U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Bezpečnost podmínkou

Kategorie: Právo | Autor:

* Plánuji postavit řadovou garáž, a protože je to záležitost poměrně nákladná, hledám cesty, jak stavbu zlevnit. Uvažuji o tom, že ji postavím z tzv. škváráků, které si pomocí formy mohu vyrobit sám. Stavebník sousední garáže ale tvrdí, že to není možné.

Danou záležitost je třeba posuzovat podle § 47 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen “stavební zákon”). Podle něj mohou být pro stavbu použity jen takové výrobky, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Toto ustanovení koresponduje s § 15 odst. 1 vyhl. č. 137/1998 Sb., které upravuje základní požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti staveb.Pro váš případ jsou bezesporu aktuální požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu zamýšlené garáže. Jde o to, že každá stavba musí být provedena tak, aby její zatížení a jiné vlivy nemohly způsobit její náhlé nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoli její části nebo přilehlé stavby, aby nedocházelo k jiným deformacím konstrukce stavby nebo vzniku trhlin na ní atd. (§ 16 vyhl. č. 137/1998 Sb.).Podle § 47 odst. 2 stavebního zákona musí být vlastnosti výrobků pro stavbu, mající rozhodující význam pro její výslednou kvalitu, ověřeny podle zvláštních předpisů z hledisek uvedených v odst. 1. Sleduje se tím, aby se stavělo jen z výrobků, jež zajistí výslednou kvalitu stavby a aby její užitné vlastnosti byly v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu. Zvláštním předpisem, na který stavební zákon v tomto ustanovení odkazuje a který na věc dopadá, je zákon č. 22/1997 Sb., o obecných technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. Protože jde v daném případě o výrobky z nichž by měly být vyzděny obvodové nosné konstrukce garáže, nezbývá než konstatovat, že by byly svým významem rozhodující pro výslednou kvalitu stavby, a proto je skutečně ke stavbě garáže bez osvědčení certifikátem vydaným podle zákona č. 22/1997 Sb. nelze vůbec použít.

Bezpečnost podmínkou