U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Lidské ruce nenahradíš

Kategorie: řemesla stále živá | Autor: Přehledy připravil Roman Abušinov

Za posledních sto let, s příchodem vynálezu parního stroje a elektřiny,

se práce většiny lidí změnila. Řada řemesel a technik domácí výroby upadla v zapomnění, z řady z nich zcela vymizela lidská práce – a byla nahrazena stroji v průmyslové výrobě. Další řemesla se změnila v umělecké disciplíny.

Přesto mnohá z řemesel přežila v původní podobě. Ruční práce v nich zkrátka není nahraditelná. Například košíkář musí stále vybírat z otepi poddajné proutky, které se hodí k pletení, hrnčíř tvaruje stejně jako před staletími výrobky na hrnčířském kruhu a sklář svým dechem a citlivýma rukama vytváří originální okrasné i užitné zázraky, jakých není schopen sebechytřejší automat. A co kovář? Ani toho nepřipravila hromadná výroba o práci. Možná se zdá, že umělecký kovář už není ten tradiční umouněný pracant s rukama jako lopaty, ale nemylme se. I umělec musí umět vykovat podkovu nebo kliku k venkovským vratům. Vždyť umění je od slovesa uměti. Také na povinnostech kominíků se toho v průběhu času změnilo jen málo. A mohli bychom jmenovat další: krajkářky, švadleny, sedláře, řezníky, léčitele… K některým zástupcům stále živých řemesel jsme se vydali na návštěvu. Ale abyste nepřišli zkrátka ani vy, uvádíme také přehled akcí nejen v českých a moravských skanzenech, na nichž se letos šikovní řemeslníci představí. Nezapomeňte si vzít na výlet s sebou i pár korun navíc. Zjistíte, že některé z výrobků, které se zrodí pod jejich rukama, zkrátka nelze nekoupit!

***

KULTURNÍ AKCE S UKÁZKAMI TRADIČNÍCH ŘEMESEL

Vysočina – skanzen

17. – 18. 7.   Veselokopecký jarmark

14. – 15. 8.   Jak se dříve stavělo

Hlinsko – Betlém

20. – 24. 9.   Živá historie aneb týden pro školy s tradičními řemesly a    
   
   
   vyprávěním o životě našich předků

Rožnov pod Radhoštěm – skanzen

5. 7.   
   
   Den hrnčířů a dráteníků

10. 7.   
   Pekařská sobota

17. 7.   
   Hejův nožík – setkání řezbářů

7. 8.   
   
   Den řemesel a setkání kovářů

14. – 15. 8.   Starodávný jarmark

Chanovice – zámek a skanzen

3. 7.   
   
   Den řemesel

Velké Karlovice – muzeum

5. – 8. 8.   
   Řezbářské dny

Kouřim – skanzen

3. – 22. 8.   
   Řemeslné léto – drobné předvádění (o víkendech)   tradičních    
   
   
   řemesel

28. – 29. 8.   Dny lidových řemesel

13. 11.   
   Skanzenové dlátko – řezbáři, loutkáři a betlémáři

Horní Vítkov u Chrastavy

31. 7. – 1. 8.   Wothanburg 2004 – ukázky raně středověkých řemesel –    
   
   
   
   hrnčířství, šperkařství, tkalcovství, výroba zbraní, nástrojů    
   
   a předmětů z kostí a jiné. Součástí programu je i hudební a    
   
   taneční produkce, soutěže a hry pro děti i dospělé.

Zubrnice – skanzen

16. – 17. 10.   Podzim na vesnici – ukázka historické mlátičky, pletení    
   
   
   provazů, česání a lámání lnu a konopí, výmlat obilí cepy, orba    
   
   pole koňským zápřahem, dojení koz

Březno u Loun – archeoskanzen

21. – 25. 6.    Dny starobylých řemesel – nahlédnutí do života našich    a 4. 7.   
   
   předků, stavění příbytků, výroba nástrojů, tkaní na svislém    
   
   stavu, výroba keramiky, pletení košů, mletí obilí, vaření

Zbečno – rychta

17. – 18. 7.   Šafářův dvoreček – lidová slavnost, ukázka pečení chleba

Přerov nad Labem – skanzen

15.5. – 31. 10.   Ze starých řemesel a živností na Polabském venkově

   
   
   – výstava

Beroun – náměstí

11. – 12. 9.   8. Hrnčířské trhy

ÚPLNÝ PŘEHLED ČESKÝCH SKANZENŮ

Březno u Loun

Archeologický skanzen

Oblastního muzea v Lounech

Původně experimentální pracoviště Archeologického ústavu v Praze navazující na výsledky velkoplošného výzkumu. Představuje různé typy obydlí a hospodářských staveb ze 4. tisíciletí před Kr. a ze 6. a 9. století po Kr., vybudované s použitím původních technologií, stavebních postupů a materiálů.

