U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Musíme platit za odpad?

Kategorie: Právo | Autor: mgr. Barbora Trsková

PORADNA

Jsme majiteli rekreační chalupy, ale nejsme v obci trvale hlášeni. Pobýváme na ní jen krátkou dobu v roce, tudíž nevlastníme žádnou popelnici. Odpad třídíme na spalitelný, kompostovatelný a nespalitelný. Posledně jmenovaný odkládáme slisovaný do pytle a odvážíme do našeho trvalého bydliště, kde celoročně platíme odvoz odpadů. Zajímá nás, zda nám může OÚ vyměřit poplatek 500 Kč ročně (za 15 známek, které je třeba zavěsit na popelnici) stejně jako občanům trvale v obci bydlícím. Odpovídá taková obecně závazná vyhláška, odhlasovaná zastupitelstvem, zákonu?

(M. M., Opava)

Nakládání s odpady je upraveno zákonem číslo 125/97 Sb., o odpadech a s odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným tímto zákonem. Obec je v něm označována za původce odpadů vznikajících na území obce a plní zpravidla organizátorskou úlohu, protože manipulaci s komunálním odpadem zajišťují různé podnikatelské subjekty. Obce tedy při nakládání s komunálním odpadem postupují v souladu s výše uvedeným zákonem a musí plnit povinnosti, které původcům odpadů stanoví. Ustanovení § 9 citovaného zákona odst. 2 dává obci možnost stanovit obecně závaznou vyhláškou místní systém sběru, svozu, třídění, využívání a zneškodňování odpadů a dále dává obci možnost stanovit vyhláškou výši poplatku za sběr, třídění, využívání a zneškodňování odpadů včetně způsobu jeho výběru. Fyzické osoby jsou povinny odkládat odpad na místech k tomu určených (§ 9 odst. 4). Poplatek za komunální odpad je upraven ust. § 10 zákona o odpadech a tento stanoví, že poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nebo správce budovy či nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Zde je tedy vaše povinnost jasně stanovena. Výše poplatku se určuje podle předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem. Z výše uvedeného je tedy zcela zřejmé, že obec postupovala v souladu se zákonem a ani výše poplatku není podle mého názoru nepřiměřená. Jediné, co mohu poradit, je pokusit se požádat o osvobození od tohoto poplatku. Zákon o odpadech však dává obcím možnost vyžadovat od fyzických osob prokázání toho, jak s komunálním odpadem naložily.

Musíme platit za odpad?