velmi jednoduché v porovnání s kotli dosud známými. Čištění se provádí za provozu kotle a trvá 3-5 minut. Podle zkušeností ze čtyřletého provozu kotle s rotačním roštem v rekreační chalupě je tento druh topení spolehlivý, ekonomický i ekologický. Hlavní význam má samočinný charakter provozu, který umožňuje po doplnění paliva a vybrání popele v neděli spolehlivé temperování objektu bez obsluhy do pátku nebo soboty, kdy je možno po příjezdu do vytopeného objektu opět doplnit násypku uhlím, vybrat popel a dál objekt vytápět podle navoleného programu. Kromě vlastního kotle je pro to zapotřebí pouze jakýkoliv termostat, který umožní nastavení programu v rozsahu týdne (v ceně 1200 Kč). Vyrobené teplo lze využít nejen ke komfortnímu vytápění obytného domu, ale i pro vytápění skleníku, bazénu, dílny, garáže a podobných prostor.

NA CHALUPU automatický UHELNÝ KO TEL