U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

SYSTÉM SANACE vlhkého zdiva IMESTA(r)

Kategorie: Jak zbavit stavby vlhkosti | Autor: Jiří Samec

Sanaci by měl předcházet stavební průzkum, jenž zhodnotí příčinu vlhkosti, stupeň nasycení zdiva vodou a určí postup a návaznost opatření. Měl by se zabývat i otázkou odstranění solí, které jsou schopny na sebe vázat vzdušnou vlhkost. Následuje projekt, jenž popíše detailně postup izolačních a sanačních prací. My se budeme věnovat systému IMESTA.

Injektáž silikonovou mikroemulzí

Principem injektáže silikonovou mikroemulzí je vnitřní hydrofobizace (dosažení vodoodpudivosti) stavebních hmot. Ve zdivu se napuštěním vrtů injektážní kapalinou vytvoří bariéra proti vzlínající vodě. Mikroemulze na bázi silanů a siloxanů IMESTA IW 550 pronikne do pórů zdiva a na jejich povrchu vytvoří chemicky pevně vázanou vodoodpudivou mikrovrstvu, která znemožní kapilární vzlínání vody do zdiva. Díky velmi malým rozměrům částic mikroemulze (poloměr zhruba 10-9 až 10-10 m) a samoemulgaci vodou obsaženou ve zdivu lze při injektáži dosáhnout výborného prosycení zdiva. Metoda není limitována jeho tloušťkou a je použitelná i ve vysoce zavlhčeném zdivu, které by muselo být jinak před injektáží předsušováno. Není však určena proti tlakovému působení vody. Silikonové mikroemulze je možné použít pro zdivo cihelné, kamenné i smíšené. Po ukončení reakce je účinná složka chemicky stabilní, nerozpustná a nezávislá na kolísání vlhkosti v podzákladí. Příprava pro injektáž Mikroemulze se injektuje pomocí speciálních čerpadel do vrtů připravených elektrickými vrtačkami (s průměrem 10 až 18 mm). Sklon vrtů je obvykle 5 – 30° (vrty musejí zastihnout nejméně jednu ložnou spáru zdiva). Vedou do hloubky zhruba 50 mm od protějšího líce zdi, jejich rozteče by měly být 100 – 120 mm. Osazení vrtů musí být zvoleno tak, aby jejich konce navazovaly na hydroizolaci v podlahách. Před injektáží je nutné vrty vyčistit stlačeným vzduchem. Různé výškové úrovně dodatečných hydroizolací se propojují svislými řadami vrtů.

Tlaková injektáž

Po navrtání se jednotlivé vrty osadí těsnicími prvky – pakry, které při injektáži umožní připojení hadice čerpadla a uzavření sousedních vrtů. Tlaková injektáž umožňuje podstatně zkrátit dobu provádění sanačních prací a zároveň dosáhnout rovnoměrného rozložení přípravku ve zdivu. Pracovní tlak a postup injektáže se volí v závislosti na stavu zdiva. Soudržné kompaktní zdivo je proinjektováno v jednom pracovním kroku. V případě smíšeného nebo narušeného zdiva s trhlinami a u zdiva s dutinami se použije dvoustupňová injektáž, která výhodně spojí zpevnění a odvlhčení zdiva. Nejdříve se provede statická tlaková injektáž cementovou směsí, jež vyplní větší dutiny nebo kaverny a stabilizuje tak zdivo, a posléze se ještě do polotuhé malty pod tlakem vstřikuje silikonová mikroemulze. V zimním období je nutné zajistit vytápění prostor, aby teplota zdiva v napouštěných úsecích chemické clony nebyla nižší než +5 °C.

