U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Základní legislativní podklady

Kategorie: Stavba | Autor:

1. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), jeho prováděcí vyhlášky č. 431/2001 Sb., č. 432/2001 Sb., č. 470/2001 Sb., č. 471/2001 Sb. a zejména vyhláška č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území, změna stavebního zákona ze září 2002, která aktuálně upravuje postup pří živelných pohromách a haváriích, a další aktuální předpisy.

2. Územní plánovací dokumentaci se stanoveným zátopovým územím (není-li, pak vyžadovat jeho vymezení ve smyslu vyhlášky č. 236/2002 Sb. a novely stavebního zákona), tedy hranice jednotlivých částí zátopového území (zejména průtočné části, tzv. aktivní zóny) a podmínky pro výstavbu v jeho jednotlivých částech ve vztahu k pozemku a jeho návazností.

3. Povodňový plán obce, areálů a případně jednotlivých staveb.

Základní legislativní podklady