U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Cestovní doklady

Kategorie: Právo | Autor: RA

ZÁKON

Pomalu začíná turistická sezona, doba příprav na dovolenou, k nimž patří i starost o řádný stav cestovních dokladů. Vydávání cestovních dokladů a jejich používání našimi občany upravuje nový zákon č. 329/1999 Sb. Kromě cestovního pasu existují ještě další druhy dokladů – diplomatický pas, služební pas, cestovní průkaz či jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy. Cestovní doklad je veřejná listina opravňující občana k opuštění území České republiky přes hraniční přechod. To lze jen s platným dokladem v provozní době a v souladu s účelem zřízení hraničního přechodu. Občan mladší 15 let smí opustit území bez vlastního dokladu jen s rodičem, v jehož dokladu je zapsán. Občan opouštějící území nebo vstupující na území je povinen na výzvu předložit svůj cestovní doklad a strpět jeho kontrolu. Výzva k předložení dokladu a jeho kontrola přísluší Policii ČR.

Zapisované údaje

Mimo běžných osobních údajů příslušný orgán zapíše do cestovního dokladu na žádost občana také jméno a příjmení, den, měsíc a rok narození a pohlaví občana mladšího 15 let, nebo označení absolventa vyšší odborné školy, akademický titul, stavovské označení, jiný titul absolventa vysoké školy či vědeckou hodnost (získal-li občan více titulů nebo vědeckých hodností, zapíše se pouze jeden titul a jedna vědecká hodnost podle výběru občana). Policie může na hraničním přechodu zapsat do cestovního dokladu rok, měsíc, den, hodinu a směr opuštění území, počet dětí cestujících v doprovodu rodiče a název hraničního přechodu, pokud o to občan požádá.

Vydání dokladu

Cestovní pas, diplomatický pas a služební pas se vydává s územní platností do všech států světa a s dobou platnosti na 10 let, občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let. Tuto dobu nelze prodloužit. Cestovní pas vydá občanovi příslušný okresní úřad nebo magistráty měst Brna, Ostravy, Plzně a Prahy, podle místa trvalého pobytu občana. Nemá-li občan trvalý pobyt na území ČR, vydá cestovní pas okresní úřad příslušný podle místa jeho posledního trvalého pobytu v ČR. Pokud občan neměl trvalý pobyt v ČR nebo pokud jej nelze zjistit, vydá cestovní pas Magistrát města Brna. Cestovní doklad lze vydat nebo změny údajů v něm uvedených provést na žádost, kterou může podat občan starší 15 let. Pokud je občan nezletilý, připojí k žádosti písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Ověření podpisu se nevyžaduje, jestliže oprávněné osoby vyjádří svůj souhlas a žádost podepíší před orgánem příslušným k vydání cestovního dokladu nebo u obecního úřadu pověřeného vedením matrik. Osoby oprávněné k podání žádosti se mohou dát zastupovat na základě plné moci při řízení o vydání cestovního dokladu nebo provedení změn údajů, s výjimkou převzetí cestovního dokladu. K žádosti se přikládá jedna fotografie odpovídající předepsané podobě (jde-li o doklad bez tzv. strojově čitelné zóny, diplomatický nebo služební pas, jsou nutné fotografie dvě). Žadatel je povinen uvést v žádosti pravdivě všechny potřebné údaje a jejich pravdivost prokázat (obvykle občanským průkazem).

Druhý pas

Občanovi, který je držitelem platného cestovního pasu, lze vydat v odůvodněných případech další pas, například pro vyřízení vízových záležitostí souvisejících s cestou do zahraničí, jestliže občan cestovní doklad naléhavě potřebuje k jiné cestě do zahraničí.

Cestovní průkaz

Občanovi, který nemá jiný cestovní doklad, lze v odůvodněných případech, například při ztrátě cestovního dokladu, vydat cestovní průkaz k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou účelem cesty. Průkaz vydá okresní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu občana nebo zastupitelský úřad.

Odepření dokladu

Vydání cestovního dokladu se odepře nebo vydaný doklad se odejme na žádost

– soudu občanovi proti kterému je nařízen výkon soudního rozhodnutí pro neplnění vyživovací povinnosti nebo finančních závazků,

– orgánu činného v trestním řízení občanovi, proti kterému je vedeno trestní stíhání pro úmyslný trestný čin, nebo

– orgánu, jenž vykonává rozhodnutí nebo jeho výkon zařizuje podle zvláštního právního předpisu, občanovi, který nevykonal trest odnětí svobody za úmyslný trestný čin, jestliže mu trest nebyl prominut nebo výkon trestu nebyl promlčen.

Neplatný doklad Cestovní doklad se stane neplatným, jestliže uplynula doba platnosti v něm uvedená, jeho držitel pozbyl státní občanství nebo zemřel. Neplatným se stane také tehdy, pokud orgán příslušný k jeho vydání rozhodne, že držitel podstatně změnil svou podobu, nebo je doklad poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost, anebo obsahuje nesprávné údaje či neoprávněně provedené změny.

Povinnosti držitele

Cestovní doklady je zakázáno ponechávat a přijímat jako zástavu a odebírat je při vstupu do objektů. Držitel cestovního dokladu je povinen jej chránit před ztrátou, odcizením, poškozením nebo zneužitím – pokud se tak stane, je třeba neprodleně věc ohlásit orgánu, který doklad vydal, v zahraničí nejbližšímu zastupitelskému úřadu (po návratu do ČR také orgánu příslušnému k jeho vydání). Neplatný cestovní doklad nebo doklad, který je zaplněn záznamy, je držitel povinen bez zbytečného odkladu odevzdat. Orgán mu vystaví potvrzení. Zákon o cestovních dokladech nabývá účinnosti dnem, kdy nabude účinnosti zákon o zavedení informačního systému evidence obyvatel, nejpozději však dnem 1. července 2000.

* * *

Náležitosti pasové fotografie

Fotografie musí mít rozměr 35×45 mm, musí odpovídat současné podobě občana, zobrazovat jej v čelném pohledu, v občanském oděvu, bez pokrývky hlavy, bez brýlí s tmavými skly (s výjimkou nevidomých), s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm. V odůvodněném případě z náboženských nebo zdravotních důvodů lze předložit fotografii s pokrývkou hlavy, která však nesmí zakrývat obličejovou část způsobem, znemožňujícím identifikaci.

Správní poplatky za vydání cestovního dokladu

Správní poplatky se hradí zpravidla kolkovými známkami, které lze ve většině případů zakoupit na místě, kde žádáte o vydání (nebo zapsání změny) cestovního dokladu:

Vydání cestovního pasu    do 30 dnů    do 3 pracovních dnů    do 24 hodin

osobám nad 15 let    200 Kč    
   400 Kč    
   
   600 Kč

dětem do 15 let    
   50 Kč    
   100 Kč    
   
   150 Kč

Za vydání cestovního průkazu zaplatíme 50 Kč, za provedení změny v cestovním dokladu včetně prodloužení doby platnosti a zapsání dítěte (za každý úkon) také 50 Kč.

Cestovní doklady