U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Jak správně zaplatit daň

Kategorie: Právo | Autor: br

PŘIPOMÍNÁME

Pro snazší a bezproblémové placení daní je vhodné znát odpovídající číslo bankovního účtu příslušného finančního úřadu a správný postup při poukazování peněz. Plátci daně, kteří mají zřízen vlastní bankovní účet, mohou daň uhradit bezhotovostně prostřednictvím bankovního příkazu. V případě, že účet nemají, mohou platit pomocí běžné poštovní poukázky typu “A”. Na složence musí kromě svých identifikačních údajů uvést správné číslo bankovního účtu a sídlo příslušného finančního úřadu, PSČ a sídlo převodové pošty a rovněž název a sídlo banky, u níž má finanční úřad zřízen účet. Pokud si plátce vyzvedne složenku na místně příslušném finančním úřadě, budou výše uvedené údaje na složence již předtištěny. Při použití obou zmíněných forem platebního styku je však nezbytné správně uvést variabilní symbol, kterým plátce sděluje finančnímu úřadu svou totožnost. Má-li plátce přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část čísla, to znamená čísla za pomlčkou. Není-li plátce registrován, tedy že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek (tj. devět nebo deset číslic v řadě za sebou). V případě právnické osoby uvede své IČO. Při platbách daní včetně příslušenství daně se uvádí buď konstantní symbol 1149 (na poštovních poukázkách) nebo 1148 (při bezhotovostním bankovním převodu).

Daňové povinnosti v únoru

1.2.

– daň z příjmů (měsíční záloha na daň za leden)

– daň silniční (daňové přiznání a daň za rok 1999)

– daň z nemovitostí (úplné nebo dílčí daňové přiznání na rok 2000)

25.2.

– daň z přidané hodnoty (daňové přiznání a daň za leden)

– spotřební daně (daňové přiznání a daň za leden)

Jak správně zaplatit daň