U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Prodáváte nemovitost? Pozor na daň!

Kategorie: Právo | Autor: ing. Bohumil Kuba

S novelou zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, došlo k zásadní změně jak v podání přiznání k dani z převodu nemovitostí, tak především v placení této daně.

Podle právní úpravy je poplatník povinen podat daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž:

* byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí,

* nabyla účinnosti smlouva o úplatném převodu vlastnictví k nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí,

* nabylo právní moci rozhodnutí o příklepu a bylo zaplaceno nejvyšší podání při výkonu rozhodnutí nebo exekuci,

* nabylo právní moci rozhodnutí nebo byla daňovému subjektu doručena jiná listina, kterými se potvrzují nebo osvědčují vlastnické vztahy k nemovitosti.

   Lhůta pro podání daňového přiznání běží ode dne zapsání vkladu práva do katastru nemovitostí, kdy je datum zápisu vyznačen na prvopisu smlouvy ve schvalovací doložce.

   V případech úplatných převodů nebo přechodů vlastnictví k nemovitostem je daňový subjekt povinen si v daňovém přiznání daň z převodu nemovitostí sám vypočítat a ve lhůtě pro podání daňového přiznání daň zaplatit. Sazba daně z převodu nemovitostí z úplatných převodů či přechodů vlastnických práv činí v současné době 3 % základu daně.

   Povinnou přílohou daňového přiznání je ověřený opis nebo ověřená kopie smlouvy nebo jiné listiny, kterou se potvrzují nebo osvědčují vlastnické vztahy k nemovitosti a znalecký posudek o ceně zjištěné podle oceňovacího předpisu – kromě případů, kdy zákon povinnost předložením znaleckého posudku neukládá.

   Daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí se nepodává při úplatném převodu nebo přechodu nemovitostí z vlastnictví České republiky nebo Fondu národního majetku ČR, je-li převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti od daně osvobozen.

   Nepodá-li poplatník daňové přiznání a současně nezaplatí daň nebo tak učiní opožděně, vystavuje se sankci v podobě penále na dani z převodu nemovitostí, popř. možnosti zvýšení daně až o 10 %.

   Oznamovací povinnost o zápisu vkladu práva do katastru nemovitostí, kterou měly dříve katastrální úřady vůči finančním úřadům, je v současné době nahrazována automatizovaně, propojením resortních informačních systémů. Změnové věty se předávají z informačního systému katastru nemovitostí Ministerstvu financí.

Popisy k obrázkům

Autor fotografií: KRESBA JIŘÍ NOVÁK

Prodáváte nemovitost? Pozor na daň!