U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Ještě o cestách

Kategorie: Právo | Autor: tok

Obecnou odpověď k problému, který bezpochyby zajímá každého, kdo vlastní nemovitost mimo běžně udržované cesty, hledejme ve stavebním řádu, neboť v územním plánu musí být zakreslena i přístupová cesta k chalupě, a poté v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění. Dále v zákoně č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění a v neposlední řadě v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, zejména v ust. 84 – Pravomoc zastupitelstva obce. Zde je mj. uvedeno, že zastupitelstvu obce je vyhrazeno schvalovat program rozvoje územního obvodu obce, s odkazem na stavební řád (zákon č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů), schvalovat územní plán obce a regulační plán, navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně jejích hranic, atd. (Nepochybně v rámci těchto pravomocí naložila obec i s cestami, jejichž popis uvedl čtenář J.P. ve svém dopisu. Nelze tedy vyloučit, že obecní úřad rozhodl o zrušení místní komunikace, jestliže zanikl její dopravní význam.) Pokud však k chalupě vede jediná cesta, nelze ji zrušit, aniž by za ni byla adekvátní náhrada. Neboť každý občan má právo na ochranu svých zájmů (Listina, správní řád, ap.) a na nerušený výkon svého práva, což lze aplikovat i na tento problém. Jestliže by obec nějakým svým rozhodnutím poškodila nebo neumožnila majiteli využití chalupy, tj. včetně přístupu k ní, pak může podat proti takovému rozhodnutí opravný prostředek k příslušnému okresnímu úřadu. Pokud by veřejná komunikace (obecní cesta) musela vést byť i jen malou částí přes soukromý pozemek, pak by bylo namístě zřídit pro tuto část právo odpovídající věcnému břemenu, kdy vlastník soukromé cesty by byl povinen strpět v zájmu ostatních, kteří by jinou možnost, jak se dostat ke svému obydlí (chatě, vile, ap.), neměli, přechod (přejezd) přes onu malou část soukromé cesty. Tedy ani přátelé vlastníka nemovitosti by neměli být zkráceni ve svém právu navštívit osobu blízkou.

Ještě o cestách