Energetický průkaz

Rubrika: Právo

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, zavedl s účinností od 1. 1. 2013 vlastníkům nemovitostí (či stavebníkům) povinnost pořídit si průkaz energetické náročnosti (§ 7a zákona) stavby. Tato povinnost se sice dosud netýká staveb určených pro rodinnou rekreaci (a dalších vyjmenovaných dále), ale mnohé rekreačně užívané stavby patří do kategorie staveb, užívaných trvale. Navíc chataři a chalupáři žijí většinou v rodinných nebo bytových domech, jichž se povinnost pořídit si v určitých situacích průkaz energetické náročnosti týká.

Průkaz energetické náročnosti je dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy. Jde prakticky o certifikát, který informuje o tom, jakou má vaše nemovitost spotřebu energií. Je to velmi podobné jako třídy, které se používají u domácích spotřebičů (například u ledničky). Budovy se zařazují do sedmi kategorií od nejúspornější A až po velice neúsporné G. Za vyhovující jsou považovány budovy v kategoriích A-C.

Klasifikační třída A odpovídá pasivním domům, třída B nízkoenergetickým domům. Třída C se podrobněji dělí na C1 (budova vyhovuje doporučené hodnotě součinitele prostupu tepla) a C2 (budova vyhovuje požadované úrovni součinitele prostupu tepla). Do třídy D se zařazují budovy nevyhovující, do třídy E budovy nehospodárné, do třídy F budovy velmi nehospodárné a do třídy G budovy mimořádně nehospodárné.

Kdy pořídit energetický průkaz

Průkaz informující o energetické náročnosti nemovitosti si musí od ledna 2013 pořizovat všichni stavebníci a vlastníci budov (včetně společenství vlastníků) k novým budovám a dále při prodeji, pronájmu či větší přestavbě budovy stávající. Pravidlo platí pro rodinné či bytové domy i komerční nemovitosti, jako jsou například kancelářské budovy. V případě přestavby je třeba opatřit si štítek před podáním žádosti o stavební povolení.

Jestliže budete pronajímat pouze část domu (typicky například byt nebo kancelář), platí pro vás povinnost opatřit si energetický štítek až od roku 2016. Domy, které již stojí (a neprodávají se, nově nepronajímají ani nepřestavují), se budou muset povinně průkazy energetické náročnosti vybavit až později, postupně v letech 2015 až 2019 – zjednodušeně řečeno podle své plochy.

Průkaz energetické náročnosti by se měl vystavovat pro celou budovu – a následně se rozpočítá energetická náročnost jednotlivých bytů podle velikosti. Jestliže se ale společenství vlastníků nebo družstvo nedohodne, můžete si nechat vystavit průkaz na svůj byt sami. Předpokládá se tedy, že v důsledku povinnosti společenství vlastníků jednotek vypracovat průkaz na celou budovu do určitého termínu (velké a větší budovy do 2 let od nabytí účinnosti zákona) dojde ve většině případů k dohodě společenství vlastníků jednotek (při stanovení povinnosti vypracovat průkaz při prvním prodeji nebo pronájmu vlastníkem bytu) o průkazu na celou budovu. Ten bude následně dán k dispozici všem vlastníkům bytových jednotek v bytovém domě pro jejich další potřebu vycházející z plnění povinností zákona.

Průkaz může být vypracován, podle novely zákona, jak na budovu jako celek, tak i na jednotlivé ucelené části budovy. Lze tedy vypracovat pouze jeden průkaz na celou budovu (při prvním prodeji nebo prvním pronájmu ucelené části budovy), který bude, jak bylo uvedeno již výše, dále k dispozici všem vlastníkům bytů nebo nebytových prostor k dalšímu využití. V tomto případě se také budou minimalizovat případy, kdy se budou vyskytovat různě zpracované průkazy v jednom bytovém domě různými energetickými specialisty.

Finančně se budou podílet na vypracování průkazu na celou budovu všichni vlastníci nebo nájemníci bytů, kteří budou uvedený průkaz moci využívat při jakémkoliv plnění povinností vyplývajících ze zákona o hospodaření energií. Povinnost zajistit průkaz při prodeji ucelených částí stávajících budov (tedy například starších bytů) je vyžadována od 1. ledna 2013, ale může být plněna v rámci zpracování průkazu pro celou bytovou budovu, jak bylo uvedeno výše. Povinnost zpracovat energetický průkaz při pronájmu starších bytů je v novele zákona, dle možnosti směrnice, odložena až od 1. ledna 2016.

Povinnost opatřit si štítek se netýká staveb s plochou menší než padesát metrů čtverečních, staveb určených pro rodinnou rekreaci, budov určených pro náboženské účely a v některých případech ani budov v památkových rezervacích, památkových zónách a jejich ochranných pásmech.

Jak dlouho průkaz platí

Vystavený průkaz má platnost 10 let od data vyhotovení. Výjimkou je situace, pokud by během této doby byla stavba prodávána, pronajímána nebo výrazně rekonstruována. Průkaz musí být zpracován pouze příslušným energetickým specialistou nebo osobou usazenou v jiném členském státě EU, pokud je oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Unie. Průkaz musí být součástí dokumentace při prokazování dodržení technických požadavků na stavby. Musí být zpracován objektivně, pravdivě a úplně. Energetický průkaz mimo jiné obsahuje:

  • informaci o celkové roční spotřebě energie dodané do budovy,
  • vyvolanou spotřebu prvotních energetických zdrojů a emise, * zařazení do tříd dle porovnání s tzv. referenční budovou,
  • informaci o tepelně technické kvalitě obálky budovy a další technické údaje.

Energetická náročnost budovy je hodnocena na základě výpočtu celkové roční dodané energie v GJ potřebné pro vytápění, chlazení, větrání, přípravu teplé vody a osvětlení. Budova je hodnocena pomocí bilančního hodnocení – při standardizovaném užívání budovy. Zařazení budovy do určité třídy energetické náročnosti je provedeno na základě hodnoty měrné spotřeby energie v kWh/m2.rok pro daný způsob užívání budovy.

Cena za vystavení průkazu není stanovena zákonem. Cenu této služby si každý auditor určuje sám a je závislá na mnoha faktorech. Odvíjí se například od členitosti a stáří domu, svou roli hraje počet podlaží, vytápění atp.

TEXT: MGR. BARBORA PEKOVÁ
KRESBA: JIŘÍ NOVÁK

Energetický průkaz