Chanovice

Expozice lidové architektury Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech

Soubor přenesených objektů lidové architektury z regionu jihozápadních Čech (ve výstavbě). Zajímavostí jsou dřevěné špýchary s roubenou valenou klenbou.

Kouřim

Muzeum lidových staveb v Kouřimi

Regionálního muzea v Kolíně

Skanzen založený původně pro záchranu lidových staveb ze zátopové oblasti vodní nádrže Želivka. Později rozšířen o převážně roubené nebo hrázděné objekty, tvořící výběr základních regionálních typů staveb z různých míst Čech.

Modrá

Archeoskanzen obce Modrá

Rozsáhlý archeologický skanzen, představující velkomoravské opevněné sídliště středního Pomoraví z období

9. století po Kr. Unikátní areál, který v rozsahu a způsobu provedení nemá u nás srovnání.

Přerov nad Labem

Polabské národopisné muzeum v Poděbradech

Soubor lidových staveb a památek středního Polabí, založený roku 1900 jako první národopisné muzeum v Čechách a nejstarší regionální národopisné muzeum v přírodě ve střední Evropě.

Příkazy

Soubor lidové architektury hanácké vesnice Národního památkového ústavu v Olomouci

Na původním místě v prostoru obce zachovaný soubor hanáckých staveb s typickými žudry, z nichž vyniká tzv. Kameníčkův grunt či secesí inspirovaná kaple z roku 1926.

Rožnov pod Radhoštěm

Valašské muzeum v Rožnově pod Radhoštěm

Rozsáhlý soubor lidových staveb a památek Valašska, založený roku 1925, soustředěný ve třech areálech – Dřevěném městečku, Valašské dědině a Mlýnské dolině.

Rymice

Soubor lidových staveb východní Hané

Muzea Kroměřížska v Kroměříži

Na původním místě v obci zachovaný soubor typických hanáckých lidových staveb, obytných, řemeslných a hospodářských objektů, včetně větrného mlýna.

Strážnice

Muzeum vesnice jihovýchodní

Moravy Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici

Expozice lidového stavitelství rozdělená do skupin podle jednotlivých oblastí Slovácka, vybudovaná na základě vědecky vytvořeného modelu sídelní krajiny. Pro skanzen je typický rozsáhlý soubor vinohradnických staveb.

Třebíz

Národopisné muzeum v Třebízi Vlastivědného muzea ve Slaném

Soubor zděné lidové architektury Slánska ze 17. až 19. stol. se stavbami selských usedlostí zachovanými na původním místě v přirozeném prostředí obce. Cennými expozicemi je vesnický obchod či rodný domek spisovatele Václava Beneše Třebízského.

Vysočina

Soubor lidových staveb

Vysočina Národního památkového ústavu v Pardubicích

Expozice lidové architektury východních Čech skládající se z několika celků umístěných v osadách obce Vysočina (Veselý Kopec, Svobodné Hamry, Možděnice) a ve městě Hlinsku. Hlinecký Betlém je unikátní památkovou rezervací roubených domků uprostřed města postavených drobnými městskými řemeslníky.

Vysoký Chlumec

Muzeum vesnických staveb středního Povltaví ve Vysokém Chlumci Hornického muzea v Příbrami

Muzeum se záchrannou funkcí dokládající vývoj lidového domu na území Středočeské pahorkatiny, v povodí Vltavy a severní části jižních Čech. V areálu jsou soustředěny obytné, hospodářské a technické stavby ohrožené na původním místě zánikem. Unikátem je černá kuchyně obytného domu transferovaná jako celek poprvé v ČR.

Zubrnice

Soubor lidové architektury

Zubrnice Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem

Vesnická památková rezervace s objekty lidové architektury Českého středohoří dochovanými na původním místě – typické hrázděné, zděné a roubené stavby. Zajímavostí je vesnický obchod, sušárna ovoce, škola, vodní mlýn a malé železniční muzeum na zubrnickém nádraží.

