U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Práva a povinnosti vlastníků nemovitostí

Kategorie: Právo | Autor: ing. Bohumil Kuba

Vlastníkům nemovitostí a jiným osobám oprávněným z právních vztahů k nemovitostem a uživatelům nemovitostí ukládají zákonné normy na úseku katastru nemovitostí (platné znění zákona 344/1992 Sb.) a zeměměřictví (platné znění zákona č.200/1994 Sb.) i řadu povinností. Je dobré je připomenout.

Povinnosti vlastníků a oprávněných uživatelů nemovitostí při činnostech souvisejících s katastrem nemovitostí

Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění jsou povinni:

* zúčastňovat se na výzvu katastrálního úřadu (katastrálního pracoviště) jednání svolávaných tímto úřadem. Jde zejména o účast na revizi údajů katastru nemovitostí a na obnově katastrálního operátu novým mapováním, kdy je v terénu zjišťován průběh vlastnických hranic pozemků a vnější obvod staveb,

* dbát o včasné odstranění závad v evidování jejich nemovitostí, které byly zjištěny při revizi údajů katastru nemovitostí a zapsány se lhůtou k odstranění do záznamu pro další řízení (písemnou výzvu k odstranění závad nebo zjištěného nesouladu zasílá katastrální úřad nebo pracoviště všem vlastníkům nepřítomným na revizi),

* ohlašovat katastrálnímu úřadu či pracovišti všechny změny údajů o svých nemovitostech, které jsou předmětem evidování v katastru nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku (např. změnu druhu pozemku, změnu popisného nebo evidenčního čísla budovy, změnu způsobu využití nemovitosti),

* doplnit chybějící údaje a odstranit chyby v jimi vyhotovených listinách, které předkládají k zápisu do katastru nemovitostí,

* na vyzvání katastrálního úřadu (katastrálního pracoviště) předložit vyžádané listiny pro zápis do katastru nemovitostí, a to ve lhůtě, která nemůže být kratší 30 dnů,

* označit ve lhůtě stanovené katastrálním úřadem nebo pracovištěm předepsaným způsobem nesporné vlastnické hranice svých pozemků. V opačném případě se vlastníci vystavují nebezpečí, že katastrální úřad dá hranice pozemků označit na jejich náklad,

* zabránit poškození, zničení nebo neoprávněnému přemístění značky bodu podrobného polohového bodového pole umístěné na vlastním pozemku nebo budově,

* dbát o ochranu jednotlivých částí katastrálního operátu, které mu byly poskytnuty při nahlížení do katastru nemovitostí.

Upozornění:

U fyzické osoby, která je evidována v evidenci obyvatel a současně jako vlastník nebo jiný oprávněný uživatel v katastru nemovitostí, postačí ke změně údajů o její osobě pouze oznámení změny ohlašovně obyvatel. Automaticky se zaznamená díky propojení systémů i v katastru nemovitostí.

Povinnost ohlašovat změny údajů katastru nemovitostí nemají vlastníci a jiní oprávnění uživatelé u změn, které vyplývají z listin, jež jsou příslušné státní orgány povinny zasílat katastrálnímu úřadu (katastrálnímu pracovišti) přímo k zápisu do katastru nemovitostí.

Povinnosti vlastníků a oprávněných uživatelů nemovitostí při zeměměřických činnostech

Vlastníci nebo oprávnění uživatelé nemovitostí:

* nesmějí bránit osobám oprávněným vykonávat zeměměřické činnosti ve vstupu a vjíždění na pozemek (osoby oprávněné vykonávat zeměměřické činnosti jsou oprávněny při výkonu zeměměřických činností vstupovat a vjíždět na pozemky po předchozím oznámení vlastníkovi nebo oprávněnému uživateli pozemků. Společně s nimi mohou na pozemky vstupovat a vjíždět i jejich pomocní pracovníci. Do staveb mohou osoby oprávněné vykonávat zeměměřické činnosti vstupovat jen se souhlasem vlastníka nebo oprávněného uživatele stavby),

* jsou povinni strpět umístění geodetických značek na nemovitosti a zdržet se všeho, co by tyto značky mohlo poškodit, učinit nepouživatelnými nebo co by je mohlo zničit (orgány státní správy a osoby, které jsou oprávněny vykonávat zeměměřické činnosti, jsou oprávněny po předchozím projednání v nezbytném rozsahu užívat nemovitosti ke zřizování, udržování, přemísťování, odstraňování a obnovování značek bodů bodového pole),

* jsou povinni oznámit správci značky bodového pole poškození, ohrožení či zničení značky do 30 dnů ode dne zjištění této skutečnosti,

* jsou povinni poučit o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci oprávněné osoby vstupující do zařízení, které může ohrozit život nebo zdraví.

Upozornění:

Je-li vlastník nebo oprávněný uživatel nemovitosti omezen umístěním veřejně prospěšné značky v obvyklém užívání nemovitosti, má právo na přiměřenou náhradu za toto omezení. Požadavek na náhradu musí uplatnit do jednoho roku ode dne oznámení o umístění značky na nemovitosti.

Vlastník nebo oprávněný uživatel nemovitosti, který neoprávněně znemožňuje nebo ztěžuje výkon zeměměřických činností nebo zničí, poškodí či neoprávněně přemístí značku bodového pole, nebo poruší povinnosti stanovené pro chráněné území bodu geodetických základů, bude postižen za porušení pořádku na úseku zeměměřictví.

Pozor, chataři a chalupáři, za neplnění uvedených povinností stanoví uvedené právní normy citelné finanční postihy.

Popisy k obrázkům

Autor fotografií: KRESBA JIŘÍ NOVÁK

Práva a povinnosti vlastníků nemovitostí