U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

ARCHITEKTI A ETIKA

Kategorie: Peníze | Autor: Připravil -rab

Povinnosti autorizovaných architektů, jakož i autorizovaných urbanistů a projektantů územních systémů ekologické stability při výkonu jejich povolání upravuje Profesní a etický řád, a to ve vztahu k profesi, ke klientovi, ke společnosti, k ostatním architektům a k České komoře architektů. Hlavním úkolem architekta ve vztahu ke klientovi je zajistit, v souladu s požadavky a zájmy klienta, v mezích platných právních předpisů a s ohledem na dotčené veřejné zájmy, profesionální kvalitu jím navrhovaného projektovaného nebo plánovaného díla, jakož ivšech služeb jím poskytovaných. Architekt poskytuje klientovi v souvislosti se zakázkou všechny potřebné odborné informace, zejména pokud již byla uzavřena řádná smlouva na tuto zakázku.

Střet zájmů

Architekt předchází ve vztahu ke klientovi vzniku střetu zájmů. Za střet zájmů architekta ve vztahu ke klientovi se považují zejména takové případy, kdy předmět zakázky souvisí též s jinou činností, popřípadě majetkem nebo jinými zájmy architekta. Hrozí-li střet zájmů architekta ve vztahu ke klientovi, je architekt povinen na to klienta včas upozornit. Architekt odstoupí od zakázky, popřípadě uzavřené dohody, pokud o to klient z důvodu nesporného střetu zájmů architekta vůči klientovi požádá.

Mlčenlivost

Informace o klientech, které architekt získá v souvislosti s výkonem svého povolání, považuje za důvěrné a zachovává o nich mlčenlivost. Povinnost zachovat mlčenlivost se vztahuje i na osoby, jejichž autorizace byla pozastavena nebo jimž byla autorizace odejmuta, popřípadě se jí vzdaly. Toto ustanovení se nevztahuje na publikování odborných informací o zakázce po jejím dokončení. Povinnosti zachování mlčenlivosti může architekta zprostit pouze klient. Povinnost zachovat mlčenlivost se nevztahuje na případy, kdy se architekt dozví o takových činech nebo záměrech klienta, které porušují nebo mohou porušit platné právní předpisy, včetně vnitřních řádů Komory.

Pojištění

Architekt je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou výkonem jeho povolání. Pojištění musí trvat po celou dobu ručení. Architekt je povinen předem informovat klienta o rozsahu svého pojištění.

Smluvní vztah

Architekt je povinen předcházet vzniku rozporů s klientem, a to zejména včasným, správným a úplným sjednáním smluvních podmínek. Podkladem pro sjednání smluvních podmínek jsou Výkony a honoráře architektů, jakož i další pomůcky vydané Českou komorou architektů. Nedílnou součástí tohoto smluvního vztahu musí být též podmínky pro řádný výkon autorského dozoru.

Honorář

Své služby poskytuje architekt, popřípadě jeho zaměstnavatel, za odměnu. Doporučeným podkladem pro stanovení nabídkové ceny za služby architekta jsou Výkony a honoráře architektů. Pokud architekt poskytuje i jiné služby, například stavební dodávky, je povinen účtovat honorář za výkon povolání architekta odděleně od ostatních položek.

Ostatní

Architekt nesmí bez souhlasu klienta postoupit vypracování zakázky jiné osobě. Může však k jejímu vypracování využít za podmínek stanovených zákonem svých spolupracovníků, zaměstnanců nebo subdodavatelů. Architekt nepřijme zakázku, pokud není z jakýchkoliv důvodů schopen ji řádně provést. V případě, že architekt nemůže provádění zakázky ze závažných důvodů řádně dokončit, oznámí to neprodleně klientovi, eventuálně mu doporučí náhradního zhotovitele.

ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ

Letenská 5, 118 00 Praha 1, tel. 02 – 5732 1054, 5732 0104, fax: 02 – 53 93 43 e-mail: cka@cka.cc

ARCHITEKTI A ETIKA