U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

JAK POSTAVIT ZEĎ

Kategorie: Stavba | Autor: PETR PETŘÍČEK

Drobné stavební úpravy v chatě nebo chalupě ve formě zdění zcela určitě zvládneme svépomocí. Většinou se zřejmě bude jednat o méně silné zdi do třiceti centimetrů z plných nebo děrovaných cihel či tvárnic.

Jaké nářadí a pracovní pomůcky k tomu budeme potřebovat? K těm základním patří: míchačka (míchací spirála k nasazení na vrtačku), kolečko pro přepravu malty, vědro, lopata, fanka, zednická lžíce, zednické kladivo, vodováha, olovnice a provázek.

Volba materiálu

V současnosti máme možnost vybrat si z nabídky trhu bohatý sortiment cihel nejrůznějších vlastností i velikostí od mnoha výrobců. Plné, děrované, s perem a drážkou, nosné, příčkovky, obvodové (tepelně izolační). Náš výběr bude odvozen z toho, k jakému účelu budeme zeď stavět (standardní příčka, nebo vnitřní zeď s instalacemi, mezibytová zeď) a také to, jaké vlastnosti od ní očekáváme (tepelnou a zvukovou izolaci, protipožární odolnost apod.). Po výběru materiálu si vypočítáme jeho potřebné množství.

   Také při výběru malty se nabízí několik možností. Obecně se malty dělí na vápenné, vápenocementové, cementové a lehké. Vápenné malty (ve složení vápno, písek a voda) se používají pro běžné zdění. Tam, kde požadujete vyšší pevnost zdiva, použijeme maltu vápenocementovou nebo maltu cementovou. Lehké tepelně izolační malty se používají na zdění obvodových stěn. Spotřeba malty při zdění běžnými plnými cihlami se pohybuje v rozmezí 10 l malty na 25 – 30 cihel. Pro zdění přesnými pórobetonovými tvárnicemi je nejvýhodnější použít speciální tmely na pórobeton.

Příprava malty

V míchačce připravíme směs jemnozrnného písku s pojivem (vápno, popřípadě cement) pro běžnou maltu v poměru cca 6 dílů písku : 1 díl cementu : 1 díl vápenného hydrátu nebo pro čistou cementovou maltu (zvláště namáhaná místa) v poměru cca 4 díly písku : 1 díl cementu. Větší množství pojiva zvyšuje pevnost malty a naopak. Postupně přidávejte vodu a nechte směs řádně promíchat až do dosažení správné konzistence. Malta musí být tak hustá, aby neprotékala dutinami cihel. Připravte si vždy takové množství malty, které stihnete zpracovat za cca 3 hodiny.

   Stále častěji se používají suché maltové směsi. Koupíte je v pytlích v již požadované kvalitě (tj. přesný poměr písku ku pojivu) a k přípravě malty vám stačí vsypat směs do míchačky, přidat vodu a řádně promíchat. Místo míchačky můžete použít vědro a míchací spirálu nasazenou na vrtačku. Správný postup je většinou uveden na obalu maltové směsi.

Postup při zdění

Zkontrolujeme, zda je podklad vodorovný a na základ nebo stropní desku si vyznačíme požadované umístění zdi. Případné odchylky vyrovnáme maltou. V případě zdění na základový pas (v suterénu nebo přízemí) položte pod nově vyzdívanou stěnu vodorovnou izolaci proti zemní vlhkosti (šířka zdi +15 cm na každou stranu).

   Uložíme v každém rohu nově vyzdívané stěny po jedné cihle, srovnáme je poklepem zednickým kladívkem do roviny (ověřte vodováhou) a rohy spojíme provázkem tak, aby vám vytvořil vodicí čáru pro osazování první řady cihel. Zednickou lžicí naneseme na vyznačenou stopu zdi maltu a do ní podle provázku pokládáme další cihly.

