U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

K odstoupení od smlouvy o převodu nemovitosti

Kategorie: Právo | Autor:

V souvislosti s převodem nemovitostí a zejména v případě, jestli jedna strana od smlouvy odstoupí, nastává řada problémů. S řešením jednoho z nich může napomoci rozhodnutí Nejvyššího soudu, s jehož závěrem vás dnes seznámíme. Jde o prodej nemovitosti, od níž vlastník ustoupil.

Jestliže odstoupením prodávajícího od kupní smlouvy o převodu nemovitostí, zapsaných v katastru nemovitostí, došlo ke zrušení smlouvy, pak k tomu, aby bylo obnovené vlastnické právo prodávajícího k nemovitostem znovu zapsáno v katastru nemovitostí, je třeba součinnosti kupujícího. Jde o sepsání notářského zápisu, jehož obsahem bude prohlášení účastníků smlouvy, že odstoupením kupujícího od kupní smlouvy byla smlouva zrušena. Na základě takové smlouvy učiní katastrální úřad záznam obnoveného vlastnického práva prodávajícího. Pokud kupující takovou spolupráci odmítne, může prodávající dosáhnout zápisu obnoveného vlastnického práva k nemovitostem jen prostřednictvím soudního rozhodnutí, kterým bude určeno, že je vlastníkem převáděných nemovitostí. Na základě tohoto rozhodnutí bude proveden nový zápis v katastru nemovitostí.

   Z uvedeného vyplývá, že odstoupením prodávajícího od kupní smlouvy, jejímž předmětem byly nemovitosti, se kupní smlouva ruší, avšak restituce vlastnického práva prodávajícího v širším smyslu (tj. nejen z hlediska hmotného práva, ale i jeho zápisu do katastru nemovitostí) vyžaduje „vrácení tohoto práva kupujícím do katastru nemovitosti“, a to buď dobrovolně nebo cestou soudního rozhodnutí.

   Podle § 457 ObčZ, je-li smlouva zrušena, je každý z účastníků povinen vrátit druhému vše, co podle ní dostal. V případě zrušení kupní smlouvy o nemovitosti to znamená, že kupující je povinen vrátit prodávajícímu nemovitost včetně poskytnutí součinnosti k zápisu obnoveného práva prodávajícího v katastru nemovitostí. Naproti tomu prodávající je povinen vrátit převzatou kupní cenu a rovněž poskytnout součinnost k tomu, aby byl namísto kupujícího v katastru nemovitosti jako vlastník zapsán. Pokud tedy prodávající podá vůči kupujícímu žalobu na určení vlastnického práva k nemovitosti, nelze než dovodit, že bude mít naléhavý právní zájem na určení, že je vlastníkem nemovitosti ve smyslu § 80 písm. c) OSŘ jen tehdy, jestliže sám plnění, které z této smlouvy dostal, tj. kupní cenu, vrátil, případně jestliže současně s touto žalobou podá žalobu na vyklizení kupujícího z nemovitosti oproti vrácení kupní ceny.

   V této souvislosti lze zmínit, že Nejvyšší soud při řešení konkrétního případu tohoto obsahu uvedl (v rozsudku z 11. července 2002, sp. Zn. 22 Cdo 1988/2000, publikovaném pod C 1303 Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu, vydávaného nakladatelstvím C. H. Beck), že kumulaci žaloby na určení vlastnického práva se žalobou na plnění, např. na vyklizení nemovitosti, nelze vyloučit.

   Jestliže žalobci po odstoupení od kupní smlouvy nevrátili žalovaným kupní cenu, kterou podle zrušené kupní smlouvy od žalovaných dostali, ani nepodali žalobu na vyklizení žalovaných z převáděných nemovitostí oproti vrácení kupní smlouvy, není dán naléhavý právní zájem na žalovaném určení ve smyslu § 80 písm.c) OSŘ.

O autorovi| Podle – epravo

Popisy k obrázkům

Autor fotografií: KRESBA JIŘÍ NOVÁK

K odstoupení od smlouvy o převodu nemovitosti