U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Vyhořet není žádné umění

Kategorie: Dílna | Autor: Karel Štech

Kombinace nedostatečných informací a přehnané sebejistoty, s níž někteří chalupáři a domácí kutilové přistupují k manipulaci s hořlavými materiály i potenciálními zdroji požáru, vytvářejí “třaskavou směs”, která každoročně způsobí značný počet požárů.

Znalosti lidí o tom, co je nebezpečné, jsou často velmi malé – v chalupách a chatách se například setkáváme s dřevěnými díly natřenými nitrolakem a umístěnými v těsné blízkosti topidel. Nitrolaky přitom patří do I. třídy zápalnosti, která se dá “nejochotněji” zapálit. Před otevřenými interiérovými krby bývají parkety nebo dřevěná prkna, rovněž opatřená hořlavými nátěry. Venkovní krby a zejména udírny mají často některé díly (i ty vystavené teplu) ze dřeva. V těsné blízkosti krbů a grilů stojí láhve s lihem (je zřejmě levnější než mnohem bezpečnější podpalovač), v dílnách, kde se pracuje s rozbrušovačkou nebo svářečkou, bývají mnohdy skladovány kanystry a láhve s benzinem.

Jak rizika omezit

Motocyklisté, majitelé starších strojů bez čerpadla benzinu, měli jednoduché vysvětlení, proč stroj někdy nejede: buď nemá co hořet, nebo se to nemá čím zapálit. U chat a chalup je to stejné: jsou-li postaveny vhodným způsobem, kdy jsou například dřevěné části dostatečně daleko od topidel a kouřovodů, pak nemá co hořet. A jestliže je v dobrém stavu elektrická instalace a bleskosvod, s elektrickými stroji se pracuje mimo objekt a pro zapalování krbu se používají jen předepsané látky, pak požár nevznikne, protože jej není čím vyvolat.

Připomínání těchto rizik většinou bohužel nevede k patřičným změnám chování (leda po prožitém zásahu hasičů). Do jisté míry lze nebezpečí požáru omezit aspoň instalací hasicích přístrojů. Je samozřejmě třeba vědět, jaký typ přístroje je pro co vhodný, a umět s ním manipulovat.

Jaké hasicí přístroje jsou vhodné?

Žádný hasicí přístroj není natolik univerzální, aby zvládl úplně všechno. Specializované přístroje pro hašení určitých chemikálií znát nemusíme, ale měli bychom něco vědět o nejpoužívanějších z nich.

Vedle rozdělení podle obsahu, velikosti a mobility (přenosné, pojízdné a přívěsné) je pro nás nejdůležitější druh jejich náplně a tedy to, co je s nimi možné hasit.

* Vodní hasicí přístroje

Ty se dají použít pro hašení většiny běžných pevných organických látek (papír, dřevo, textil) a hořlavých kapalin rozpustných ve vodě (alkoholy, ketony). Protože jejich hasivem je roztok uhličitanu draselného ve vodě, nesmí být používány na hašení v objektech, kde nebyl vypnut přívod elektrického proudu (voda je elektricky vodivá), nesmí jimi být hašeny alkalické kovy (ty zpravidla doma ani nemáme) a hořící oleje a podobné látky (nitroředidlo, syntetické ředidlo, dehet, vosky). Voda s příměsemi je na hořící předmět vytlačována výstřikovou hadicí do dálky až 10 metrů, takže při hašení nám nehrozí bezprostřední nebezpečí opaření. Vodní hasicí přístroje jsou funkční pouze do -20 °C. V objektech, které v zimě neobýváme nebo je nevytápíme, by mohl být problém je při velkých mrazech použít. Přístroje se vyrábějí s náplní 6, 9 a 12 litrů hasiva.

* Pěnové hasicí přístroje

Pěnové přístroje jsou obdobou vodních hasicích přístrojů, ale vzhledem k vyvíjení pěny zvládnou vedle hašení pevných organických látek i likvidaci hořlavých kapalin, nemísících se s vodou (ředidla, benzin, laky, oleje). Stejně jako vodní hasicí přístroje se nesmějí používat na hašení elektrických zařízení pod napětím, k hašení alkalických kovů a látek prudce reagujících s vodou. Protože pěna je smíchána s vodou a ta v minusových teplotách zamrzá, může být použití těchto přístrojů v zimě v nevytápěných objektech problematické. Náplň v přístroji má objem 6, 9 a 12 litrů.