   Máte-li cihly na pero a drážku, pokládáte je těsně vedle sebe. Pokud jsou cihly bez pera a drážky, necháte zhruba centimetrovou mezeru. Přesného umístění cihel do roviny dosáhneme poklepem zednického kladívka a zkontrolujeme vodováhou. Tímto způsobem vyzdíte celou řadu. Pokud vám cihla nevychází přesně na délku, použijte tzv. vyrovnávací cihly, které se vyrábějí k některým zdicím systémům jako doplňkový sortiment nebo cihlu zkraťte dle potřeby poklepem zednického kladívka, až se vám rozlomí. Používáte-li cihly hladké (bez pera a drážky), musíte ještě styčné (svislé) spáry vyplnit maltou. K dosažení optimální přilnavosti malty ke zdicím prvkům navlhčíme horní část již vyzděné řady cihel a teprve poté nanášíme maltu v tloušťce 1 cm pro druhou a každou další řadu cihel. Ukládáme je stejně jako předchozí (od rohů a do šňůry). Styčné (svislé) spáry řady cihel se nesmějí v další řadě nikdy opakovat na stejném místě, posuňte je do vazby o 1/4 až o 1/2 cihly. Maltu v ložných i svislých spárách, která vám přeteče přes šířku zdi, odstraňte v průběhu zdění zednickou lžící.

Vazby cihelného zdiva

Cihelné zdivo zdíme ve vazbě. Podle směru uložené cihly rozeznáváme dvě základní: běhounovou vazbu, tzn. cihlu, která je uložena podélně, a vazákovou vazbu, tj. cihlu, která je naopak položena příčně. Běhounová vazba je nejjednodušší. Používá se pro zdění příček tloušťky 15 cm (tzv. na půl cihly). Při této vazbě se jednotlivé cihly převazují o polovinu nebo čtvrtinu své délky.

   Vazba vazáková se používá při zdění stěny tloušťky 30 cm (na jednu cihlu). Cihly se navzájem převazují o polovinu své šířky.

   Vyzdíváme-li roh nebo napojujeme-li dvě nové zdi do sebe, musíme je mezi sebou řádně „provázat“, tj. zachovat vazbu (posunutí svislých styčných spár) mezi sousedními vrstvami cihel min. o 1/4 cihly. Kříží-li se vám zdi, necháte vždy jednu proběhnout a druhou přizdíte. V další vrstvě je to naopak, druhá probíhá, první je přizděna.

   Pokud přizdíváte novou příčku ke stávající nosné konstrukci, dosáhnete vzájemného spojení pomocí uložených kotevních prvků (ocelové pásky) v každé druhé ložné spáře nové zdi a přišroubované na vrut a hmoždinku ke stávající zdi.

VAZBY CIHELNÉHO ZDIVA

1) Běhounová vazba s převázáním o čtvrt cihly

2) Běhounová vazba s převázáním o půl cihly

3)Vazáková vazba je uložena příčně, zatímco běhounová se ukládá podélně. Ve výsledku to znamená, že zeď stavěná vazákovou vazbou přibývá pomaleji, ale je silnější. Při zdění na jednu cihlu má tloušťku 30 cm.

4)Vazba rohu zdi tlusté 30 cm vyžaduje vložení čtvrt cihly, tzv. pásku. Potom jsou svislé mezery mezi cihlami v jednotlivých vrstvách přesazeny o čtvrt cihly

5)Základ budoucí zdi musí být vodorovný. Izolaci proti vlhkosti položíme tak, aby po obou stranách přečnívala o 15 cm T P! Pokud plánujete pouze dílčí úpravy, nebo zdění několika příček, zvolte raději hotové maltové směsi. Zaručují dosažení správných poměrů míchání pojiv bez praktických zkušeností, vysokou kvalitu v požadovaných vlastnostech a snadnější manipulaci s materiálem. Maltu zpracovávejte vždy při teplotě vyšší než +4 °C.

