U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Jak dlouhá je promlčecí lhůta?

Kategorie: Právo | Autor: JUDr. Stanislav Marchal, MZ ČR

PORADNA

Před dvěma lety jsem zdědil po zemřelém otci, kterému družstvo v padesátých letech vyvlastnilo nějaké stroje a dobytek, mj. i nárok na doplacení zbytku tohoto dluhu. Uhrazovala jej po částech každoročně na podzim nástupnická organizace družstva, které zmíněný majetek užívalo. Po dva roky však už přes opakované telefonické urgence svůj závazek neplní. Jde o sumu, splatnou podle ujednání ještě v šesti stejných částkách. Jak mám dál postupovat? Nemůže dojít k promlčení tohoto závazku? (J. H., Strakonice) Z dotazu vyplývá, že v daném případě zřejmě došlo k uzavření smlouvy, podle které se právní nástupce původního družstva zavázal čtenáři v každoročních splátkách hradit příslušnou částku. Bohužel, bez znalosti obsahu předmětné smlouvy je možné na otázku odpovědět pouze v obecné rovině. Pokud došlo k dohodě, že bude každoročně splácena z titulu uhrazení zbytku dluhu určitá částka a v posledních dvou letech nebyly splátky přes opakované telefonické urgence dodrženy, je jediným orgánem oprávněným k řešení této situace soud. Čtenář by proto měl písemně vyzvat dlužníka, aby neprodleně uhradil dlužnou částku. Současně by jej měl v této písemné výzvě upozornit, že pokud nedojde k jejímu zaplacení ve lhůtě v dopise stanovené, např. do 14 dnů, podá žalobu k soudu. Nárok na zaplacení dlužné částky se podle občanského zákoníku promlčuje v obecné tříleté promlčecí lhůtě. Vzhledem k tomu, že bylo sjednáno plnění ve splátkách, je třeba upozornit na ustanovení § 103 občanského zákoníku, podle kterého platí, že bylo-li dohodnuto plnění ve splátkách, počíná běžet promlčecí doba jednotlivých splátek od dne jejich splatnosti. V daném případě nebyly uhrazeny splátky za 2 roky, tj. pravděpodobně za léta 1999 a 2000. Pokud tudíž bylo ve smlouvě ujednáno, že splátka za rok měla být uhrazena do 31. 12. 1999, potom od 1. 1 2000 počala u této splátky běžet tříletá promlčecí lhůta, která skončí 1. 1. 2003. Obdobně u splátky za rok 2000 počala běžet promlčecí lhůta dne 1. 1. 2001 a skončí 1. 1. 2004. Z údajů obsažených ve čtenářově dotazu tak vyplývá, že jeho nároky zatím promlčeny nejsou, a proto by měl postupovat výše uvedeným způsobem.

PŘIPOMÍNÁME

Podle zákona o pozemních komunikacích se za následující přestupky platí letos až 2000 Kč (a ve správním řízení i o tisícovku více):

* Nezastavení na červené světlo nebo na pokyn policisty;

* Překročení nejvyšší dovolené rychlosti o více než 30 km/h v obci nebo 50 km/h mimo obec;

* Nedodržení pravidla o přednosti zprava;

* Nedbání dopravní značky “Dej přednost v jízdě!” a “Stůj, dej přednost v jízdě!”;

* Předjíždění na přechodu pro chodce nebo bezprostředně před ním;

* Porušení některé povinnosti pro bezpečné předjíždění;

* Vjetí na železniční přejezd v době, kdy je to zakázáno pravidly sil. provozu.

Jak dlouhá je promlčecí lhůta?