U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

LIAPOR

Kategorie: Stavba | Autor:

Lehké keramické kamenivo

– pro použití jako ekologický odlehčovací zásyp v podlahových a stropních konstrukcích moderních staveb

Odpověď na to, proč použít lehké keramické kamenivo ve stavbách současnosti, je jednoduchá. Svými vlastnostmi spolehlivě splňuje neustále rostoucí požadavky na konstrukční, tepelně i zvukově izolační a ekologické vlastnosti nových stavebních materiálů. Koresponduje i se snahou o zlepšení vlastností stavebních konstrukcí kvalitním materiálem, kterou stavebnictví průběžně sleduje.Základem produktu je přírodní vstupní surovina (třetihorní jíly). Pro své stavebně-fyzikální vlastnosti má lehké keramické kamenivo Liapor(r) v současnosti velice širokou oblast použití a toto spektrum se stále rozšiřuje. Nejčastěji se používá do zásypů kleneb, dřevěných trámových stropů, stropů betonových i konstrukcí s keramickými stropními deskami. Velice rozšířené je využití Liaporu jako podsypu plovoucích podlah (dřevěných i sádrokartonových), kde je nejznámější aplikace v podlahovém systému firmy KNAUF. Při aplikacích se plně zhodnotí vlastnosti Liaporu – jeho nízká objemová hmotnost (podle typu frakce od 275 do 575 kg/m3), objemová stabilita, možnost dodávky absolutně suchého materiálu, mrazuvzdornost, žáruvzdornost do 1150 °C, chemická stálost, odolnost proti plísním, hnilobě, hlodavcům i tepelně a zvukově izolační charakteristiky. Několik konkrétních údajů (platí pro volný zhutněný zásyp z Liaporu): pevnost v tlaku od 0,5 do 6,5 Mpa, tepelný odpor R (podle tloušťky vrstvy a frakce) 0,17 – 4,17 m2 KW-1, součinitel prostupu tepla k = 0,28 – 0,59 Wm2 K-1 (podle tloušťky vrstvy a frakce) a index vzduchové neprůzvučnosti Rw (podle typu konstrukce) 52 – 62 dB.Výrobce lehkého kameniva Lias Vintířov LSM, k. s., nabízí pro použití do zásypů konstrukcí široký sortiment lehkého kameniva Liapor(r), z něhož nejčastěji používané jsou frakce 8 – 16 mm/275 kg/m3 (hlavně zásypy kleneb, historických objektů), 4 – 8 mm/350 kg/m3 (klenby, trámové stropy), 1 – 4 mm/500 kg/m3 (do konstrukcí sádrokartonových plovoucích podlah).Při realizaci volných zásypů lze použít pytle o objemu 50 l (hmotnost 25 kg), při akci většího rozsahu vaky o objemu 1 m3, případně volně ložený Liapor(r). Nasypaný Liapor(r) je nutno zhutnit, po zhutnění je zásyp již zcela stabilní. Při realizaci zpevněných zásypů se zhutněná a srovnaná vrstva Liapor(r) prolije cementovým mlékem. Po cca 2 dnech je možné na připravený zásyp klást dlažbu do maltového lože nebo betonovat vrstvu potěru.Stále významnější pozici zaujímají v aplikacích Liaporu přímé dodávky pro realizaci podlahových, střešních a stropních konstrukcí. Je proto zcela namístě i zmínka o nejvýznamnějších realizacích z po-sledního období.Referenční stavbou, při níž byly zcela využity výborné vlastnosti Liaporu, je bezesporu administrativně – obchodní centrum “Prague gate” v Praze 4 – Chodově. Zajímavostí je její objem (cca 500 m3 frakce 4-8) i spektrum použití (ochranná a izolační vrstva v podlahách pro uložení inženýrských sítí o síle až 50 cm, podklad pro finální povrchy podlah a tepelně izolační vrstva střešní konstrukce). Liapor(r) našel využití i při realizaci bytového domu Olštýnská v Tróji (250 m3 8-16 jako tepelně izolační vrstva střešní konstrukce) nebo při rekonstrukci paláce Langhans ve Vodičkově ul. (100 m3 8-16 do zásypů kleneb).Dalšími z řady staveb jsou například dva objekty na Malé Straně v Praze 1, a to rekonstrukce domu č. p. 5 na Malostranském náměstí (50 m3 4-8 jako zásyp kleneb a podklad podlah) a domu č. p. 17 v Karmelitské ul. (100 m3 8-16 na sanaci kleneb). Oba tyto historické objekty mají velice bohatou minulost a Liapor(r) zde splňuje i náročné požadavky památkářů. Rozsahem je například zajímavá též rekonstrukce domu č. p. 19 v Michalské ul. v Praze 1. K dnešnímu dni zde byla realizována dodávka cca 500 m3 Liaporu 8-16 pro sanaci kleneb (náhrada škváry) a do stavby. Je předpoklad další dodávky cca 200 m3 Liaporu 4-8 (podklad plovoucích podlah).Použitím lehkého kameniva Liapor(r) do zásypů a podlahových konstrukcí nejsou ovšem možnosti materiálu zdaleka vyčerpány. Jako další v praxi používané aplikace lze uvést například zásypy plochých střech pro ozelenění, podkladní, drenážní a odvětrávací geotechnické zásypy, filtrační zásypy pro čištění odpadních vod a izolační zásypy energovodů. Liapor(r) je využíván i jako kamenivo při výrobě lehkých betonů (objemová hmotnost od 550 do 2000 kg/m3, třída pevnosti LB 2,5 až LB 45) a při výrobě zdicích prvků.Lehké keramické kamenivo Liapor(r) patří vzhledem ke svým vlastnostem a možnostem použití zcela jistě mezi stavební materiály pro 3. tisíciletí.

LIAPOR