***

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Nezapomeňte na legislativní povinnosti vůči stavebnímu úřadu. U stavebních úprav, kterými se nemění vzhled stavby, nezasahuje se do nosných konstrukcí stavby a nemění se způsob užívání stavby, stačí ohlášení stavebnímu úřadu. U všech ostatních staveb a u stavebních úprav, kde budete např. zasahovat do nosných konstrukcí, budovat nové nebo bourat staré, měnit vzhled budovy, je třeba zahájit stavební řízení.

KDYŽ SE ŘEKNE zdicí materiály

* PÁLENÁ PLNÁ CIHLA patří mezi klasické zdicí materiály, které jsou zapotřebí pro každou stavbu. Používá se pro stavbu vnitřní a vnější, nosné i nenosné konstrukce bez větších nároků na tepelný odpor. V tradičním velkém formátu má 29 x 14 x 6,5 cm, v malém formátu 25 x 12,5 x 6,5 cm. Vyznačuje se vysokou trvanlivostí a dobrými akustickými vlastnostmi, ale o něco menším tepelným odporem. * PÁLENÁ CIHLA DĚROVANÁ její vylehčení děrami a zvětšení rozměrů oproti cihle plné přispívá k vyšší produktivitě práce při zdění a snížení spotřeby zdicí malty. Rozměry má různé: např. 29 x 14 x 14 cm, nebo 29 x 24 x 13 cm. Jako doplněk se vyrábí cihla děrovaná CDm AKU se zvýšenými požadavky na akustickou ochranu.

* VÁPENOPÍSKOVÉ CIHLY mají dobré technické a dekorativní vlastnosti. Dají se použít pro obvodové i vnitřní zdivo, nosné i výplňové dělicí stěny. VPC je ideálním materiálem také pro vyzdívání tepelně izolačních vícevrstvých obvodových stěn. Vyznačuje se vysokou pevností a hustotou, takže je vhodná pro stavbu úzké nosné zdi. Poskytuje také optimální ochranu před ztrátami tepla.

* PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE stávají se díky jednoduchému opracování jedním z nejoblíbenějších stavebních materiálů. Existují celé cihlové systémy např. Porotherm, Ytong, Tondach aj. Pórobeton má výborné tepelné vlastnosti. Už při tloušťce zdiva 36,5 cm je možné s ním dosáhnout nadstandardního tepelného odporu. Umožňuje snadnou výstavbu -místo malty se může použít tenkovrstvý tmel. Má nízkou hmotnost.

* PÓROBETONOVÉ PŘÍČKOVKY Používají se pro zdění vnitřních nenosných zdí, dělicích stěn sociálních zařízení, obezdívky apod. Pro svou výtečnou protipožární odolnost a snadnou opracovatelnost jsou vhodné i pro výstavbu krbů. Vysoká přesnost příčkovek umožňuje použití malty pro přesné zdění v tloušťce 1 – 3 mm a nevyžaduje prakticky žádné korektury v průběhu zdění.

* BROUŠENÉ CIHLY jsou určeny pro všechny typy zděných staveb. Jsou přesně zabroušeny na výšku 249 mm, což umožňuje provádět ložné spáry o tloušťce pouhý 1 mm. Oproti práci s nebroušenými bloky zaručuje použití broušených cihel snížení pracnosti zdění až o 27 % a úsporu zdicí malty o 84 %. Výhodou je i zásadní snížení technologické vlhkosti vnesené do stěny při zdění a následné rychlejší vysychání zdiva

O autorovi| www.levnastavba.cz, www.stavebninyberanek.cz

Popisy k obrázkům

Na vrstvu malty pokládáme podle provázku další cihly

Zeď stavěná broušenými cihlami rychle přibývá, šetří čas i spotřebu malty

Vápenopískové cihly stavíme pouze na tenkovrstvou maltu

Autor fotografií: KRESBY: PETR ŽIVNÝ

JAK POSTAVIT ZEĎ