Čištění odpadních vod

Každý vlastník chaty nebo chalupy, ve které vznikají odpadní vody, je povinen zajistit jejich nezávadnou likvidaci. Jak to udělat, když není možné napojit se na veřejnou kanalizaci?

Odpadní vody z domácnosti se mohou vypouštět do povrchových a podzemních vod až po přečištění

Odpadní vodu z domácnosti (WC, koupelny, kuchyně, apod.) můžeme buď shromažďovat v jímce a následně ji vyvážet, nebo čistit v septiku či domácí čistírně. Účinnost čistíren se pohybuje kolem 95 %. V případě septiků jde většinou o plastovou nádrž s vnitřním dělením na jednotlivé komory, ideální jsou tři. Dříve se často používaly septiky betonové. Samotný septik však nezajistí dostatečným způsobem čištění odpadních vod, jeho účinnost je maximálně 30 %, a proto je nutné za něj zařadit ještě zemní pískový nebo biologický filtr. Veškeré odpadní vody, které do čistírny nebo septiku natékají, z nich po přečištění zase odtékají.

Vyplatí se jímka?

Jímka neboli žumpa je podzemní nádrž, která není opatřena odtokem a veškeré odpadní vody z ní musí být odváženy fekálním vozem do obecní čistírny odpadních vod.

Plastové jímky mají jeden vtok a shora otvor pro kontrolu a čerpání jímky

Jelikož produkce odpadních vod z rodinného domu obydleného např. čtyřmi obyvateli je průměrně 0,5 – 0,6 m3 denně, lze si jednoduše spočítat, jak často bychom museli nechat vyvážet bezodtokovou jímku. Například jímka o objemu 10 m3 se naplní za 17 dnů (10 : 0,6 = 17). Při velikosti nádrže fekálního vozu 10 – 11 m3 to znamená přes 21 vývozů za rok (365 dní děleno 17 = 21,5). Cena za jeden vývoz je 1500 – 2500 Kč. Z tohoto příkladu je zřejmé, že bezodtoká jímka není vhodná k trvale obývanému domu.

Vyplatí se tedy v případě nutnosti pouze dočasně, například když vmístě stavby bude zanedlouho vybudována veřejná splašková kanalizace. Jímku lze použít i tehdy, když dům obývá pouze jedna osoba nebo jde o víkendovou chatku, zkrátka tam, kde je malá produkce odpadních vod a kde není možné nebo vhodné realizovat jejich čištění.

Septik doplňte filtrem!

Septik je rovněž podzemní nádrž, ale na rozdíl od jímky se v něm kaly usazují a odpadní vody se tím předčisťují. Septik je opatřen odtokem, pro dostatečnou účinnost čištění však musí být doplněn zemním nebo biologickým filtrem.

V nádrži zemního filtru je štěrk frakce 16 – 32mm a říční písek frakce 2 -6mm. Nádrž je opatřena větracím potrubím a musí být od okolního prostředí vodotěsně oddělena.

Biologický filtr je sestaven z přítokového a odtokového potrubí, plastové nádrže, speciální filtrační náplně, pracího systému a zařízení na odtah kalu (biomasy). Přítokovým potrubím natéká voda do plastové nádrže, kde proudí přes filtrační náplň, která je nepřetržitě zaplavena předčištěnou vodou a poté je odvedena pomocí sběrného potrubí do odtoku. Filtrační vrstva je uložena ve střední části nádrže a je postupně obalována vrstvou biomasy, která přispívá k čištění.

Vhodně navržený septik ve spojení s filtrem je stejně účinný jako správně provozovaná domovní čistírna. Jedná se o vcelku ekonomické zařízení. Výhodou septiku, u kterého je dostatečný výškový rozdíl mezi septikem a filtrem, je provoz bez dodávky energie. U nepravidelně obývaných nemovitostí (chaty, chalupy apod.) je septik s filtrem dokonce vhodnějším způsobem čištění odpadních vod než domovní čistírna.

Domovní čistírna

Čistička HERVA na jímce vedle rodinného domu

Velikost domovní čistírny volíme podle skutečného nebo předpokládaného počtu obyvatel v domě, a tedy množství jejich produkce odpadní vody. Účinnost čištění správně provozované domovní čistírny je vysoká. Výhodou oproti septiku je malá zastavěnost plochy – domovní čistírny mívají průměr 1,2 – 1,4m.

Stavba čistírny se vyplatí v případě, že v místě není kanalizace a objekt je určen k nepravidelným rekreačním účelům, ale i k trvalému bydlení.

Čištění odpadních vod v malých domovních čistírnách probíhá na biologickém principu. Z odpadní vody jsou nejdříve odstraněny hrubé nečistoty, vlastní organické znečištění již odstraňují mikroorganizmy. Čistírny jsou řešeny jako plastové nádrže, v nichž jsou optimálně uspořádané technologické vestavby pro účinné biologické čištění. Pro průběh aerobního biologického procesu je nutná dodávka vzduchu. O tu se postará dmychadlo velikosti autobaterie. Pro jeho provoz stačí zásuvka na 230 V. Dmychadlo pracuje s hlučností ledničky.

Instalace čistírny

Čistírna se instaluje do stavební jámy s betonovým podkladem (bez armování) tloušťky 10 cm a uzavře plastovým, ze spodní strany vyztuženým víkem. Pokud není v místě zvýšená hladina podzemní vody, zasype se zpět zeminou. V opačném případě je nutné obetonování do výše hladiny spodní vody. Stavebník má již většinou připravené PVC potrubí na přívod odpadní a odvod vyčištěné vody, na něž se čistírna připojí při instalaci.

ORIENTAČNÍ SROVNÁNÍ NÁKLADŮ

www.herva.cz, www.topolwater.com, www.cisteniodpadnichvod.cz

TEXT: PETR PETŘÍČEK
FOTO: HERVA, TOPOLWATER, SZEDO PLAST, DRUCHEMA

Čištění odpadních vod