U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Jak izolovat dřevěnou podlahu

Kategorie: Stavba | Autor: Vladimír Procházka, foto archiv, kresby Vladimír Procházka

Dřevěné podlahy v nepodsklepených chatách a chalupách nevydrží věčně. Trámy ležící na rostlém terénu často ve vlhčím prostředí uhnívají a prkna se prohýbají a kroutí. Je na čase si zopakovat, jak rekonstruovat a odizolovat takovou podlahu i proto, že loni leckde tyto rekreační objekty poškodily záplavy. Starou podlahu je každopádně třeba odstranit. Nepoškozené dřevo můžeme vysušit, ošetřit proti plísni, vlhku a hmyzu, a eventuálně znovu použít. Pokud je stavba v méně vlhkém prostředí (a roubené stěny jsou zatím v pořádku), je třeba vybrat zeminu pod fošnami na nutnou hloubku 30 až 35 cm, terén srovnat a lehce povápnit. Pak přijde zhruba 5 cm tlustá vrstva štěrkopísku, který přiměřeně zhutníme. Na ni je možné položit a opatrně svařit vodotěsnou izolaci (folii nebo Sklobit). Na ni přijde tříděný štěrkopísek, do něhož se urovnají podlahové trámky – polštáře. Prostor mezi nimi se vysype perlitem, keramzitem, hrubší škvárou nebo jiným izolačním materiálem. Na ně ukládáme podlahu; nejlepší jsou jednostranně hoblované a sámované několik let vysoušené fošny tloušťky 4 až 6 cm s oboustrannou drážkou a spojované perem.Chceme-li být důkladnější a jestliže je kamenný nebo cihelný základ vyšší a lze z něj vyvést nad terén drenážní trubky, pak můžeme kolem stěn uložit do štěrkopískového lože pálené drenážní trubky a na vhodných místech je vyvést ze základu. Otvory chráníme jemnou síťkou proti myším a hmyzu.Do vlhkého prostředí, tam, kde je vyšší spodní voda, nebo je blízko řeka, potok či rybník, vyplatí se úprava podlahy se vzduchovou mezerou; tu lze odvětrávat do terénu, do půdního prostoru, nebo ji dokonce temperovat pomocí ventilátoru z nějakého topidla (toto řešení se vyplatí zejména ve starých chalupách). Nejprve vybereme z podlahy materiál do hloubky asi 50 cm (pozor, nesmíte se dostat pod základovou spáru vlastních základů budovy). Jsou-li základy mělké, je třeba je prohloubit, asanovat a izolovat od zdiva. Pak se na vybraný a urovnaný terén nasype a zhutní asi 5 cm tlustá vrstva štěrkopísku. Další postup je závislý na hloubce spodní vody. Zděné či betonové sloupky, na nichž bude ležet celá podlaha, musí být založeny podle únosnosti zeminy, nebo budou položeny na desce z prostého nebo i armovaného betonu (měl by o tom na místě rozhodnout odborník, jenž zná tamní podmínky). My budeme počítat s nejhorší variantou, tedy s tím, že terén je měkký a mokrý. V tom případě se na vrstvu štěrkopísku nanese 4 až 6 cm tlustá betonová mazanina, na kterou se položí zesílená vícevrstvá izolace proti vodě (ne již jen proti zemní vlhkosti). Následuje 7 až 10 cm tlustá betonová deska s armaturou, která může zasahovat až do základů stavby. Na desce se vyzdí nebo vybetonují pilířky 30/30 až 45/45 cm, vysoké minimálně 25 cm. Na ně se položí izolace – a pak už následují podlahové trámy a fošny. Prostor pod podlahou, kde by se mohla srážet vlhkost, je nutné odvětrat buď otvory v podezdívce (základu) nebo výše zmíněnými způsoby.

Obr. 1 – Podlaha pro vlhké prostředí:

Z boku lze k polštářům přibít latě, na ně uložit tenčí prkna na sraz a na ně položit tepelnou izolaci. 1 – fošny či palubky, 2 – nosný polštář, 3 – železobetonová nosná deska, 4 – hydroizolace, 5 – podkladová betonová mazanina, 6 – izolace proti vlhku na pilířku, 7 – pilířek z cihel nebo betonu, 8 – zhutněná štěrkopísková vrstva, 9 – jedna z možností větrání prostoru pod podlahou kanálkem ve stěně až do půdního prostoru nebo až nad střechu (spodní šipka), 10 – drenážní trubky (jsou uloženy ve spádu tak, aby odváděly vodu z prostoru pod betonovou deskou ven od domu)

Obr. 2 – Podlaha pro méně vlhké prostředí:

Nemusí jít jen o roubenku, u zděné budovy se postupně podřezává pro izolaci zeď dvouruční pilou mezi první a druhou vrstvou cihel nad kamenným základem; je-li základ zděný, tak tam, kde je to pro izolaci možné. 1 – fošny nebo palubky, 2 – zásyp tepelně izolačním materiálem, 3 – polštář podložený fólií na maltovém loži z prostého betonu, 4 – hydroizolace, 5 – zhutněný štěrkopískový podsyp, 6 – větrací drenážní trubka z páleného propustného materiálu kolem místnosti či budovy, pokud možno vyvedená na terén pod stavbou

Jak izolovat dřevěnou podlahu