Doklady a řízení motorového vozidla

Foto: Shutterstock

Každý, kdo usedá za volant nebo řídítka motorového vozidla, to určitě zná. Ale občas není od věci připomenout si i takovou samozřejmost, jakou jsou doklady, které bychom měli mít u sebe, pokud vozidlem někam vyrazíme.

Pomineme řidiče profesionály, kteří toho musejí mít u sebe přece jen o něco více, a budeme se věnovat běžným řidičům osobních automobilů a motocyklů. S postupující digitalizací státní správy se občas objevují informace, že bychom některé doklady s sebou v budoucnu vozit nemuseli, ale zatím platí zákon o provozu na pozemních komunikacích, podle kterého musí mít u sebe řidič při řízení motorového vozidla především řidičský průkaz, osvědčení o registraci vozidla, zelenou kartu, občanský průkaz a řidiči starší 65 let doklad o zdravotní způsobilosti.

Řidičský průkaz

Prvním dokladem, který je nutný pro řízení vozidla, je platný řidičský průkaz. Důležité také je, zda konkrétní řidičský průkaz opravňuje řidiče k řízení vozidla či motocyklu dané kategorie. Policie si sice může na základě prokázání totožnosti a sdělení dalších údajů ověřit, zda máte platný řidičský průkaz na vozidlo, které řídíte, přesto může být, nebudete-li mít řidičský průkaz u sebe, tento přestupek pokutován. Pokud ale řidič nemá oprávnění na danou skupinu vozidel, hrozí značné pokuty i zákaz řízení.

Osvědčení o registraci vozidla

Dalším dokladem je osvědčení o registraci vozidla, lidově označované jako malý techničák. Hlavními údaji v tomto dokladu jsou poznávací značka a údaje o vozidle i jeho provozovateli. I u tohoto dokladu si policie dokáže potřebné údaje zjistit, ale i zde platí, že kdyby řidič neměl tento doklad u sebe, může hrozit sankce. Samozřejmě problémem by bylo, pokud by řidič jel třeba vozem, který vůbec není přihlášen v registru vozidel.

Zelená karta

Jedná se o doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Zelená karta doznala nedávno změnu u své barvy a dnes ji provozovatelé vozidla a řidiči dostávají v barvě bílé. Tento doklad prokazuje platné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla (známe je také jako povinné ručení), které je třeba mít sjednané pro každé vozidlo, jež se pohybuje po silnicích. Pokud jej řidič nemá u sebe, opět hrozí postih. Velké problémy nastávají v okamžiku, kdy toto pojištění není pro vozidlo vůbec sjednáno.

Občanský průkaz

V zákoně sice není doslovně uvedeno, že je řidič povinen při sobě občanský průkaz mít, je ale doporučováno nosit ho (nejen při řízení) při sobě. Na vyzvání jste totiž povinni prokázat svoji totožnost, což je možné právě prostřednictvím občanského průkazu nebo pasu. Alternativně poslouží i řidičský průkaz (který stejně policii předkládáte), v krajním případě mohou policisté také ověřit totožnost podle údajů z evidence obyvatel.

Foto: Shutterstock

Doklad o zdravotní způsobilosti pro řidiče starší 65 let

Každý řidič neprofesionál, který řídí motorové vozidlo, je povinen podrobit se pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 let a nejpozději v den dosažení tohoto věku. Dále je potřeba tuto prohlídku absolvovat v 68 letech. Starší osoby se pak musejí lékařské prohlídce podrobit každé dva roky.

Po zdravotní prohlídce vydá lékař písemný posudek o zdravotní způsobilosti. Ten je potřeba vozit s sebou. Policisté ho při silniční kontrole mohou požadovat. Pokud je řidič zdravotně způsobilý s podmínkou nebo zdravotně nezpůsobilý, je lékař povinen tuto skutečnost oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle obvyklého bydliště (nebo místa studia posuzované osoby, to například u mladších řidičů). Posuzující lékař může na základě výsledku prohlídky v odůvodněných případech určit vyšetřované osobě termín další pravidelné lékařské prohlídky kratší, než je výše uvedená lhůta. Také může nařídit před vydáním posudku provedení potřebného odborného vyšetření. Pokud se při silniční kontrole zjistí, že řidič pravidelnou prohlídku neabsolvoval, bude jeho případ vždy projednáván ve správním řízení, kde hrozí značné finanční sankce a také zákaz řízení.

Formulář o nehodě

A ještě jeden doklad je dobré mít u sebe, respektive stačí, aby byl trvale umístěn ve vozidle. Nehodový formulář sice není povinným dokladem, který bychom měli s sebou vozit, ale v případě nehody je rozhodně vhodnou pomůckou. Formulář je mezinárodní, a tak jeho vyplnění v případě střetu třeba s cizincem nebo i v zahraničí je poměrně snadné.

Cestujete do zahraničí?

  • Jestliže byste chtěli řídit vozidlo v některých zemích mimo území Evropské unie, pak je také potřeba zajistit si takzvaný mezinárodní řidičský průkaz.
  • V případě cesty do zahraničí vozidlem, které není v majetku řidiče, se doporučuje nechat si vystavit potvrzení o souhlasu provozovatele vozidla s jeho poskytnutím danému řidiči na určité období. Dá se tím předejít případným nedorozuměním, třeba při řešení přestupku.

Text: Jiří Svoboda
Foto: Shutterstock

Doklady a řízení motorového vozidla