ÚPLNÝ PŘEHLED SLOVENSKÝCH SKANZENŮ

Bardejov

Šarišské muzeum lidové architektury

Expozice přibližuje tradiční šarišské stavitelství, zařízení domácností a řemesla z karpatské oblasti. Zajímavostmi jsou vrták dřevěných vodovodních rour na vodní pohon a roubené pravoslavné kostely.

Čičmany

Objekty lidové architektury

Povážského muzea v Žilině

Rázovitá obec Čičmany, soubor lidové architektury na původním místě, pozoruhodný svojí zachovalostí a stylovou jednotou, s typickými bíle malovanými ornamenty na tmavém roubení domů. Ve dvou objektech je umístěna národopisná expozice.

Humenné

Expozice lidové architektury a bydlení

Vihorlatského muzea v Humenném

Soubor typických objektů lidové dřevěné architektury východokarpatské oblasti Slovenska. Výjimečnou stavbou je dřevěný kostelík z roku 1764, národní kulturní památka.

Martin

Muzeum slovenské dědiny

Největší expozice objektů lidové architektury na Slovensku. V areálu muzea je soustředěno téměř sto objektů tradičního lidového stavitelství ze severozápadního Slovenska včetně roubeného kostela.

Nitra

Slovenské zemědělské muzeum v přírodě v Nitře

Rozsáhlý areál především hospodářských a technických objektů, vinohradnických staveb, salaší a typických obytných staveb kraje. Zajímavostí je vesnická škola s původním interiérem, velká pekárna či úzkokolejná polní železnice.

Pribylina

Muzeum liptovské dědiny

Nejmladší skanzen na Slovensku, prezentující lidovou kulturu Liptova, vybudovaný pro záchranu lidových staveb ze záplavové oblasti vodního díla Liptovská Mara. Zajímavostí jsou kopie pozdně gotického panského domu a gotického kostela.

Stará Ľubovňa

Národopisná expozice v přírodě

Vlastivědného muzea ve Staré Ľubovni

Skanzen v podhradí gotického hradu představuje lidovou kulturu regionu, převážně roubené obytné, hospodářské a technické stavby. Cenným exponátem

je řeckokatolický dřevěný kostel z 18. století.

Svidník

Národopisná expozice v přírodě Muzea ukrajinsko-rusínské kultury ve Svidníku

Skanzen představuje lidovou kulturu Rusínů – Ukrajinců v severovýchodní části Slovenska. Soustřeďuje nejtypičtější památky tradiční architektury – obydlí, hospodářské a technické stavby, dřevěný kostel a jiné.

Vychylovka – Nová Bystrica

Muzeum kysucké dědiny

Jedna z nejrozsáhlejších expozic na Slovensku, přibližující tradiční způsob života a kultury kysuckého lidu. Zajímavou atrakcí je úzkokolejná lesní železnice, jediná funkční trať tohoto typu v Evropě.

Zuberec – Brestová

Muzeum oravské dědiny

Seskupení charakteristických lidových staveb z jednotlivých oravských regionů v oblasti západních Tater. Obsahuje objekty z bohatší dolní Oravy i ty nejchudší, tzv. goralské lazy, ze svahů Oravských Beskyd. Celek doplňují technické stavby podél Studeného potoka, pozdně gotický dřevěný kostel a hřbitov.

1 Tkalci museli nejdřív sestavit stav a napnout osnovu, než začali tkalcovat. Na každé plátno používali jinou přízi: jemnou na košile a prádlo, hrubou na pracovní oblečení, nejhrubší na pytle a plachty

2 Doškaři dokázali zpracovat výborný, přitom odpadový materiál po vymlácení obilí. Ze slámy se vyráběly nejen došky na střechu, ale také se z ní pletly ošatky, košíky, rohože, vycpávaly se jí slamníky

3 Bednáři měli v minulosti hodně práce. V dřevěných sudech, bečkách, vědrech, kádích, bednách, štoudvích a dalších nádobách se skladovalo a přepravovalo zboží všeho druhu

4 Tesaři bývali často jedinými odborníky při stavbě domu. Dřevo zpracovávali přímo na místě, kde se stavělo. Používali nástrojů podobných těm současným (na obrázku práce s pořízem)

Lidské ruce nenahradíš