U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

K povinnosti udržovat cesty

Kategorie: Právo | Autor: Mgr. Barbora Trsková

* Kmému rodinnému domku, kde mám trvalé bydliště, vede městská komunikace, která je v majetku města Kraslic. Dále pokračuje polní cesta č. 1120, která

je ve správě Pozemkového fondu. Problém nastává v zimním období, kdy

město odmítá komunikaci č. 1130/1 zprůjezdnit. Jako důvod uvádí, že tato lokalita je bezvýznamná, neboť jsou zde převážně chaty, a chce tuto komunikaci označit značkou “Cesta je v zimním období neudržovaná”. Vzdálenost od křižovatky

Sněžná – Ebene je asi 1 km. Můžete mi poradit, jak tuto situaci řešit?

(M. B., Sněžná)

Řešení vaší situace není jednoduché. Jak vyplývá z příslušných právních předpisů, vlastník komunikace (popř. její správce) má právo silnice, které mají nepatrný dopravní význam, označit jako neudržované. Kategorizaci pozemních komunikací, jejich stavbu, podmínky užívání a ochranu, práva a povinnosti vlastníků pozemních komunikací a jejich uživatelů a výkon státní správy ve věcech pozemních komunikací příslušnými silničními správními úřady upravuje zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. V § 27 odst. 6 citovaného zákona se stanoví, že úseky silnic a místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, je vlastník povinen označit podle zvláštního předpisu nebo prováděcího předpisu. Vymezení takových úseků silnic stanoví příslušný kraj nebo obec s rozšířenou působností svým nařízením a vymezení úseků místních komunikací stanoví příslušná obec svým nařízením (zvláštním předpisem se rozumí vyhláška o pravidlech provozu na pozemních komunikacích). Problematika zimní údržby silnic je dále upravena vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V části osmé této vyhlášky je stanoven rozsah, způsob a časové lhůty pro odstraňování závad ve sjízdnosti. Konkrétně ustanovení § 42 upravuje zpracování plánu zimní údržby pro místní komunikace, o kterém rozhodují obce podle velikosti obce a dopravního významu místních komunikací. Podle tohoto ustanovení jsou místní komunikace I. až III. třídy řazeny dle pořadí důležitosti takto:

I. pořadí – rychlostní a sběrné místní komunikace s hromadnou veřejnou dopravou a s linkovou osobní dopravou, příjezdové místní komunikace ke zdravotnickým zařízením a další významné místní komunikace,

II. pořadí – sběrné místní komunikace nezařazené do I. pořadí a důležité obslužné místní komunikace,

III. pořadí – ostatní obslužné místní komunikace, neudržované – místní komunikace, na nichž není třeba vykonávat zimní údržbu z důvodu dopravní bezvýznamnosti.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pokud obec neudržuje místní komunikaci, měla by tato být řádně označena jako neudržovaná (způsobem v místě obvyklým) a zároveň by měla být jako neudržovaná stanovena i nařízením (vyhláškou) obce. Pokud tomu tak do současné doby není, měla by se obec o tuto komunikaci starat. Do budoucna však záleží pouze na vás, jak se s obcí (městem) dohodnete, neboť její právo je podloženo zákonem.

K povinnosti udržovat cesty