Související opatření

Vytvořením této dodatečné hydroizolace vlhkého zdiva nelze v naprosté většině případů považovat sanaci za ukončenou. Aby se zabránilo přímému zatékání vody do zdiva, je nezbytné provést i základní stavební opatření (např. vyčistit komínová tělesa, zaústit dešťové svody do kanalizace, odvodnit venkovní terén, opravit zdravotně technické instalace apod.). Komplexní sanace musí vyřešit i návaznosti na další hydroizolace, režim větrání prostor a vysoušení zbytkové vlhkosti injektovaného zdiva. Důležité je provést opatření pro snížení účinků vodorozpustných solí přítomných ve zdivu. Pro související opatření nabízí IMESTA několik výrobků, které pomohou k dosa-žení optimálního výsledku sanačních opatření. Těsnicí stěrka SINER(r) TS je dvousložková minerální izolace na bázi polymercementu. Používá se pro aplikaci v interiéru i exteriéru budov. Pro bezproblémovou bezpečnou funkci izolace je nutné SINER(r) TS nanést na čistý soudržný podklad nejméně ve dvou vrstvách, celkem v tloušťce 2 až 3 mm. Hydrofobizační přísada IMESTA(r) IBS 50 je silikonový emulzní přípravek určený k hydrofobizaci maltových směsí, zejména omítek, při provádění sanačních prací na vlhkých objektech. Přidáním v množství 0,5 až 0,8 % objemu hotové malty získáme materiál s vynikajícími vodoodpudivými vlastnostmi, které zaručí maximální snížení nasákavosti omítky. IMESTA(r) IBS 50 zvýší množství a objem pórů v omítce, tím i její elasticitu a odolnost proti praskání. Přípravek se vmíchá do připravované malty před přidáním vody. Malta se dále zpracovává běžnými postupy.

Systém sanačních omítek IMESAN

Jde o vícevrstvý systém připravovaný na stavbě ze suchých maltových směsí rozmícháním s vodou. Systém je tvořen podhozem IMESAN KP, dále vyrovnávací vrstvou IMESAN VO, vlastní sanační omítkou IMESAN SO a štukovou vrstvou IMESAN FS. Vlastnosti odpovídají směrnici WTA 2-2-91, která určuje požadavky na sanační omítky. Kapilární transport vlhkosti se díky pórům a hydrofobizačním přísadám omezí a povrch omítky je trvale suchý. Před aplikací sanační omítky je nezbytné odstranit stávající poškozené omítky, zdivo mechanicky očistit a spáry proškrábat do hloubky 2 – 3 cm. Sanační omítku je nutné nanést do výše 0,8 až 1,0 m na viditelnou hranici poškození. Rozpadlé zdicí prvky se musí vyměnit, uvolněné vyklínovat a vyspárovat, nesoudržné zdivo je vhodné vyztužit mechanicky kotvenou sítí. Pečlivou přípravou podkladu se sníží zatížení sanační omítky solemi a prodlouží její životnost. Pro lepší zakotvení vrstev omítky na kamenné a smíšené zdivo je určen podhoz IMESAN KP. Nanáší se síťově, max. na 50 % plochy. Pro uchycení elektrických instalací vedených ve zdivu v místě sanační omítky není možné použít sádry, ale např. rychlovazného cementu nebo instalace přikotvit mechanicky. Skladba sanačního systému se volí podle stupně zasolení zdiva a možné tloušťky omítky. Doporučujeme postup konzultovat s projektantem nebo aplikačním technikem. Pro sjed-nocení stávajících a sanačních omítek lze použít pouze prodyšný nátěr s nízkým difuzním odporem (Sd < 0,2 m). V interiérech se obvykle používá vápenná barva bez organických přísad nebo silikátová vnitřní barva. Povrchové úpravy fasád by měly zároveň bránit pronikání vody do sanační omítky. Z programu IMESTA je vhodná fasádní barva se silikonem VISTAR nebo siliko-nová fasádní barva VISTAR SILIKON.

Mikroemulze se injektuje do vlhké zdi speciálním čerpadlem

SYSTÉM SANACE vlhkého zdiva IMESTA(r)