U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

I na stavbu zahradní chaty je třeba povolení

Kategorie: Právo | Autor: Mgr. Barbora Trsková

Chtěl bych si na svém pozemku postavit zahrádkářskou chatu, tedy drobnou stavbu. Jak současná právní úprava takovou stavbu charakterizuje? A je nutné stavební povolení?

(F. Š., Bojkovice)

Na všechny druhy staveb se vztahuje zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). I ve vašem případě je tedy nutné nahlédnout do tohoto právního předpisu a objasnit si některé pojmy, které budou pro další postup zcela jistě důležité. Ust. § 139b citovaného zákona definuje některé pojmy stavebního řádu. V odst. 7 jsou drobné stavby definovány jako stavby, které plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, a to stavby s jedním nadzemním podlažím, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a výška 4,5 m, podzemní stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a hloubka 3 m. Za drobnou stavbu se dále například považuje oplocení, připojení drobných staveb na rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní atp. V tomto ustanovení v odstavci 5 je také definován pojem jednoduché stavby. Jednoduchými stavbami jsou stavby pro bydlení, jejichž zastavěná plocha nepřesahuje 300 m2, pokud mají nejvýše čtyři byty, jedno podzemní a tři nadzemní podlaží včetně podkroví, stavby pro individuální rekreaci, nepodsklepené stavby s jedním nadzemním podlažím a stavby zařízení staveniště, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 300 m2, rozpětí u nosných konstrukcí nepřesahuje 9 m a výška 15 m, přípojky na veřejné rozvodné sítě a kanalizaci, opěrné zdi, podzemní stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 300 m2 a hloubka 3 m. Pojem “zahrádkářská chata” stavební zákon nezná a podle mého názoru jde o stavbu pro individuální rekreaci, tedy stavbu jednoduchou. Ustanovení § 54 cit. zák. stanoví, že stavby, jejich změny a udržovací práce na nich lze provádět jen podle stavebního povolení nebo na základě ohlášení stavebnímu úřadu, přičemž v případě jednoduché stavby je již nutné stavební povolení. Dikce zákona je tedy zcela jasná, ale je vhodné před podáním žádosti o vydání stavebního povolení konzultovat celou věc se stavebním úřadem.

I na stavbu zahradní chaty je třeba povolení