U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Nabytí vlastnictví ke stavbě

Kategorie: Právo | Autor: Připraveno podle časopisu Právní rádce

PRECEDENS

Manželé Doležalovi koupili rozestavěný dům od majitele, který již neměl prostředky na jeho dokončení. Vynaložením vlastních peněz dům dostavěli, aby jej bylo možné obývat. Domnívali se, že se stali vlastníky domu. Stejné právo však rovněž začala uplatňovat stavební firma, která dům předtím rozestavěla. Tvrdila, že podle dříve uzavřené smlouvy o dílo se stala vlastníkem prováděného díla. Manželé Doležalovi proto byli nuceni vyhledat pomoc právníků. Advokát je nejdříve moc nepotěšil. Svědčí-li ve prospěch stavební firmy ustanovení smlouvy o dílo a zhotovila-li skutečně tato firma stavbu, stala se v souladu s principy soukromého práva jejím vlastníkem, pokud už stavba v době, kdy společnost přerušila práce, byla věcí ve smyslu práva. Okamžik vzniku stavby jako věci ve smyslu práva je nutno zásadně spojovat s jejím vybudováním alespoň do takového stadia, v němž je již jednoznačným a nezaměnitelným způsobem rozlišitelná alespoň dispozice prvního nadzemního podlaží. Protože stavební firma stavbu nejméně do tohoto stadia vybudovala, není podstatné, že potom provádění prací přerušila. V okamžiku, kdy provádění díla ukončila, existovala již věc v právním smyslu způsobilá být předmětem právních vztahů, a to věc nemovitá. Od té chvíle již všechny další stavební práce směřovaly k dokončení věci již existující, a proto nemohly nic změnit na již vytvořených vlastnických vztazích. Vlastníkem tak zůstává vlastník stavby původní, a to bez ohledu na to, šlo-li o podstatné úpravy, a rovněž bez ohledu na to, z jakých prostředků byly náklady s úpravou stavby spojené vynakládány. Řešení problému, které advokát manželům Doležalovým navrhl, vychází z ustanovení § 130 odstavce 3 občanského zákoníku. V důsledku zhodnocení původní stavby její dostavbou uplatnili jako oprávnění držitelé vůči vlastníkovi stavby, tedy stavební firmě, nárok na náhradu nákladů, které účelně vynaložili na věc po dobu oprávněné držby, a to v rozsahu odpovídajícím zhodnocení věci ke dni jejího vrácení. V záloze měli i řešení spočívající v uplatnění nároku na vydání bezdůvodného obohacení, v souladu s občanským zákoníkem. Předmětem následných jednání byla míra zhodnocení dostavby domu včetně jejího vyjádření v penězích, za pomoci dokladů o nákupech materiálu a odborného znaleckého posudku. Nakonec se obě strany ke vzájemné spokojenosti dohodly.

Nabytí vlastnictví ke stavbě