U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

DAŇ Z NEMOVITOSTI PŘI ZMĚNĚ LETOPOČTU

Kategorie: Právo | Autor: bk

Každý, kdo kupuje nemovitost na přelomu letopočtu si obvykle klade otázku: kdy mám podat přiznání k dani z nemovitosti? Kupní smlouvu jsem uzavřel v listopadu, v témže měsíci jsem podal návrh na vklad práva do katastru nemovitostí, ale katastrální úřad o vkladu rozhodne nejdříve v I. čtvrtletí příštího roku. Byl jsem 1. ledna skutečným vlastníkem nemovitosti a měl jsem povinnost podat daňové přiznání do konce ledna (jak určuje zákon o dani z nemovitostí), nebo jsem vlastníkem ještě nebyl?

   Tento známý problém v daňové oblasti, který trval více než 10 let, je v současné době již vyřešen. Bez ohledu na délku trvání řízení o povolení vkladu práva vznikají právní účinky vkladu na základě pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu ke dni, kdy byl návrh na vklad doručen katastrálnímu úřadu. Podle novelizace zákona o dani z nemovitostí je v § 13a uvedeno, že „byl-li podán návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, o kterém nebylo do 31. ledna zdaňovacího období rozhodnuto, je poplatník povinen podat daňové přiznání nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí. Daňové přiznání poplatník podává za zdaňovací období následující po roce, v němž vznikly právní účinky vkladu“.

   Je nutné uvědomit si, že skutečně jde o lhůtu 3 měsíců, kdy byl vklad práva do katastru nemovitostí zapsán, nikoliv tedy od okamžiku, kdy se poplatník o zápisu do katastru nemovitostí dozvěděl. Katastrální úřady (katastrální pracoviště) totiž mohou nahradit povinnost doručit smlouvu účastníkům do vlastních rukou písemným vyrozuměním o nutnosti osobního převzetí vložené smlouvy přímo na katastrálním úřadu a záleží na nich, kdy si smlouvu vyzvednou. Daňoví poplatníci mají v uvedených případech dostatek času ke splnění své zákonné povinnosti a nemusejí se od správce daně obávat žádných sankcí.

Termín zápisu do katastru nemovitostí je vždy uveden v doložce o vkladu na smlouvě, která má tuto úpravu:

Katastrální úřad v: .….……….

Katastrální pracoviště:……….

Vklad práva povolen rozhodnutím čj.: ….………………….

Vklad práva zapsán v katastru nemovitostí dne: …………..

Právní účinky vkladu vznikly dnem: .………………………..

Příklad praktického řešení:

Návrh na vklad práva podán na katastrální úřad 20. 11. 2004.

* Vklad práva povolen rozhodnutím katastrálního úřadu, č.j.: 258/2005.

* Vklad práva zapsán v katastru nemovitostí dne: 6. 3. 2005.

* Právní účinky vkladu vznikly dnem: 20. 11. 2004.

Daňové přiznání je nutné podat finančnímu úřadu do 30. 6. 2006 a současně daň zaplatit.

DAŇ Z NEMOVITOSTI PŘI ZMĚNĚ LETOPOČTU