U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Přechod přes pozemek souseda

Kategorie: Právo | Autor: BT

PORADNA

Chováme slepice na pozemku, k němuž je přístup pouze přes sousedův pozemek. Soused nám však vstup na svůj pozemek zakazuje i přesto, že jsme mu nabídli náhradou jiný pozemek. Je povinen přístup k našim slepicím umožnit? (J. V., Hradec Králové)

Váš problém není zcela jednoduché vyřešit. Posoudit celou situaci by bylo možné pouze se znalostí celé situace. Pokusím se alespoň obecně nastínit možný postup ve vaší věci. Především mám zato, že k vašemu pozemku musí vést nějaká cesta, přestože je třeba delší než cesta přes pozemek souseda. Pokud však takový přístup nemáte a jediným možným řešením je chodit po tomto pozemku, máte právo takto činit. Jak říká § 123 občanského zákoníku (OZ), vlastník je v mezích zákona oprávněn předmět svého vlastnictví držet, užívat, požívat jeho plody a užitky a nakládat s ním. Nelze však celou záležitost vyřešit tím, že dáte sousedovi jako náhradu jiný pozemek bez písemné smlouvy. Soused by totiž s tímto převodem musel souhlasit. Smlouva o výměně pozemků musí být písemná (týká se nemovitostí), podepsaná oběma zúčastněnými stranami a především podléhá vkladu do katastru nemovitostí. V prvé řadě vám tedy doporučuji se sousedem se o výměně nemovitostí dohodnout a o tomto sepsat písemnou smlouvu. O tom, jaké musí mít smlouva náležitosti, by bylo vhodné se poradit s právníkem. Tento způsob je nejjednodušší a nejméně problematický. Vaší další možností by snad mohl být institut vydržení věcného břemene. Věcné břemeno je vlastně omezení vlastnického práva k nemovitosti, ve vašem případě by se jednalo o právo cesty přes pozemek. O vydržení jde tehdy, pokud jsou zároveň splněny všechny podmínky stanovené zákonem pro vydržení vlastnictví podle § 134 OZ. Osoba, která vydrží věcné břemeno musí toto právo vykonávat pro sebe a musí být v dobré víře, že jí právo patří. Nabude toto právo po nepřetržitém desetiletém výkonu vzhledem k tomu, že nepřímým předmětem je nemovitost (vydržecí doba u movitých věcí je tříletá), do této doby si však oprávněný může započítat i dobu, po kterou právo odpovídající věcnému břemenu nepřetržitě vykonával jeho právní předchůdce. Další možností je zřídit právo odpovídající věcnému břemenu smlouvou se sousedem. Opět je však nutné tuto skutečnost zapsat do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu (podle místa, kde leží nemovitost). Věcné břemeno lze zřídit za úplatu a na tuto dohodu by soused mohl přistoupit. Nic jiného vám poradit nemohu, protože nevím zcela jistě, zda jste v právu. Stejně tak jako vy máte právo na nerušený výkon svého vlastnického práva, i váš soused má samozřejmě ze zákona tuto ochranu a může se všemi dostupnými prostředky proti vašim zásahům bránit.

Přechod přes pozemek souseda