U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

K dočasnému užívání pozemků

Kategorie: Právo | Autor: P. K.

Na nevyužívaném pozemku JZD byla (na základě předchozí smlouvy z roku 1987 mezi JZD a ZO Českého zahrádkářského svazu) zřízena zahrádkářská osada. Navezli jsme tisíce kubíků zeminy, zabránili zaplavování pozemku a díky dalším tisícům hodin práce jsme vytvořili pěkné zahrádky, které dosud užíváme bezplatně. Nájemní smlouva však končí v roce 2007. Po předchozí dohodě o odprodeji zahrádek do osobního vlastnictví s vedením akciové společnosti, do které se JZD transformovalo, jsme nechali na vlastní náklady zahrádky zaměřit a ocenit znalcem. Ocenil pozemky (původně močál v hodnotě 0,70 Kč/m2) podle zákona 151/1997 Sb. na 12 Kč/m2 tam, kde nebyl postaven zahradní domek, a na 225 Kč/m2, kde domek stojí. To je i můj případ. Představenstvo společnosti, když se seznámilo s odhadem, se navíc rozhodlo pozemky neprodat. Zajímá mě, zda mohla členka JZD, která pozemek vlastnila, darovat jej v roce 1973 podle tehdy platných zákonů družstvu nebo jen státu (obci)? Dále to, zda nemáme podle zákona 229/1991 Sb., o půdě, na užívaný pozemek předkupní právo. Rád bych také věděl, jak by mělo proběhnout vzájemné vyrovnání v případě, že ukončím nájemní smlouvu před rokem 2007 a nabídnu vše, co bylo na pozemku vybudováno, majiteli pozemku? Mám nárok na vrácení peněz, vynaložených na geometrické zaměření (3000 Kč) a znalecký posudek (700 Kč), když se prodej neuskutečnil?

(J. M., Pardubice)

Z obsahu vašeho dopisu plyne, že bývalé JZD, jako socialistická družstevní organizace, nabylo do svého vlastnictví pozemek, na němž následně vznikla zahrádkářská osada. Na tom není nic podivného, neboť družstevní organizace měly i dříve tzv. subjektivitu v občansko právních vztazích, a proto mohly nabývat práv a povinností, včetně vlastnických práv k majetku. Nic jim tudíž nebránilo ani přijmout nabídku daru od své členky. Z uvedeného je však důležité to, že JZD nabylo předmětný pozemek do svého vlastnictví, že nešlo o pozemek, k němuž by mělo jen některé z užívacích práv vymezených v § 22 odst. 1 zák. č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (zákon o půdě). Proto se podle našeho názoru na vámi popisovaný případ ustanovení § 22 zákona o půdě vůbec nevztahuje. Nepřísluší vám proto ani zmiňované předkupní právo. Ze situace, kterou jste popsal, tudíž plyne, že JZD a ZO Českého zahrádkářského svazu uzavřely dohodu o přenechání nemovitostí (pozemku) k dočasnému užívání podle §§ 397 a násl. občanského zákoníku v tehdejším znění. Takto založené užívání proto skončí uplynutím doby, na kterou bylo dohodnuto. Je přitom samozřejmé, že byste měli pozemek vrátit v tom stavu, v jakém vám byl do užívání dán. Z tohoto pohledu bohužel nelze uvažovat o jakémkoli vyrovnání. Pokud jde o zhodnocení pozemku, vaše případné právo na vydání plnění z bezdůvodného obohacení je nepochybně promlčeno. Výše kupní ceny je pak předmětem dohody mezi kupujícím a prodávajícím, stejně jako náklady s tím spojené (geometrický plán, znalecký posudek). Závěrem dlužno poznamenat, že naše odpověď vychází pouze z vašich informací a tomu je také poplatná.

K dočasnému užívání pozemků