* Práškové hasicí přístroje

Tyto přístroje, u nichž se suchý prášek tlakem inertního plynu z připojené tlakové láhve prudce vyfoukává do plamenů, jsou vhodné i pro hašení elektrického zařízení, které jsme z časových důvodů nebo neznalosti neodpojili od elektrické sítě, k hašení všech tekutých plynů i tekutých hořlavin (včetně barev a ředidel). Jsou obzvláště vhodné pro drobnější požáry v domácnostech, kde úspěšně hasí hořící dřevo, papír, knihy, textilie i plasty). Motoristé je používají pro hašení motorových vozidel. Náplň u práškových hasicích přístrojů nemusí být stejná, může jít o chemikálie různého složení, ale jejich použitelnost je pro laiky shodná. Práškové hasicí přístroje se nesmějí používat pro hašení práškových látek jemně rozptýlených ve vzduchu (dřevěný prach, mouka) a nejsou vhodné k hašení jemné mechaniky a elektroniky. Na rozdíl od vodních přístrojů, kde se vždy vystříká celý obsah, je možné proud práškového hasiva přerušit a pokračovat např. na jiném místě. Dostřik přístroje je asi 3 až 4 m a doba jeho činnosti (podle obsahu) bývá až 30 sekund. Přístroje mohou mít objem 1, 2, 4, 6, 9 a 12 kg hasiva.

* Sněhové hasicí přístroje

Sněhový hasicí přístroj, zvaný též přístroj CO2, vyvíjí bohatý sníh, který vzniká expanzí kapalného kysličníku uhličitého. Sníh pokrývá hořící předměty, jimž odnímá kyslík a teplo a u hořících tekutin zabraňuje jejich rozstřikování, které by způsobil proud vody. Sníh je elektricky nevodivý, takže při požáru není nutné hledat hlavní vypínač elektrického rozvodu, mimoto nevadí ani potravinám nebo jemné mechanice a nezanechává žádné zůstatky po hasivu. Tyto přístroje mají cylindricky formovanou sněhovou trysku, která umožňuje hasicí proud dobře zamířit, dosahují tak vysokých výkonů. Při hašení však hrozí jedno nebezpečí, můžeme totiž utrpět omrzliny – expandující sníh má asi 78 stupňů pod nulou! Objem hasiva v přístrojích je 2 a 5 kg.

* Halotronové hasicí přístroje

Halotronové hasicí přístroje jsou sice ze všech typů nejdražší (nejmenší typy stojí kolem 3000 Kč), ale pracují s vysokou účinností. Dají se použít pro hašení všech materiálů s výjimkou pevných žhoucích látek. Hasivo účinně ochlazuje plameny a zabraňuje kyslíku, aby k nim pronikal. Protože se beze zbytku rozptýlí a nevytváří žádné nežádoucí usazeniny, je vhodné pro hašení jemné mechaniky, počítačové techniky a jiných elektronických zařízení. Dosud vyráběné přístroje obsahovaly náplň halotron 1, která patří mezi freony a použití těchto přístrojů v uzavřených prostorech bez větrání je nebezpečné, protože aktivní látka se teplem rozkládá na složky škodící zdraví. V nově vyráběných přístrojích se proto již nepovoluje a bude nahrazen halotronem 2 bez těchto škodlivých látek.

* Hasicí přístroje s čistým hasivem

Tyto přístroje jsou naplněny speciální hasicí látkou FE 36, což je hasivo elektricky nevodivé, bez korozivních účinků, ekologicky a toxicky nezávadné. Lze je použít pro hašení požárů třídy A, B, C, a to i pod napětím. Původně byly vyvinuty pro hašení elektronických zařízení, pro výpočetní a záznamovou techniku, nosiče dat, telefonní ústředny, archivy a muzea; jsou proto dražší – přístroj s dvoulitrovou náplní stojí kolem 5500 Kč, dvojnásobný asi 10 000 Kč.

Zacházení s hasicími přístroji

Jak s hasicím přístrojem správně zacházet si necháme vysvětlit od prodejce. Začít studovat návod k použití až v momentě vypuknutí požáru by bylo trochu pozdě. Důležité je vědět, jak vůbec uvést přístroj do činnosti (některé mají páčku, jiné kolečko, spoušť apod.). Přístroj nikdy neotáčíme vzhůru nohama a neboucháme jím o zem! Tak se kdysi zacházelo s Minimaxem, ale ten se již nepoužívá aspoň pětadvacet let. Při hašení zamíříme proud hasiva do ohniska požáru tak, abychom proudem nepřenesli plameny na další místa. U práškových hasicích přístrojů se doporučuje hasit přerušovaně. Současné konstrukce většiny přístrojů umožňují proud hasiva uzavřít, to ale neznamená, že již částečně vyprázdněný přístroj můžeme použít příště. Nejsme totiž schopni odhadnout, kolik hasiva jsme při předchozím požáru vypotřebovali. Při hašení dalšího ohně by se pak mohlo stát, že by po chvilce hasicí přístroj přestal fungovat a naše stavení by lehlo popelem. Proto je vždy nutné, i po sebekratším použití, dát přístroj znovu naplnit.

