U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

MODERNÍ ZPŮSOBY ZÁVLAHY

Kategorie: Zahrada | Autor: Ing. Pavel Spitz, Csc.

Po malé zahrádce se asi rádi projdeme s konví nebo hadicí, lze však použít i moderní způsoby závlahy. Mikrozávlaha je progresivní a na vodu úsporný závlahový způsob, který zahrnuje kapkovou závlahu a mikropostřik. Mikrozávlaha je povrchová nebo podpovrchová. Voda se rozvádí potrubím o malém průměru, které dodává malá množství vody po kapkách nebo postřikem přímo k rostlinám. Téměř výhradně se zde používají plasty (zejména u potrubí, tvarovek, filtračních zařízení, výtokových zařízení – kapkovačů, rozstřikovačů, mikropostřikovačů), z čehož plyne nízká hydraulická drsnost potrubí, vysoká provozní trvanlivost materiálů a snadná a rychlá montáž. Mikrozávlahu lze také automatizovat.

Kapková závlaha

Dodává rostlinám vodu po kapkách ze zavlažovacího potrubí opatřeného dávkovacími prvky – kapkovači, nebo z mikroporézního potrubí. Nejdůležitějším prvkem je kapkovač. Požaduje se, aby dávkoval výtokové množství o velmi nízké intenzitě, zpravidla 1 až 10 litrů za hodinu. Toho se dosahuje redukováním tlaku vody v mechanizmu kapkovače, který je zpravidla v rozmezí 50 až 400 kPa na vtoku ze zavlažovacího potrubí do jeho ústrojí. Při výtoku z kapkovače by měl mít hodnotu blížící se nule. Existují různé typy a konstrukční řešení kapkovačů, které se liší principy mechanizmů pro dosažení potřebné redukce tlaku na vtoku do jejich ústrojí. Délka zavlažovacích linek s kapkovači může být až 400 m. Jelikož výtokové otvory jsou velmi malé a tedy náchylné k ucpávání, je tento způsob závlahy náročný na kvalitu použité vody. Před vybudováním kapkové závlahy je třeba provést rozbor obsahu fyzikálních a chemických látek ve vodě i mikrobiologickou kontrolu řas, kalu, slizu a železito-sirných bakterií. I v případě vyhovující vody je obvykle třeba ji upravovat dvoustupňovou filtrací, nejlépe diskovými filtry. Součástí kapkové závlahy může být i dodávka hnojiv.

Mikropostřik

Dodává rostlinám vodu mikropostřikovači nebo rozstřikovači, které se připojují na zavlažovací potrubí. Pracují stejně jako postřikovače, tj. mají stejný způsob rozdělování vody do kruhu nebo do sektoru. Obvyklý poloměr dostřiku je od 3 do 10 m, provozní tlak 120 – 350 kPa, průtok do 250 l za hodinu (tj. 0,07 l/sec.) popř. do 500 l/hod. (tj. 0,14 l/sec.), intenzita postřiku do 10 mm/h. Rozstřikovače (rozstřikovací hubice) mají tvar trysek a vodu rozdělují prakticky současně buď do kruhu nebo jiného obrazce (kruhová výseč, elipsa ap.). Mají obvykle poloměr dostřiku do 5 m, pracovní tlak 100 – 300 kPa, průtok do 250 l/hod. (tj. 0,07 l /sec.), intenzitu postřiku mají až 30 mm za hodinu (vlivem menší zavlažované plochy). Pro nižší intenzitu postřiku je vhodnější použít zvláště na svažitých pozemcích mikropostřikovače, neboť je menší nebezpečí tvorby kaluží a povrchového odtoku. Vzhledem k potřebě zavlažovat často plochy různé velikosti, je vhodné používat sektorové mikropostřikovače, které mohou skrápět kromě kruhu i jeho výseč různé velikosti. Abychom dosáhli rovnoměrného rozdělení vody na pozemku nebo u stromů a keřů, je vhodné postřikovat alespoň ze dvou protilehlých stran, aby došlo k přestřiku uprostřed pozemku nebo tam, kde jsou stromy a keře. Velikost dávky lze stanovit pomocí vodoměru, dešťoměru, nebo alespoň nádoby umístěné zhruba v polovině poloměru dostřiku od postřikovače. Vzhledem k tomu, že mikropostřikovače a rozstřikovače mají větší výtokové otvory než kapkovače, není mikropostřik tak náročný na kvalitu vody jako kapková závlaha. Stačí obvykle jednostupňová filtrace. Na našem trhu jsou zařízení pro mikrozávlahu vesměs dovážena ze zahraničí, především z Izraele, Rakouska, Francie, USA. Jde obvykle o spolehlivé výrobky dobré kvality. Pokud se voda pro mikrozávlahu odebírá z povrchových zdrojů a ze studen, je třeba mít čerpadlo s vhodnou Q-H charakteristikou (závislost průtoku na tlaku), které dodá potřebné množství vody při dostatečném tlaku na výtokových zařízeních. Při návrhu mikrozávlahy, zvláště na větší plochy, je vhodné se poradit s odborníkem, nebo si návrh systému a jeho provozu nechat od dodavatele zařízení vypracovat. Mikrozávlaha pro malé plochy nemusí být příliš nákladná, naopak pro větší plochy bude vyžadovat obvykle i větší pořizovací a provozní náklady. Menší pěstitelé musí na základě návrhu mikrozávlahy posoudit, zda je pro ně finančně únosná.

MODERNÍ ZPŮSOBY ZÁVLAHY