U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

PRODEJ STATNI ZEMIDILSKÉ PUDY JE STANOVEN ZAKONEM

Kategorie: Aktuálně | Autor: Ing. Josef Miškovský, předseda Výkonného výboru Pozemkového fondu ČR

V letošním zářijovém čísle našeho časopisu jsme na straně 2 uveřejnili dopis pana Václava Vlka, chalupáře z Krušných hor. Pan Vlk vyslovil obavu, aby při prodeji státní zemědělské půdy Pozemkovým fondem ČR podle zákona č. 95/1999 Sb. a přijaté metodiky pozemkového fondu nebyli – zvláště v pohraničních oblastech státu mnozí chataři a chalupáři “obětováni” spekulantům. V této souvislosti jsme se písemně dotázali předsedy výkonného výboru Pozemkového fondu ČR ing. Josefa Miškovského a také předsedy zemědělského výboru Parlamentu ČR ing. Josefa Palase, zda zemědělské pozemky kolem chalupy, které má vlastník stavby “pouze” pronajaty (byť třeba již desítky let) od PF ČR (tedy vlastně od státu), budou skutečně nabídnuty k prodeji ve veřejné soutěži. Prozatím jsme obdrželi odpověď pouze od ing. Josefa Miškovského. Děkujeme a jeho dopis uveřejňujeme v plném znění (podle našeho názoru důležité pasáže jsme vyznačili tučně).

Pozemek nemůže být přednostně prodán pouze z titulu nájemní smlouvy

Vážený pane šéfredaktore, obdržel jsem Váš dopis, jehož přílohu tvoří příspěvek pana Václava Vlka, otištěný ve Vašem časopise v devátém čísle letošního roku. Pro Vaši informaci chci nejprve uvést, že podmínky prodeje státní zemědělské půdy jsou jednoznačně stanoveny zákonem. Pozemkový fond ČR, jako správce určité části majetku státu – zemědělské půdy, byl zákonem zmocněn realizovat tento proces. Na tomto místě jsem však povinen Vás upozornit na to, že Pozemkový fond ČR není orgánem nadaným legislativní iniciativou , tj. formálním zmocněním k relevantnímu předkládání obecně závazných právních předpisů, natož pak orgánem zmocněným k vydávání takových norem. Pozemkový fond ČR je naopak povinen se ustanoveními zákona bezvýhradně řídit . Pro realizaci prodeje státní půdy vydal metodický pokyn, který musí být a také je se zákonnou úpravou v souladu . Podmínky dané zákonem nesmí ani měnit ani je doplňovat či naopak opomíjet. Tolik úvodem na vysvětlenou. Nyní mi dovolte vyjádřit se k těm nejzávažnějším výtkám pana Vlka směřujícím proti pozemkovému fondu ČR. Pozemkový fond ČR má zájem o to, aby průběh prodeje státní půdy byl co nejméně problematický . Podmínky prodeje jsou zveřejňovány způsobem odpovídajícím zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím i přesto, že se na Pozemkový fond ustanovení tohoto zákona nevztahují. Zákon č. 95/1999 Sb. ukládá také v určitých případech (§ 7 a § 8 cit. zákona) zveřejňovat nabídku na úřední desce obecního úřadu v obci, v jejímž územním obvodu se zemědělský pozemek nachází a současně v denním tisku s celostátní působností . Tím zákonodárce zajistil, aby se informace dostaly co nejblíže k zájemcům o pozemky a každý si je mohl bez větších potíží opatřit. Na tomto místě je třeba rozptýlit i obavy pana Vlka z toho, že se po případném prodeji sousedních pozemků nebude moci ke svému pozemku a stavbě na něm postavené dostat. Pozemkový fond sice není zákonem zmocněn ke zřizování věcných břemen, nicméně ten, kdo by mohl být právem třetí osoby omezen, může se domoci zřízení věcného břemena (práva cesty) prostřednictvím rozhodnutí stavebního úřadu vydaného ve správním řízení. K tomu chci ještě uvést, že problematiky převodů pozemků souvisejících se zastavěným pozemkem , aniž by byl současně zastavěný pozemek převáděn, si je Pozemkový fond ČR vědom. Proto vyvíjí iniciativu, aby subjekty k tomu zmocněné navrhly novelizaci tohoto ustanovení zákona . Kromě toho zákonodárná iniciativa přísluší i jednotlivým poslancům zákonodárného sboru. Na ně se mohou obracet se svými náměty i občané. Jak jsem již dříve uvedl podmínky prodeje jsou stanoveny zákonem. Tím se dostávám k odpovědi na položenou otázku. Zákon nájemce pozemků nezařazuje mezi subjekty, kterým by svědčila některá z předností uvedených v §§ 5-7 zákona č. 95/1999 Sb. Proto mu nemůže být pozemek jen z titulu uzavřené nájemní smlouvy k němu přednostně prodán. Pokud bude platit stávající právní úprava, nebude moci být postup Pozemkového fondu ČR při převodech pozemků podle zákona č. 95/1999 Sb. jiný.

PRODEJ STATNI ZEMIDILSKÉ PUDY JE STANOVEN ZAKONEM