U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

JAK KUPOVAT NEMOVITOSTI K REKREACI

Kategorie: | Autor: lh

Hodláte si v nejbližší době koupit chatu, chalupu nebo prozatím jen pozemek pro budoucí výstavbu rekreačního objektu? Víte, na co si musíte dát pozor, abyste někomu nenaletěli? Buďte raději velice obezřetní, protože jinak se celkem rychle připravíte nejen o své sny v podobě bezstarostných chvil odpočinku, ale i o celoživotní úspory!

S právníkem nebo bez právníka?

Při nákupu či prodeji jakékoliv nemovitosti může nastat mnoho problémů, zejména když převod není prováděn pod dohledem právníka. Lidé se ve snaze ušetřit za právní služby pouštějí do obchodu s nemovitostmi sami a právě na to spoléhají pochybní realitní obchodníci a zprostředkovatelé. Přesvědčují vás, že celá transakce je vlastně jednoduchá záležitost, a tak proč vynakládat zbytečné finanční prostředky za právní rady. Vždyť stačí, aby se prodávající a kupující dohodli na předmětu prodeje a kupní ceně za nemovitost. Následně sepíší a uzavřou kupní smlouvu podle obecného vzoru a podají návrh na vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí. Bohužel ale ne vždy obchod skončí oboustrannou spokojeností, o čemž svědčí mnoho dlouholetých soudních tahanic s vidinou konce někde v nedohlednu.

   Hranice mezi úspěšnou a neúspěšnou transakcí u nemovitostí je vskutku velmi tenká. Nechcete-li vy sami nebo protistrana využít profesionálních služeb, a to z jakýchkoliv důvodů, snažte se získat co největší množství informací o nemovitosti, kterou chcete odkoupit. Obecně platí, že je zapotřebí zkombinovat hned několik zdrojů informací, které vám napomohou rozhodnout, zda nabízenou nemovitost nakonec koupit či nikoliv.

Na vlastní oči

Mezi první úkon, který by s nákupem nemovitosti měl být neodmyslitelně spjat, je jeho důkladná osobní prohlídka. Tímto krokem nejen zjistíte, že nemovitost opravdu existuje, ale navíc získáte informace o jejím současném stavu. Jedná-li se například o starší rekreační objekt, přizvěte odporníka, který dokáže lépe než vy posoudit statiku objektu, vyčíslit náklady na opravy a rekonstrukci a zhodnotit „atraktivnost“ nabízené prodejní ceny. Velice užitečný bývá i rozhovor se starousedlíky, kteří vám mohou poskytnout důležité informace, jejichž hodnota může být k nezaplacení.

Seznamte se s územním plánem

Následovat by měla cesta na místně příslušný obecní úřad, kde by se zájemce o kupovanou nemovitost měl seznámit s územním plánem, který definuje využitelnost daného území. Zejména u pozemků nejednou zjistíte, že na vámi vyhlédnuté parcele není dovoleno rekreační objekty stavět, i když vás její vlastník přesvědčuje o pravém opaku a tomu uzpůsobuje i cenu pozemku. Jindy zase narazíte na skutečnost, že přes pozemek v budoucnu povede rychlostní komunikace, a proto postavit na něm či v jeho blízkosti rekreační stavbu nebude zrovna ta nejlepší investice.

Navštivte katastrální úřad

I přes to, že výše uvedené průzkumy nemovitosti dopadnou dobře, transakci neuspěchejte. Před samotným podpisem kupní smlouvy zajděte na katastrální úřad, v jehož působnosti se nemovitost nachází. Využijte toho, že každý člověk má možnost nahlížet do katastru nemovitosti za přítomnosti pracovníka katastrálního úřadu a pořizovat z něj pro svoji vlastní potřebu opisy. Proto si od úředníka vyžádejte tzv. list vlastnictví na prodávaný objekt či pozemek. V listině naleznete důležitá data o nemovitosti, která vás eminentně zajímá.

Čtěte pozorně

List vlastnictví je dokument, který zaznamenává skutečnou právní existenci nemovitosti. Eviduje osobu vlastníka, způsob nabytí nemovitosti a dále informace o právech a závazcích s danou nemovitostí spojených. Pro celkovou přehlednost je listina dělena do několika oddílů.

   Část „A“ listu vlastnictví obsahuje informaci o osobě vlastníka – prodávajícího (jméno a příjmení, rodné číslo, bydliště). Dále zjistíte, zda daná osoba je výlučným vlastníkem objektu nebo ne. Nečekaně se tak může objevit další osoba, o které se vám prodávající „zapomněl“ zmínit a která má k objektu zcela totožné vlastnické právo.

   Část „B“ obsahuje identifikační údaje nemovitosti (parcelní číslo, číslo popisné, popř. číslo evidenční objektu, příslušnost k části obce a základní charakteristiku nemovitosti). Zjistíte, zda prodávající vlastní nejen dům, ale i pozemek pod domem. Vlastnictví stavby totiž automaticky neznamená i vlastnictví pozemku.

   V části „C“ listu vlastnictví najdete případná omezení vlastnického práva, která se vážou k dané nemovitosti. Mezi tato práva patří například předkupní práva, práva odpovídajícím věcným břemenům nebo zástavní právo.

   Část „D“ je vyhrazena pro různé poznámky, kterým rovněž věnujte pozornost, případně požadujte vysvětlení.

   Část „E“ mluví o nabývacích titulech k nemovitosti, jako jsou rozhodnutí soudu o vypořádání dědictví, kupní smlouvy, darovací smlouvy, kolaudační rozhodnutí atd.

Dejte si pozor na písmeno „P“

Jakmile uvidíte na listu vlastnictví písmeno „P“, nastává doba, kdy musíte být obzvláště obezřetní a ostražití. Tímto písmenem se totiž označuje tzv. plomba. Ta znamená, že katastrální úřad v současnosti vede nějaký typ řízení týkající se právě této nemovitosti.

   V samém důsledku se například jedná o návrh na vklad jiného vlastnického práva, což neznamená nic jiného, než že je nemovitost právě prodávána někomu úplně jinému. Jindy zjistíte, že vlastník dluží peníze a jeho dům je zatížen zástavním právem ve prospěch bankovního ústavu. Takže byste lehce jeho nemovitost koupili a následně o ni třeba i přišli.

Nechte to na profesionály

Lidé pohybující se na trhu s realitami doporučují: ten, kdo nemá zkušenosti s převodem nemovitostí, ať se raději obrátí na odborníka a nelituje peněz vynaložených na právní služby. Každý právník nebo zavedená realitní kancelář ověřuje, zda nabízená nemovitost ve skutečnosti existuje, jaká práva a povinnosti se k ní váží a poradí, jak nejlépe a nejbezpečněji uhradit kupní cenu. Pokud ale i tady narazíte na neprofesionální přístup, raději nákup nemovitosti odložte a vyčkejte na příznivější podmínky.

Popisy k obrázkům

Autor fotografií: FOTO ZI

JAK KUPOVAT NEMOVITOSTI K REKREACI