Umisťování hasicích přístrojů

Hasicí přístroj musíme mít ve stavení dobře po ruce, například poblíž hlavního vchodu. Nebo jej pověsíme tam, kde nejvíc hrozí možnost požáru, například v místnosti s plynovým spotřebičem nebo v dílně, kde používáme autogen, rozbrušovačku či opalovací lampu.

Jaký přístroj pro chatu a chalupu?

Všechny dřevěné stavby by měly být vybaveny hasicími přístroji (vyžadují to i pojišťovny). Nejlevnější jsou přístroje vodní; můžete je však použít jen tehdy, pokud víte, kde máte hlavní vypínač elektřiny a nezapomenete jej při požáru vypnout, a pouze do teploty -20 °C. Asi nejvhodnějším přístrojem na chaty a chalupy je práškový hasicí přístroj. Je univerzálnější – hasí pevné látky, tekuté plyny a hořlavé kapaliny, i zařízení pod elektrickým proudem. Použít jej lze do -30 °C. Cena je jen o málo vyšší než u vodních přístrojů. Prášek vychrlený do požáru se sice například z lůžkovin a textilií špatně odstraňuje, ale požár by byl horší. Ukazatele tlaku, které jsou na některých hasicích přístrojích, nás sice informují o poměrech v nádobě, zvyšují však cenu přístrojů a pro laika jsou vcelku zbytečné.

Pozor na staré přístroje!

Někdo si možná myslí, že když si před 30 lety koupil hasicí přístroj a zatím jej nepoužil, je zabezpečen proti případnému požáru. Omyl! Hasicí přístroj musí každých 5 let (vodní a pěnový každé 3 roky) na tlakovou zkoušku (podle vyhlášky MV ČR 246/2001 Sb. O požární ochraně). Touto zkouškou se zjistí, jestli nedošlo k poškození tlakové nádoby. Vyhláška také stanovuje maximální délku životnosti hasicího přístroje 20 let. Přístroje starší nebo s prošlou tlakovou zkouškou můžou být uživateli životu nebezpečné – tlak v těchto přístrojích totiž bývá převážně 15 barů a v případě hasicího přístroje s patronou může dojít k destrukci nádoby a tím ke zranění ob-sluhy (pro zajímavost: 15 barů je 7x více, než je tlak v pneumatice osobního vozu).

***

RADY PRO NÁKUP

* Nejste-li si jisti, který hasicí přístroj potřebujete, nechte si poradit v odborných prodejnách.

* Zvažte i velikost přístroje – jednak jaký je pro vaše prostory potřebný, jednak s jak těžkým jste při požáru schopni manipulovat.

* Zacházení s přístrojem si v prodejně nechte vysvětlit.

* Vzhledem k rozdílu cen u jednotlivých prodejců nejprve obejděte několik obchodů.

* Některé dovážené přístroje nemusí odpovídat našim předpisům. V případě pochybností vyžadujte v prodejně atest či prohlášení o shodě.

* Při nákupu požadujte záruční list a zjistěte si, kde a za kolik je možné použitý hasicí přístroj nechat znovu naplnit.

* Pro menší zahoření většinou stačí i hasicí sprej Pyrocool; tlaková nádobka o obsahu 400 ml stojí pouhých 250 Kč.

CENY HASICÍCH PŘÍSTROJŮ

Ceny hasicích přístrojů se v jednotlivých obchodech značně liší, takže uvádíme nejčastěji zaznamenané.

* Vodní o obsahu 6 l stojí přibližně 900 Kč (včetně DPH), vodní o obsahu 9 l kolem 1200 Kč.

* Práškový přístroj s 1 kg hasiva stojí kolem 700 Kč, s náplní 2 kg 900 až 1100 Kč, s 6 kg hasiva

1000 až 1400 Kč.

* Sněhové s náplní 2 kg hasiva koupíme za 1610 až 1700 Kč, s 5 kg hasiva za 2400 až 2900 Kč.

* Halotronový přístroj s náplní o váze 1 kg nás bude stát 2800 až 3000 Kč, dvoukilogramový 4300 až 5100 Kč, šestikilový kolem 10 000 Kč.

* Hasicí přístroje s čistým hasivem: přístroj s náplní 2 l: kolem 5500 Kč, 4 litry: asi 10 000 Kč, 10 l: zhruba 16 000 Kč.

Pokud nezvládneme uhasit požár v jeho počátku, může to dopadnout takto

Na chatu a chalupu je nejvhodnější práškový hasicí přístroj

Sněhový hasicí přístroj s cylindrickou tryskou, umožňující proud sněhu dobře zamířit

FOTO ROMAN PŮTA A ARCHIV FIRMY KOVOSLUŽBA PRAHA

Vyhořet není žádné umění